Czerwca 22 2024 02:04:30
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Przykładowe wypisy z Księgi Umarłych
LIBER MORTUORUM
ECCLESIAE PAROCHIALIS IN OPOROWO
AB ANNO DOMINI 1850


AD 1850
Brylewo 3. Augusti
Generosa Domina Theresia ex II matrim. Osińska ex I matrim. Hersztopska de stripe Głostoska heredissa Brylewa, 78 annus nata.

Brylewo 3. sierpnia
Szlachetna Pani Teresa z II małżeństwa Osińska z I małżeństwa Hersztopska z domu Głostoska dziedziczka Brylewa, lat 78.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1850
Drobnin 20. Januari 1853
Infans Franciscus Hieronymus Josephus Rychłowski filius legit. Generosi Domini Valerii Ignatii Rychłowski haeredis Bonorum Drobnin et generosae Hedwigs de gente Modlibowskich 3½ mensis natus (na zapalenie).

Drobnin 20. stycznia 1853
Dziecko Franciszek Hieronim Józef Rychłowski syn rodzony Szlachetnego Pana Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Jadwigi z domu Modlibowskiej, 3, 5 miesiąca.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1854
Oporowo 30. Aprilis
Generosus Dominus Michael Morawski olim haeres Bonorum Belęcina et Karchowa, maritus adhui viventis in Konarzewo Generosae Theklae de gente Rogalinska – 63 annos natus (na paraliż).

Oporowo 30. kwietnia
Szlachetny Pan Michał Morawski niegdyś dziedzic dóbr Belęcina i Karchowa, mąż obecnie w Konarzewie szlachetnej Tekli z domu Rogalińskiej – 63 lata.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1855
Lubonia 9. września
Jaśnie Wielmożna Zofia z Taczanowskich Dzierżykraj Morawska, małżonka Jaśnie Wielmożnego Tadeusza Dzierżykraj-Morawskiego dziedzica Luboni, która na suchoty umarła mając lat 28.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1861
Lubonia 12. Decembris
Excellentissimus generalis exercituum ac haeres bonorum Lubonia Franciscus Dzierżykraj Morawski viduus 80 annos natus (na krwotok).

Lubonia 12. grudnia
Prześwietny generał wojsk i dziedzic dóbr Lubonia Franciszek Dzierżykraj Morawski, wdowiec 80 lat.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1865
Drobnin 30. Septembris
Obiit infans ex gemellis Thadaeus Hieronimus Bartholomeus Rychłowski, filius legittimus generosi Valerii Ignatii Rychłowski haeredis Bonorum Drobnin et generosae dominae Hedwigs de gente Modlibowska conjungis ejus. 2 mensi natus (morbi incognita).

Drobnin 30. września
Zmarło dziecko z bliźniąt Tadeusz Hieronim Bartłomiej Rychłowski, syn rodzony szlachetnego Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Pani Jadwigi z domu Modlibowskiej małżonki jego, 2 miesiące (nieznana przyczyna śmierci).

-----------------------------------------------------------------------

AD 1873
Oporowo 26. Augusti
Illustris Adalbertus Dzierżykraj Morawski canonicus hon. Plocensis et Camieniecensis in Polonia, Licentiatus v. Thelogiae, Patronus Ecclesiae et beneficii Oporoviensii, ordinis “virtuti militari” eques. Patre Josepho de Morawski conciliaris Regis et Paulina de comitibus Łubieńska ortus, excelluit virtute in bello Polonico anno 1831 in proelio ad Nur et Grochowo, uxorem daxit Mariam comitissem Grocholska heredissam bonorum Strzyżawka in Podole i post vero obitum eius, quae ei quatuor liberos minnorenes reliquit, Romam profeitus est, ubi studiis theologia id operam dedit in Collegio Romano, Romae etiam ordinem Sacerdotatem acceptit ibique primam missam apud religiosas sanctissimi Cordis Iesu habuit. In Kamieniec Podolski multum attulit ad promovendam vitam catholicam, postea Varsoviae in vinea Domini peccatores maximos ubique qua orens gravissime laboravit spem praevipue spiritualem ferens iit, qui in exilium Sibirense mittebantur. Coaitus deinceps relinquere regnum Poloniae, quia gubernium moscovitiam dorvis oculis opera eius apstima expiviebat, in archidialem Posnaniensen migravit, ubi in bonis suis haereditariis reliquum vitae tempus transegit. Novissiensis annis multos Dolores perpessus est, munitus Sacramentis piissime animam eflavit. Erat vir doctissimus, fervebat magno amore divino, ergo Deum et homines, non parrebat suis viribus in laboribus quas habibat ad gloriam Dei, ampelianium regnum Dei, et salutem hominum, humilitate erat summa, neminem offendebat semetipend nihil pendens, alios plures aedlimand. Reliquit quatuor liberor:
1. Ignatinum Marianum, qui Societati Iesu nomen dedit
2. Stanislaum, qui incapat rationis
3. Mariam filiam, qua se contulit ad Congregationem SS. Cordis Iesu
4. Josphum sepulturae viginti novem

Oporowo 26. sierpnia
Znamienity Wojciech Dzierżykraj Morawski kanonik płocki i kamieniecki w Polsce, licencjat teologii, patron kościoła i beneficjum oporowskiego, kawaler orderu Virtuti Militari. Ojciec Józef Morawski referendarz Królestwa i Paulina z książąt Łubieńska, odznaczył się męstwem w wojnie polskiej roku 1831 w bitwie nad Nurem i pod Grochowem, pojął za żonę Marię księżniczkę Grocholską dziedziczkę dóbr Strzyżawka na Podolu i po jej śmierci, która zostawiła mu czworo nieletnich dzieci, udał się do Rzymu, gdzie studiował teologię i pracował w Kolegium Rzymskim , w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie i tam odprawił mszę prymicyjną w kościele Najświętszego Serca Jezusa. W Kamieńcu Podolskim wiele przyczynił się do ożywienia życia katolickiego, później w Warszawie pracował modląc się w winnicy Pańskiej jako kapłan z wieloma owieczkami niosąc duchową nadzieję tym, którzy zostali wysłani na wygnanie na Syberię. Następnie musiał opuścić Królestwo Polskie, które stało się gubernią moskiewską, udał się do archidiecezji poznańskiej, gdzie w swoich dobrach spędził resztę swego życia. Przez wiele ostatnich lat cierpiał ból, zmarł z najświętszym sakramentem. Był mężem uczonym, z wielką miłością służył Bogu i ludziom, nie krzywdził swoich ludzi w dobrach, które miał na chwałę Bożą, światłość królestwa Bożego i zdrowia ludzi, był wielkiej pokory, nikogo nie uraził, ani ubogich ani szlachetnych. Pozostawił czworo dzieci:
1. Ignacego Mariana, który wstąpił do zakonu jezuitów
2. Stanisława, który postradał zmysły
3. córkę Marię, która wstąpiła do kongregacji Serca Jezusa
4. Józefa zmarłego w wieku 29 lat

-----------------------------------------------------------------------

AD 1883
9. Januarius
Mortua est in castro Oporoviensi Paula Dzierżykraj Morawska de gente comitissa Łubieńska uxor de functi Josephi Dzierżykraj Morawski conciliarii statas anno aetatis unae 92, morbo debilitates. Fuit filia Felixcis Comitis Łubieński et Theclae Bielińska. Nata anno 1791, mense Januarii die quarta. Pater eius fuit minister status iustitiae tempore archiducatus Varsoviensis Cammerata in Oporowo ab anno 1833, habuit 15 liberos, i. E. filium unicumi Adalbertum Morawski, qui post mortem uxoris suae Mariae comitissae Grocholska sacerdos factus in Oporowo anno 1875 piissime mortem obiit. Duae eius filiae Maria Bernarda et Severina Deo se voverunt, illa in Ordine Religioso S. Ursulae primum Vratislaviae, deim Posnaniae, Cracoviae, et in Czerniowiec ubi numere superiorissae functa est, ista Severina in Congregatione puellarum Charitatis Viniendii a Paulo, fundatis domus S. Joseph Posnaniae, dein superiorissa Pelplini et in Kościan, vere mater pauperum darelictae juscatatis, et aegratorum piissimam ... plena merites obiit. Paula Dzierżykraj Morawska pollebat magna pietate ingenio, et virtute constantiae in adversitatibus vitae, que multa ei abverunt. Liberos suos i.e. filias sola sine ... ulla educavit et instruit.

9. stycznia
Zmarła w zamku oporowskim Paula Dzierżykraj Morawska z domu księżniczka Łubieńska żona zmarłego Józefa Dzierżykraj Morawskiego radcy stau, w wieku 92 lat z powodu słabości. Była córką księcia Feliksa Łubieńskiego i Tekli Bielińskiej. Urodzona w roku 1791, dnia 4 stycznia. Ojciec jej był ministrem sprawiedliwości w czasach Księstwa Warszawskiego. Zamieszkała w Oporowie od roku 1883, miała 15 dzieci, wśród nich jedynego syna Wojciecha Morawskiego, który po śmierci swojej żony Marii księżniczki Grocholskiej został kapłanem i zmarł najświętszą śmiercią w Oporowie w roku 1875. Dwie z jej córek Maria Bernarda i Seweryna poświęciły się Bogu, jedna w zakonie urszulanek najpierw we Wrocławiu, potem w Poznaniu, Krakowie, następnie w Czerniowcu, gdzie pełniła funkcję przełożonej, Seweryna zaś w kongregacji a Paulo, założycielka domu Świętego Józefa w Poznaniu, następnie przełożona w Pelplinie i w Kościanie, prawdziwa matka oddana ubogich, po długich cierpieniach zmarła pełna łaski. Paula Dzierżykraj Morawska odznaczała się wielką pobożnością, odwagą i łagodnością we wszystkich dzidzinach życia, które miała długie. Swoje dzieci, także córki sama edukowała bez żadnej pomocy.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1888
12. Novembri Posnaniae
Rosalia Dzierżykraj Morawska virgo 64.
P – Josephus Dzierżykraj Morawski Consiliarius Status
M – Paula de gente comtissa Łubieńska optima filia.

12. listopada Poznań
Rozalia Dzierżykraj Morawska panna lat 64
Ojciec – Józef Dzierżykraj Morawski radca stanu
Matka – Paula z domu księżniczka Łubieńska najlepsza córka

-----------------------------------------------------------------------

AD 1888
17. December
Thadaeus Dzierżykraj Morawski, haeres Bonorum Lubonia, filius celeberrini poetae poloni et illustrissimi generalis exercituum et ministri status an. 1830. Mortus in Cracoviae.

17 grudnia
Tadeusz Dzierżykraj Morawski, dziedzic dóbr Lubonia, syn sławnego poety polskiego i znamienitego generała wojsk i ministra. Zmarł w Krakowie.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1902
16. Aprilis Drobnin
Valerianus Rychłowski, heres bonorum Drobnin uxor Hedwigis de gente Modlibowska
78. aetus wskutek operacji kamieni pęcherzowych.
Vir valde probus, pius et religious optime meribus de ecclesiam parochialem, per multos annos obiit munus praesidentis prepraesentiam parochiali, optimus conjux, pater, avus et dominus servorum suorum qua de causa Parochus loci A. Kinowski, prodecanus Krobensis in expertatione cadaveris die Dominica 20.04.1902 in Drobnin ante Domum aulicam adstanfibus permultis personis insignibus ex civili statu et 5 sacerdotibus orationem funetiem habet in qua mortorum praesignavit tamquam exemplar pietatis in Deum, misericordiae erga paupers, diligentiae in rebus temporalibus et amoris erga suos servos, deinde idem parochus conductum celebeavit. Altera die sepulturae interfuerunt 21 sacerdotes et permulti hominess ex omnibus statibus. Parochus loci Missam funetrem et conductum celebravit, orationem funetrem habuit parochus Świerczyniensis W. Rever. S. Świderski. Sepultus in caementario prope ecclesiam versus meridiem, ubi iam filius eius Vitoldus 1886 sepultus erat.

16 kwietnia Drobnin
Walery Rychłowski, dziedzic dóbr Drobnin, mąż Jadwigi z domu Modlibowskiej, 78 lat wskutek operacji kamieni pęcherzowych.
Mąż wielce prawy, pobożny i religijny opiekun kościoła parafialnego, przez wiele lat przed śmiercią przewodniczył radzie parafialnej, najlepszy mąż, ojciec, wuj i pan sług swoich, w obecności proboszcza miejscowego A. Kinowskiego, prodziekana krobskiego wielu osób i 5 innych księży dnia 20.04.1902 w Drobninie przed domem mówili o przykładnej pobożności, współczuciu dla biednych roztropności w życiu, miłości dla poddanych zmarłego, następnie proboszcz odprawił mszę żałobną. Następnego dnia w czasie pogrzebu było obecnych 21 księży i wielu ludzi ze wszystkich stanów. Proboszcz miejscowy odprawił mszę żałobną, mowę żałobną wygłosił proboszcz świerczyński S. Świderski. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym od strony południowej, tam gdzie został pochowany w roku 1886 jego syn Witold.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1909
Ignatius Dzierżykraj Morawski 7. Aprilis in insula Lido apud Venetiam in Italia 56 aetas – astma.
Uxor Julietta de comitibus Łubieńskich haeres bonorum Oporowo cum attingentiis et patronus Ecclesiae loci, mortuus est in insula Lido apud Venetiam in Italia ubi in sanatoris valetitudem reaperare voluit. Sepultus est in catacumbo ex parte evangelii, sepulturae eius interfuerant 13 sacerdotes, missam et conductum celebrante parocho loci et decaneo Krobensi A. Kinowski, qui ad tumbam brevem orationem funebrem habuit, grato animo ductus erga Patronum ecclesiae et eius familiam. Sepulturae interfurunt permultae personae insignes et civili statu.

Ignacy Dzierżykraj Morawski 7 kwietnia na wyspie Lido koło Wenecji we Włoszech 56 lat, astma
Mąż Julietty z książąt Łubieńskich, dziedzic dóbr Oporowo z przyległościami i patron miejscowego kościoła, zmarł na wyspie Lido koło Wenecji we Włoszech, gdzie chciał w sanatorium podleczyć zdrowie. Pochowany został w katakumbach po stronie Ewangelistów, na pogrzebie było obecnych 13 księży, mszę i kondukt prowadził miejscowy proboszcz dziekan krobski A. Kinowski, który wygłosił nad grobem krótką mowę, wspominając z wdzięcznością patrona kościoła i jego rodzinę. Na pogrzeb przybyło wiele osób znanych.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1911
28. Januaris. Drobnin
Generosa Hedwigis Rychłowska.
Parentes: gen. Josephus et Cunegundis Modlibowski.
Aetas – 81.

28. stycznia Drobnin
Szlachetna Jadwiga Rychłowska
Rodzice: szlachetny Józef i Kunegunda Modlibowscy
Wiek 81

-----------------------------------------------------------------------

AD 1913
5. Junius Brylewo
Stanislaus Ponikiewski, haeres dominium Brylewo, aetas: 64 – cancer.
Uxor gen. Hedwigis de gente Rychłowska.
Umarł we Wrocławiu, gdzie przebywał w klinice z powodu choroby. Mąż wielkich zasług około społeczeństwa, rodziny i kościoła. Dzielny rolnik, przyświecał przykładem pracy, oszczędności szerokim kołom społeczeństwa, uczyli się od niego starzy i młodzi jak rozumnie pracować na roli, to też zyskał sobie uznanie wszystkich. W dniu exportacyi i pogrzebu liczne zastępy obywatelstwa i ludu przybyły nawet z dalszych stron. Kapłanów było 20. mowę żałobną wygłosił ks. Dykier proboszcz z Kąkolewa, w której stawił zmarłego jako wzór wszystkim. Obok tego był dobrym katolikiem – wierzącym i praktykującym. Pochowany na cmentarzu przy kościele na południowej stronie, obok grobu teściów śp. Walerego i Jadwigi Rychłowskich. Z tego powodu pochowany też w Oporowie, a nie w Świerczynie, dokąd Brylew należy.

5 czerwca Brylewo
Stanisław Ponikiewski, dziedzic dóbr Brylewo wiek 64 – rak
Mąż szlachetnej Jadwigi z domu Rychłowskiej

-----------------------------------------------------------------------

AD 1922
11. December Drobnin
Hedwigis Ponikiewska vidua (vir iam mortuus gen. Stanislaus Ponikiewski)
De domo Rychłowska
Aetas – 67
Dawniejsza dziedziczka Brylewa. Pochowana w nowym grobowcu rodziny Ponikiewskich. Exportacya z dworca w Pawłowicach, gdyż J.P. umarła w Poznaniu odbyła się wieczorem w środę 13.12.1922. Dnia 14 były wigilia, potem Mszę św. Miał proboszcz miejscowy Dziekan Krobski, następnie pogrzeb wobec licznie zgromadzonych członków rodziny i parafian. Ks. Dziekan w końcu uczcił pamięć zmarłej w krótkich słowach przedstawiając ją jako wzór niewiast Polek, mimo że nie żądano od niego mowy żałobnej. Było także kilku sąsiednich kapłanów, jak np. proboszcz z Leszna i Pawłowic.

11 grudnia Drobnin
Jadwiga Ponikiewska – wdowa (mąż już zmarł – szlachetny Stanisław Ponikiewski)
Z domu Rychłowska
Wiek 67

-----------------------------------------------------------------------

AD 1923
26. Martius Gnesnea
Generosa Maria Wodzińska de gente Morawska
Vir gen. Wodziński Stanislaus
Aetas – 28½ paralisis cordis

26 marca Gniezno
szlachetna Maria Wodzińska z domu Morawska
Mąż: szlachetny Wodziński Stanisław
Wiek 28,5 – paraliż serca

-----------------------------------------------------------------------

AD 1925
29 wrzesień Oporów
Juljetta z hrabiów Łubieńskich I voto Morawska II voto Przyjemska
Wdowa, dziedziczka Oporowa
53 lata
Atak serca
Matka – Jadwiga z Hausnerów hrabina Łubieńska
Dzieci – Witold Morawski, Aleksandra Bukowiecka, Eugenia Piwnicka
Śp. Juljatta była długie lata patronką tutejszego kościoła parafialnego. Obecnie patronem jest jej syn Witold. Kościół tutejszy zmarłej dużo zawdzięcza. Pochowana na cmentarzu przy kościele na stronie grobowców Morawskich obok swej córki Marii Wodzińskiej.

-----------------------------------------------------------------------

AD 1932
14 kwiecień Lubonia
Antoni Dzierżykraj Morawski, właściciel dóbr Lubonia
Lat 37 – umarł w Poznaniu – nerwy
Rodzice – Franciszek i Wiktoria z hrabiów Łubieńskich
Żona Maria z hrabiów Zaleskich

________________________________________________

Wypis pochodzi z KSIĘGI ZMARŁYCH KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W OPOROWIE OD ROKU 1850.
Tłumaczenie z języka łacińskiego: Elżbieta Kownacka.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,409,192 Unikalnych wizyt