Lipca 15 2024 21:54:49
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


SZCZERSCY Z DROBNINA (I KUKLINOWA)
(z Drobninem związani w latach 1826-1837)

Stanisław Szczerski herbu Szeliga
Urodzony: 17.05.1777
Zmarł: 13.09.1835 w Kuklinowie
Rodzice: Jan Szczerski i Petronela z Sarnowskich
Ślub: 27.07.1806 z Franciszką z Bogusławskich (z Czarkowa)

Franciszka z Bogusławskich Szczerska
Urodzona: 1783
Zmarła: 26.11.1837 w Kuklinowie
Rodzice: ojciec Sylwester i matka (?)

Dzieci Franciszki i Stanisława Szczerskich:
1. Nepomucena Józefa: 3.06.1807
2. Bogumiła Kunegunda: 8.10.1808
3. Stanisława: urodzona w 1813 roku
4. Aleksandra: urodzona w 1814 roku

Śluby córek:
1. Bogumiła – wyszła za Józefa Miłkowskiego (ślub: 1.02.1829 – Starygród)
2. Nepomucena – wyszła za Józefa Chełkowskiego (ślub: 15.05.1829 – Starygród)
3. Stanisława – wyszła za Józefa Chełkowskiego (ślub: 13.11.1837 – Starygród)
4. Aleksandra – wyszła za Stefana Chłapowskiego (ślub: 13.061838 – Starygród)

Wpisy w księgach metrykalnych:

A. Parafia Poniec:

1806
Liber Copulatorum
Czarkowo
27. Julii 1806
Illustris Rdus Michael Franciscus Taczynski Decanus Foraneus Costensis, Curatus Ecclae Prchlis in Białcz cum consensus loci Commendarij benedixit Matrimonium tribus praemissis denunis immediate ac sequentibus Dominicis scilicet 6ta 7ma 8ma Dominica post Pentecostes nulloq Impedimento canonico detecto inter Generosum Stanislaum Szczerski oeconomum in Drobnino adolescentem Annorum 29 et Generosam Fransciscam Bogusławska virginem ex aula Czarkoviensi Annorum 21. Praesentibus Testibus Magnifico ac Generoso Dno Nepomuceno Węgorzewski Bonorum Drobnino Herede et Magnifico ac Generoso Dno Vincenti Zbiiewski Herede Bonorum Białcz.

Sławny wielebny Michael Franciscus Taczynski dziekan foralny kościański, duszpasterz kościoła parafialnego w Białczu za zgodą miejscowego administratora beneficjum kościelnego pobłogosławił małżeństwo, poprzedzone zapowiedziami w następujące po sobie 6, 7 i 8 niedzielę po Pięćdziesiątnicy, nie znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, między szlachetnym Stanisławem Szczerskim zarządcą w Drobninie kawalerem lat 29 i szlachetną Franciszką Bogusławską panną ze wsi Czarkowskiej lat 21. Obecni świadkowie wielmożny i szlachetny Pan Nepomucen Węgorzewski dziedzic dóbr Drobnin i wielmożny i szlachetny Pan Wincenty Zbijewski dziedzic dóbr Białcz.

B. Parafia Oporowo:

1807
Liber Baptisatorum
Junius 15. 1807
Adm. Rndus Josephus Chełkowski Parochus Loci baptisavit Infantem Die decima Quinta mensis currentis natam Die tertia mensis ejusd hora quarta mane: ex Aqua. Stanislai et Franciscam z Bogusławskich Szczerskich Economorum de Villa Drobnin Conjugibus hujus Parochiae legitimis. Patrini fuere Petrus Kaczorowski et Josepha Bogusławska Infanti impositem Est Nomen Nepomucena et Josepha. Adimpleta sunt Ceremoniae per Eund Rndum Chełkowski eod Anno Die Duodecima Mensis Julij Quibus assistebant Magnificus Dnus Joannes Nepomucenus Węgorzewski Haeres Bnorum Drobnin et Eva Zbiiewska Haeredissa Białcz.

Wielebny Józef Chełkowski proboszcz miejscowy ochrzcił z wody dnia piętnastego bieżącego miesiąca dziecko urodzone dnia trzeciego tegoż miesiąca o godzinie czwartej rano Stanisława i Franciszki z Bogusławskich Szczerskich zarządców ze wsi Drobnin małżonków legalnych. Chrzestnymi byli Piotr Kaczorowski i Józefa Bogusławska. Dziecku nadano imię Nepomucena i Józefa. Przez tegoż wielebnego Chełkowskiego została odprawiona ceremonia tegoż roku dnia dwunastego miesiąca lipca, przy której asystowali wielmożny Pan Jan Nepomucen Węgorzewski dziedzic dóbr Drobnin i Ewa Zbijewska dziedziczka Białcza.

1808
Liber Baptisatorum
Decembris 1. 1809 (wpis figuruje pod rokiem 1809 a nie 1808)
Adm Rndus Josephus Chełkowski Parochus loci baptisavit ex aqua Generosorum Stanislai et Franciscae Szczerskich Comissariorum de Villa Drobnin et Garzen Conjugum Legitimorum. Die Octava Octobris Anno Millesimo Octigentessimo Octavo, natam die eod hora Quinta post meridiem, cui impositum est Nomen Bogumiła et Cunegunda. Patrini fuere Vincentus Bogusławski et Josepha Bogusławska uxor ejusd. Bogumiła Kaczorowska Possestris de Villa Oporowo. Caeremoniae adimpletae sunt die prima Decembris eiusd anno per eund Patrini fuere Magnificus Nepomucenus Węgorzewski Haeres Bonorum Drobnin Kuklinowo etc et Magnifica Eva Zbiiewska Haeredissa Bonorum Białcz Mierzewo etc.

Wielebny Józef Chełkowski proboszcz miejscowy dnia ósmego października roku tysiąc osiemset ósmego ochrzcił z wody dziecko szlachetnych Stanisława i Franciszki Szczerskich pełnomocników ze wsi Drobnin i Garzyn małżonków legalnych, urodzone tegoż dnia o godzinie piątej po południu, któremu nadano imię Bogumiła i Kunegunda. Chrzestnymi byli Wincenty Bogusławski i Józefa Bogusławska siostra jego, Bogumiła Kaczorowska właścicielka ze wsi Oporowo. Ceremonia została odprawiona dnia pierwszego grudnia tegoż roku przez tegoż. Chrzestnymi byli wielmożny Nepomucen Węgorzewski dziedzic dóbr Drobnin, Kuklinowo itd. i wielmożna Ewa Zbijewska dziedziczka dóbr Białcz, Mierzejewo itd.

C. Parafia Starygród:

1829
Liber Copulatorum
1829 die 1. Februarii
Per Illustris Magnificus Josephus Miłkowski juvenis de Milejewo, Filius Per Illustri MMcor Andreae et Mariannae de Pruskie Miłkowskich Haeredum Macewo et Milejewo contraxit Matrimonium in faciae Ecclesiae Starogrodensis, cum Per Illustris Magnifica Bogumiła Szczerska virgine filia Per Illustr Magnificorum Stanislai et Franciscae de Bogusławskie Szczerskich Haeredum Bonorum Kuklinowo. Per Illustris Admodum Reverendi Josephum Chełkowski, Curatus Oporoviensis in praesentia curati loci. Non vixerunt in Matrimonio cum consensus ac in praesentia Parentum contraxerunt Matrimonium.

1829 dnia 1 lutego
Prześwietny wielmożny Józef Miłkowski kawaler z Milejewa, syn prześwietnych i wielmożnych Andrzeja i Marianny z Pruskich Miłkowskich dziedziców Macewa i Milejewa zawarł małżeństwo w kościele starogrodzkim z prześwietną wielmożną Bogumiłą Szczerską panną córką prześwietnych i wielmożnych Stanisława i Franciszki z Bogusławskich Szczerskich dziedziców dóbr Kuklinowo. Prześwietny Wielebny Józef Chełkowski, proboszcz oporowski w obecności miejscowego proboszcza. Nie żyli w małżeństwie za zgodą i w obecności rodziców zawarli małżeństwo.


Liber Copulatorum
1829 die 15. Maii
Per Illustris Magnificus Josephus Holkowski Juvenis de Łosiniec Filius Per Illustris Magnificorum (w tym miejscu brak wpisu) cum Per Illustri Magnifica Nepomucena Szczerska, Virgine de Kuklinów Filia Per Illusstrium Magnificor Stanislai et Franciscae de Bogusławskie conju. Haeredum Bonor. Kuklinowo. Per Illustris Admodum Rndus Josephus Holkowski curates Oporoviensis in Praesentia curati loci. Non vixerunt in matrimonio degentes sub Tutela Parentum suorum.

1829 dnia 15. maja
Prześwietny wielmożny Józef Holkowski kawaler z Łosińca, syn prześwietnych i wielmożnych (w tym miejscu brak wpisu) z prześwietną wielmożną Nepomuceną Szczerską panną z Kuklinowa córką prześwietnych i wielmożnych Stanisława i Franciszki z Bogusławskich Szczerskich dziedziców dóbr Kuklinowo.
Prześwietny Wielebny Józef Holkowski, proboszcz oporowski w obecności miejscowego proboszcza.
Nie żyli w małżeństwie przebywając pod nadzorem/opieką swoich rodziców.


1837
Liber Copulatorum
1837 die 13. Novembris
Sebastian Winowicz curatus loci
Generos. ac Magnific, Dus Josephus Hełkowski Possesor villa Garzyn ac Gsa ac Mca Stanislava Szczerska Herediss, villa Kuklinowo
viduus 37 kath.
virgo 24 kath.
sicut viduus cum consensus Juditii
Dcae 23-24 et 25 post pentecost.
ex afinitate 1mum gradu consensus Papalis
Generosus Dus Roman Bronikowski et Josephus Miłkowski

1837 dnia 13. listopada
Sebastian Winowicz miejscowy proboszcz
szlachetny i wielmożny Pan Józef Hełkowski posiadacz wsi Garzyn i szlachetna i wielmożna Stanisława Szczerska dziedziczka wsi Kuklinowo
wdowiec 37 katolik
panna 24 katoliczka
wdowiec za zgodą sędziego
niedziele 23-24 i 25 po pięćdziesiątnicy
z powinowactwa 1-go stopnia za zgodą papieską
szlachetny Pan Roman Bronikowski i Józef Miłkowski


1838
Liber Copulatorum
1838 die 12. Junii
Sebastian Winowicz curatus loci
Magnificus ac Generosus Stephanus Chłapowski de Sosnica et Magnif. Alexandra Szczerska herediss. villae Garzyn de Kuklinowo
iuvenis 34 cathol
virgo 24 cathol
pleni aetate
Dominicis VI post Paschae, Penteocost. et prima post Pentecost.
nulla
Magnif. ac Generos. Josephus Miłkowski
Magnif. ac generous. Josephus Chełkowski
1838 dnia 12 czerwca
Sebastian Winowicz miejscowy proboszcz
wielmożny i szlachetny Stefan Chałapowski z Sośnicy i wielmożna Aleksandra Szczerska dziedziczka wsi Garzyn i Kuklinowo
kawaler 34 katolik
panna 24 katoliczka
pełnoletni
niedziele VI po Wielkanocy, pięćdziesiątnica i pierwsza po pięćdziesiątnicy
żadna
wielmożny i szlachetny Józef Miłkowski
wielmożny i szlachetny Józef Chełkowski


1835
Liber Mortuorum
Numerus: 15.
Annus et Mensis: 1835, Sept.
dies: 13.
Loco: Kuklinów
Nomen et cognomen defuncte: Stanislaus Szczerski
Aetas: 59.
Conditio: Heres bonor. Kuklinów, Drobnin etc.
Conditio et professis Patris: (brak wspisu)
Cognomen Patris, Matris: (brak wpisu)

Numer: 15.
rok i miesiąc: 1835, wrzesień
dzień: 13.
miejsce: Kuklinów
nazwisko i imię zmarłego Stanislaus Szczerski wiek: 59.
stan: dziedzic dóbr Kuklinów, Drobnin itd
stan i zajęcie ojca: (brak wspisu)
imię ojca, matki: (brak wpisu)


1837
Liber Mortuorum
Numerus: 19.
Annus et Mensis: 1837, Nov.
dies: 26.
Loco: Kuklinów
Nomen et cognomen defuncte: Francis. de Bogusławskie Szczerska
Aetas: 53.
Conditio: Heredissa bonor. Kuklinów, Drobnin etc.
Conditio et professis Patris: (brak wspisu)
Cognomen Patris: Silvester Bogusławski; Matris: (brak wpisu)
Morbus: Plica
Unde patet curato personam defunctam: Richter doctor et Gsi Joseph Miłkowski J. Chełkowski testatur.

Numer: 19.
rok i miesiąc: 1837, listopad
dzień: 26.
miejsce: Kuklinów
nazwisko i imię zmarłej: Francis. de Bogusławskie Szczerska
wiek: 53.
stan: dziedziczka dóbr Kuklinów, Drobnin itd.
stan i zajęcie ojca: (brak wspisu)
imię ojca: Silvester Bogusławski; matki: (brak wpisu)
choroba: Plica
od kogo proboszcz dowiedział się o osobie zmarłej: zaświadczył Richter doktor i szlachetni Joseph Miłkowski J. Chełkowski.


--------------------------------------------------------------------
Źródło:
E. J. Kownaccy, "Jest takie miejsce. O majątku w Drobninie i jego właścicielach w latach 1291-1946", Krzemieniewo 2013, str. 127-131.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,741 Unikalnych wizyt