Maja 24 2024 04:28:34
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


WĘGORZEWSCY Z DROBNINA
(z Drobninem związani w latach 1721-1826)

Michał Węgorzewski herbu Leszczyc
Urodzony: 1660
Zmarł: 12.04.1730
Rodzice: Krzysztof Węgorzewski i Anna Chojeńska
Ślub: ok. 1685 z Barbarą ze Strzałkowskich

Barbara ze Strzałkowskich Węgorzewska
Urodzona: ok. 1660
Zmarła: ?
Rodzice: Stefan Strzałkowski i Marianna z Kamieńskich

Dzieci Michała i Barbary Węgorzewskich:
1. Piotr: (ok. 1690-1759)

Piotr Węgorzewski herbu Leszczyc
Urodzony: ok. 1690
Zmarł: 23.01.1759 (pochowany w Osiecznej)
Rodzice: Michał Węgorzewski (1660-1730) i Barbara ze Strzałkowskich (ok. 1660-?)
Ślub: dwukrotnie żonaty
I żona: Anna Gajewska z Błociszewa herbu Ostoja
II żona: 26.11.1740 roku Wiktoria z Łąckich herbu Korzbok

I żona Piotra Węgorzewskiego: Anna z Gajewskich herbu Ostoja
Urodzona: ok. 1695
Zmarła: ?
Rodzice: Franciszek Gajewski herbu Ostoja i Dorota Kurcewska herbu Śreniawa

Dzieci Anny i Piotra Węgorzewskich:
1. Justyna: (ok. 1720-1799)
2. Cecylia: (?-?)
2. syn, który zmarł zaraz po urodzeniu 26.06.1736 (pochowany w kościele w Oporowie)
3. Ignacy Józef Antoni: (1738-1740 brat bliźniak Jakuba)
4. Jakub Tadeusz Bonawentura: (1738-? brat bliźniak Ignacego)

II żona Piotra Węgorzewskiego: Wiktoria z Łąckich herbu Korzbok
Urodzona: ok. 1716 Zmarła: ok. 1786
Rodzice: Władysław Łącki herbu Korzbok i Marianna Kadzidłowska herbu Ogończyk

Dzieci Wiktorii i Piotra Węgorzewskich:
1. Jan Nepomucen: (1742-18.09.1826, dziedzic Drobnina i Kuklinowa)
2. Wojciech: (21.04.1743-12.02.1812, dziedzic Objezierza)
3. Ludwika: (1750-1808)

Jan Nepomucen Węgorzewski herbu Leszczyc
Urodzony: (1742)
Zmarł: 18.09.1826 (bezpotomnie)
Rodzice: Piotr Węgorzewski herbu Leszczyc (1690-1659) i Wiktoria z Łąckich herbu Korzbok (1716-1786)
Ślub: ok. 1785 z Katarzyną Anną Praksedą Radolińską z Radolina herbu Leszczyc (rozwiódł się z nią przed rokiem 1800)

Wojciech Węgorzewski herbu Leszczyc
Urodzony: 21.04.1743
Zmarł: 12.02.1812 (bezpotomnie)
Rodzice: Piotr Węgorzewski herbu Leszczyc (1690-1659) i Wiktoria z Łąckich herbu Korzbok (1716-1786)
Ślub: 24.08.1783 z Anielą Kwilecką z Kwilcza herbu Śreniawa

Wpisy w księgach metrykalnych:

A. Parafia Oporowo:

1739
Liber Baptisatorum
Anno Dni 1739 Die vero 1 May Ego qui Supra Testimonia inscripsi Libro Metricos Baptisatorum Filiorum Nobilium Geminum magnifici Petris Węgorzewski Venatoris Posnaniens, et Annae de Gaiewskich Węgorzewska Conjugum Legitimorum. Cuius Metrices Tenor est talis de verba ad verbum.
Anno Domini 1738 Die vero 31 July Ego Xaverius Kwadynski curatus Swierczynens. baptisavi in absentia Vobis Parochi Oporowiens. in necessitate Nobiles Gemines Quorum seniori imposui Nomina tria scilicet Ignatium Josephum Antonium Magnifici Petri Węgorzewski Venatoris Posnaniens. et Annae de Gaiewskich Węgorzewska Conjugum Legitimorum Haeredum Bonorum Drobnin, Garzyn, Gorzno atq. aliorum Quem lavantes ex sacro Fonte fuere Generosus Joannes Mirucki et Magnifica Justina Węgorzewska venatoridiss. Posnaniens. Juniori tria imposui Nomina Jacobum Thaddaeum Bonaventurum lavantes vero ex sacro Fonte eum fuere Gnosus Josephus Rudnicki Adolescens Nobilis et Magnifica Caecilia Węgorzewska Venatoridiss. Posnaniens. Addendi vero ad Mente Magnificorum Conjugum Patrini, ad Ceremonias assisstentis.

Roku Pańskiego 1739 dnia 1 maja ja który powyższe świadectwa zapisałem do ksiąg metrykalnych chrztów szlachetnych synów bliźniaczych wielmożnego Piotra Węgorzewskiego łowczego poznańskiego. i Anny z Gajewskich Węgorzewskiej, małżonków prawowitych. Ich metryki są przedłożone tak słowo po słowie.
Roku Pańskiego 1738 dnia 31 lipca ja Ksawery Kwadyński duszpasterz świerczyński ochrzciłem w obecności Waszej proboszcza oporowskiego w stanie konieczności szlachetne bliźnięta, z których starszemu nadałem trzy imiona Ignacy Józef Antoni wielmożnego Piotra Węgorzewskiego łowczego poznańskiego i Anny z Gajewskich Węgorzewskiej małżonków prawowitych dziedziców dóbr Drobnin, Garzyn, Górzno i innych. Jego chrzestnymi byli szlachetny Jan Mirucki i wielmożna Justyna Węgorzewska łowczyca poznańska. Młodszemu nadałem trzy imiona Jakub Tadeusz Bonawentura, jego chrzestnymi byli szlachetny Józef Rudnicki szlachetny młodzieniec i wielmożna Cecylia Węgorzewska łowczyca poznańska. Przy ceremonii obecni byli wielmożni małżonkowie chrzestnych.


1740
Liber Mortuorum
Drobnin, 3 Marty. Ego qui supra sepelivi Infantem Josephum, Illustris et Magnifici Domini Węgorzewski Venatoris Posnans. in fornice ad Latus S. S. Angelorum in Parochiali Ecclesia.

Drobnin 3 marca ja pochowałem Józefa, dziecko prześwietnego i wielmożnego Pana Węgorzewskiego łowczego poznańskiego w grobowcu z boku ołtarza Aniołów w kościele parafialnym.

1743
Liber Babtisatorum Drobnin Die 21 Aprilis 1743 Ego Sebastianus Xaverius (?) Vicarius Oporoviensis Baptisavi Infantem cui Nomina tria imposui scilicet Adalbertum Antonium Ciriacum de fonte sanctum relicti ceremonys Magnifici Dni Petri Węgorzewski Venatoris Posnaniens. et Victoriae de Łąckie Węgorzewska Coniugu Legitimorum Haeredum Bonorum Drobnin, Garzyn, Gorzno, Obiezierze etc.

Drobnin dnia 21 kwietnia 1743. Ja Sebastian Ksawerius (?) wikary oporowski ochrzciłem w czasie ceremonii dziecko, któremu nadałem trzy imiona Wojciech Antoni Cyriak Wielmożnego Pana Piotra Węgorzewskiego łowczego poznańskiego i Wiktorii z Łąckich Węgorzewskiej małżonków prawowitych dziedziców dóbr Drobnin, Garzyn, Górzno, Objezierze itd.

B. Parafia Świerczyna:

1759
Liber Mortuorum
Drobnino 23. Januar. 1759
Mortuus est Magnificus ac Generosus Petrus Węgorzewski Venator Posnaniensis in banis suis haereditariis Obiezerze. Fuit autem Haeres quatuor villarum videlicet villa Drobnino, Garzyno, Gorzno, Obiezierza. Sepultus vero Osieczna apud Religosos P.P. Reformatos. Requiescat in pace amen.

Drobnin, 23. stycznia 1759
Zmarł wielmożny i szlachetny Piotr Węgorzewski, łowczy poznański w swoich dobrach dziedzicznych Objezierze. Był również dziedzicem czterech wsi, mianowicie wsi Drobnin, Garzyn, Górzno i Objezierze. Pochowany w Osiecznie u O. Reformatorów. Niech spoczywa w pokoju amen.

C. Parafia Objezierze:

1759
Liber Mortuorum
23tia Jan. Mortuus est Illustris Mgfcus Gnosq Dnus Petrus Węgorzewski Venator Posnaniens. Haeres et Collator Obiezierz. munitus Sacramentis cuius corpus sepultum in sepulchro Majorum eius apud Patres Reformatos in Osieczna.

23 stycznia zmarł prześwietny wielmożny i szlachetny Piotr Węgorzewski, łowczy poznański. Dziedzic i kolator objezierski opatrzony sakramentami, jego ciało pochowano w jego grobowcu u Ojców Reformatorów w Osiecznie.

1783
Liber Copulatorum
Obiezierze cum Kwilcz
Ad 1783 24 Mensis Augus.
Praesente me uti Parocho Obiezierzen. et aliis qm Plurimis fide Dignis Testibus Illustris Adm. Rnd. Dng. Thomas Robinski Praeptq. Ecclesiae Prchlis de Kwilcz atq. Decanus Foraneus quo vecensio benedixit Matrimonium inter Illustrem Mfcum ac Generosum Dnum Adalbertum Węgorzewski Gnrlem Exercitum Regis Poloniae Haeredem in Obiezierze etc et Illustrem Mfca Dna Angelam Kwilecka Castellaniss. Rogozniens. Premissis tribus Denuntiatiotribus in utriusq. Parochia, Haec Benedictio Martimony huius facta in villa Widzim in Capella existent in Parochia Kembłovicensi.

Objezierze z Kwilczem
Roku Pańskiego 1783 24 miesiąca sierpnia
W obecności mojej, proboszcza objezierskiego i innych licznych wiernych i świadków, Wielmożnego Wielebnego Tomasza Robińskiego proboszcza kościoła parafialnego z Kwilcza, a także dziekana foralnego, pobłogosławiłem małżeństwo między prześwietnym wielmożnym i szlachetnym Panem Wojciechem Węgorzewskim generałem wojsk Królestwa Polskiego dziedzica w Objezierzu itd. i prześwietną wielmożną Panią Anielą Kwilecką kasztelanką rogoźnieńską, poprzedzone trzema zapowiedziami w obu parafiach. Błogosławieństwo małżeństwa dokonało się we wsi Widzim w kaplicy parafii Kembłowskiej.


1822
Liber Mortuorum
Millessimo octogentessimo vigesimo secundo 1 Maji hora 7ma Obiezierze
Aniela de Kwileckie Węgorzeska 56
Haeredissa Bonorum Obiezierze etc.
Comes Joannes Kwilecki – Haeres bonorum Kwilcz et aliorum
Victoria Gaiewska
Apoplexia
curato nota
Vida post defunctum olim Adalbertum Węgorzeski Generalem Exercitus Poloni. Sepulta in sepulchro Ecclesiae Obiezierzensis die 3tia Maji.

Tysiąc osiemsetnego dwudziestego drugiego 1 maja godzina 7 Objezierze
Aniela z Kwileckich Węgorzewska 56
dziedziczka dóbr Objezierze itd.
Hrabia Jan Kwilecki – dziedzic dóbr Kwilcz i innych
Wiktoria Gajewska
apopleksja/wylew
zapisał proboszcz
Wdowa po nieżyjącym Wojciechu Węgorzewskim generale wojsk Polski. Pochowana w grobowcu kościoła objezierzeńskiego dnia 2 maja.


--------------------------------------------------------------------
Źródło:
E. J. Kownaccy, "Jest takie miejsce. O majątku w Drobninie i jego właścicielach w latach 1291-1946", Krzemieniewo 2013, str. 122-126.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,420 Unikalnych wizyt