Kwietnia 18 2024 08:45:39
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Książę głogowski Henryk ustanawia powiat poniecki

KODEKS DYPLOMATYCZNY WIELKOPOLSKI T. II
Dokument Nr 930
Henricus secundus heres regni Polonie etc. 1310 Ian. 18, s. l.;
districtum de Poniec instituit.

Poznań. Königl. Staats Arch. Inscription. Vschovens. a. 1608, fol. 269.

18 Stycznia 1310 r. książę głogowski Henryk ustanawia powiat poniecki.

In nomine Domini amen. Quoniam actiones hominum, oblivionis lima abducta, a memoria hominum labi solent de facili nisi fulciantur firmo caractere literali, nos itaque Henricus secundus, Dei gratia heres regni Polonie, dux Silesie, dominus Glogovie et Poznanie, devenire voluimus ad notitiam presentium et memoriam futurorum, quod subditorum nostrorum commodis et utilitatibus ubilibet intendere cupientes, civitatem nostram Ponecz dictam taliter decrevimus collocandam, sic quod ville subnotate nomine districtus sive territorii ad eandem civitatem perpetuo volumus pertinere. Que sunt: primo tres ville, Moraczew, Ianiszow et Wascow; item Scharakow et Roiacricz, Bertoldsdorff, Trebos; item Gosceiovicz et Golin; item Lasczin, Siracow; item Sarbinow, Surcow; item Zolennic et Choino, Scaradow, Pasirbicz, Crecoscowicz; item Dupin, Rokossow, Godlicz Bogusii; item bona Wilkonis; item Bobkowicz, Salicz, Tranika et Sedlico et Nemacfin, Oczkowicz; item Woskow, Rostampnow, Rogassow; item Conar, Sobalcow; item Gora et Gorka Iabconis; item Sodloracz et Slup; item Pacoslaw, Villa Michaelis; item Gogalow; item Curascowicz; item Preborow; item villa Friczkonis de Signar; item tres ville dicte Neparth; item Slavcovicz; item Karcz; item Kolaszkowicz, Roskowicz, Mechcino; insuper Hermani villa prope civitatem, que cum dicta civitate tenebitur deservire; item alie ville inter has villas iacentes. Item in alia parte ultra aquam: primo Rokossow, Polschowicz, Pianowicz, Scharncow, Nova Lanka et Antiqua Lanka, Sitogosie; item tres ville dicte Oporow; item Lubinow, Smelow; item due ville nomine Mirsow et Kalow; item Robsicz, Strzelcz, Zelow et Smogorow. Adicimus insuper dicte civitati Ponecz octoginta mansos inclusos ville Hermandorff, ad cuius ville metas sive granities, cives predicte civitatis silvam sive ulnetum, a dextris iuxta viam aquam ascendendo, pro suis usibus libere perpetuo possidebunt. Pascua insuper pecorum ad spatium quarti dimidii mansi, prout etiam in suis graniciis concluduntur, et mericam ex alia parte pro pascuis libere obtinebunt. Volumus insuper, ut cives prefate civitatis eo iure gaudere debeant et perfrui, quo iure nostra Glogoviensis civitas usa est hactenus et gavisa. Ut autem inhabitatores dicte civitatis Ponecz eo melius proficere valeant in futuro, eisdem a festo Nativitatis Christi nunc preteriti, ad novem annorum spatium damus et concedimus plenam et omnimodam libertatem. In cuius rei testimonium, presentibus desuper confectis nostrum sigillum statuimus apponendum. Actum anno Domini millesimo trecentesimo decimo, in die Prisce virginis, presentibus his: Gunthero de Biberstein, Alberto dapifero de Burnis, Theodrico de Sidlicz, Thammone fratre suo, Volvramo et Petro dictis de Panvicz, Ienschino de Hugwicz, Ottone de Dunin, Apezone de Rabnow, Ottone de Nosticz, Conrado de Lobel, militibus nostris; item Friczkone de Gora, Nicolao notario nostro et canonico Glogoviensi, et aliis multis. Datum per manus Friderici de Buntense protonotarii nostri.

_______________________________________

Henryk drugi władca królestwa Polskiego etc.
1310. styczeń 18
ustanowił powiat poniecki

W imię Pańskie amen. Ponieważ działania ludzkie szybko popadają w zapomnienie przez pamięć ludzką niż potwierdzone pisemnie, przeto my Henryk drugi, z Bożej łaski władca Królestwa Polskiego, książę śląski, pan Głogowa i Poznania, chcemy podać do wiadomości obecnej i przyszłej pamięci, co usilnie pragnąc wszędzie zapewnić wygodę i korzyść dla poddanych naszych, zmniejszamy nasze założone miasto zwane Ponecz w taki sposób, aby wsie zapisane pod nazwą powiatu lub terytorium przyłączyć na zawsze do owego miasta.
Są to: po pierwsze wsie Moraczew, Ianiszow i Wascow; także Scharakow i Roiacricz, Bertoldsdorff, Trebos; podobnie Gosceiovicz i Golin; także Lasczin, Siracow; również Sarbinow, Surcow; także Zolennic i Choino, Scaradow, Pasirbicz, Crecoscowicz; również Dupin, Rokossow, Godlicz Bogusii; także wieś Wilkonis; również Bobkowicz, Salicz, Tranika i Sedlico i Nemacfin, Oczkowicz; również Woskow, Rostampnow, Rogassow; również Conar, Sobalcow; również Gora i Gorka Iabconis; także Sodloracz i Slup; również Pacoslaw, wieś Michaelis; również Gogalow; także Curascowicz; również Preborow; również wieś Friczkonis de Signar; także trzy wsie zwane Neparth; również Slavcovicz; także Karcz; także Kolaszkowicz, Roskowicz, Mechcino; ponadto wieś Hermani koło miasta, która zasługuje na połączenie z wymienionym miastem, podobnie inne wsie, między nimi wsie dworskie. Także w pozostałej części za wodą: po pierwsze Rokossow, Polschowicz (Pawłowice), Pianowicz, Scharncow, Nova Lanka i Antiqua Lanka, Sitogosie; również trzy wsie zwane Oporow (Oporowo); także Lubinow (Lubonia), Smelow; również dwie wsie zwane Mirsow (Mierzejewo) i Kalow (Kałowo); również Robsicz, Strzelcz, Zelow i Smogorow.
Dołączamy do wyżej wymienionego miasta Ponecz 80 łanów obejmujących wieś Hermandorff, przy której granicach leżący las położony na prawo obok wody posiadają na wieczność wolni od opłat obywatele wymienionego miasta. Otrzymają darmo pastwiska dla stad na przestrzeni czterech połówek łanu, według tego, co zostanie ustalone w ich granicach, i dąbrowę z innej części na pastwiska. Chcemy oprócz tego, aby mieszkańcy wymienionego miasta cieszyli się z tego prawa, jakie jest używane w naszym mieście Głogowie.
Aby zaś mieszkańcy wymienionego miasta Ponecz chcieli, aby większą korzyść przynosił w przyszłości, dajemy i przyznajemy im pełną i zupełną wolność od obecnego Święta Narodzenia Chrystusa na dziewięć lat.
Z tej rzeczy postanawiamy i dajemy świadectwo obecnym naszą pieczęcią. Sporządzono roku Pańskiego 1310, w dniu Priscilli (z Rzymu) dziewicy w obecności: Gunthero de Biberstein, Alberta stolnika de Burnis, Theoderico de Sidlicz, jego brata Thammone, Volvramo i Petro zwanych de Panvicz, Ienschino de Hugwicz, Ottone de Dunin, Apezone de Rabnow, Ottone de Nosticz, Conrado de Lobel, żołnierzy naszych; także Friczkone de Gora, Mikołaja naszego pisarza i kanonika Głogowskiego, i wielu innych. Spisane ręką Fryderyka de Buntense przełożonego naszej kancelarii.

Objaśnienia nazw miejscowości:

Ponecz, Poniec. Moraczew, Ianiszewo, Weszkow, dziś tak samo. Scharakow, może dziś Katschkau. Roiacricz, pewnie dziś Roniken. Bertoldsdorff, zam. Bärsdorf, t. j. Gołaszyn. Trebos, Triebusch. Gosceiovicz, Gościejewice. Golin, Golina. Lasczin, Łaszczyn. Siracow, Sieraków. Sarbinow, Sarbinowo. Surcow, Szurkowo. Zolennic, Żołędnica. Choino, Chojno. Scaradow, Szkaradowo. Pasirbicz, osada znikła. Crecoscowicz, Krzekotowice. Dupin, Dupin. Rokossow, pewnie Roskochowo, osada znikła, istniała jeszcze w XVI w. Godlicz Bogusii, może dziś Gugelwitz. Bona Wilkonis, Wilkonice i Wilkoniczki. Bobkowicz, Bobkowice. Salicz, Zalesie. Tranika, nie odgadnione, może Sroki. Sedlico, Siedlce. Nemacfin, Niemarzyn. Oczkowicz, Oczkowice. Woskow, Woszkowice. Rostampnow, Rostępniewo. Rogassow, Rogożewo. Conar, Konary. Sobalcow, Sobiałkowo. Gora et Gorka Iabconis, Miejska Górka. Sodloracz, nie odgadnione. Slup, Słupia. Pacoslaw, Pakosław. Villa Michaelis, nie odgadniona. Gogalow, Gogolewo. Curascowicz, Skoraszewice. Preborow, Przyborowo. Villa Friczkonis de Signar, nie odgadniona. Neparth, Niepart. Slavcovicz, Sląszkow. Karcz, Karzec, późniejsza kasztelania. Kolaszkowicz, Kołaczkowice. Roskowicz, Roszków. Mechcino, Miechcin. Hermani villa prope Poniec, dziś Widawa. Rokossow, Rokosowo. Polschowicz, pewnie Pawłowice. Pianowicz, Pijanowice. Scharncow, Czarnków. Nova et antiqua Lanka, wielka i mała Łęka. Sitogosie, Żytowiecko. Tres ville Oporow, Oporów i Oporówko. Lubinow, Lubonia. Smelow, Śmiełów. Mirsow, Mierzejew. Kalow, nie odgadnione. Robsicz, Robczysko. Strzelcz, Strzelcze. Zelow, Szelejewo. Smogorow, Smogorzewo. Gora, z niem. Guhrau.

--------------------------------------------------------
Dokument przesłał pan Jarosław Wawrzyniak.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,217,067 Unikalnych wizyt