Września 24 2023 00:53:38
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1949/50

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1949/50

We czwartek dnia 1 września 1949 roku odbyło się w tutejszej szkole uroczyste otwarcie roku szkolnego 1949/50, które zorganizowano w Sali szkolnej Belęcina Starego przy udziale wszystkich dzieci, grona nauczycielskiego, przedstawicieli miejscowych p.o.p. PZPR oraz członków Komitetu Rodzicielskiego. W uroczyście przystrojonej Sali odbyły się artystyczne występy dzieci, pogadanka kierownika szkoły w myśl nadesłanych wytycznych przez Ministerstwo Oświaty, a związane treścią ze wspomnieniami smutnych przeżyć wybuchu wojny w roku 1939, jako jej dziesięcioletniej rocznicy. Kierownik szkoły podał informacje i plan odnośnie pracy w nowym roku szkolnym, z którego wynikało, że szkoła tutejsza uzyskała z dniem 1.09.1950 roku czwarty etat nauczycielski i otwarła czwartą salę dla klasy VII liczącej 10 dzieci w jednym z mieszkań nauczycielskich w belęcinie Starym. Jako czwarta siła nauczycielska przybył do Belęcina Starego ob. Bączkowski Bogusław, nauczyciel niekwalifikowany, poprzednio nauczyciel kierujący z Potrzebowa powiat Leszno, który dokształca się na kursie w Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie. Dla zwiększenia potrzebnego umeblowania szkoła otrzymała w drodze pożyczki następujący sprzęt ze szkoły podstawowej w Krzemieniewie: 1 stojak do mapy, 13 długich ławek, 4 krótkie ławki i 1 szafę. Liczba dzieci wynosiła 140. po uroczystości w szkole w poszczególnych klasach przeprowadzono prace porządkowe i przygotowawcze: w bibliotece, w organizacjach szkolnych, w otoczeniu szkoły.

Dnia 2 września 1949 roku odbyła się w Sądzie Grodzkim w Lesznie rozprawa sądowa w sprawie egzekucyjnej Zarządu Gminnego w Krzemieniewie, działającego przez wójta Maćkowiaka, zastąpionego przez kierownika tutejszej szkoły przeciwko lokatorowi w budynku szkolnym Belęcina Starego ob. Gołembskiemu Edmundowi, który skazany został na opuszczenie mieszkania na mocy prawomocnego wyroku Sądu Grodzkiego z dnia 2.09.1949 zaopatrzonego klauzulą wykonalności z dnia 15.09.1949 202/49.

Dnia 14 września 1949 roku z ramienia Powiatowego Ośrodka Zdrowia dokonał sanitarnego przeglądu szkoły sanitariusz ob. Dolata z Leszna, który przeprowadził w szkole pogadankę na temat higieny i wystosował pismo do zarżadu gminnego celem usunięcia lokatora ze szkoły dla uzyskania poczekalni, świetlicy oraz przechowalni rowerów dla dzieci, gdzie lokator zajmuje budynek gospodarczy, a przez stawianie rowerów w korytarzu niszczy się budynek szkolny.

Dnia 18 września 1949 roku ukończono w tutejszych gromadach publiczną zbiórkę na odbudowę Warszawy, w której czynnie pomagali członkowie szkolnego Koła PCK.

W Belęcinie Nowym zebrano 2570 zł
W Belęcinie Starym zebrano 2200 zł
-------------------------------------------------
Razem: 4770 zł

Dnia 21 października 1949 roku odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do Gostynia, koleją. W wycieczce wzięło udział 88 dzieci i 3 nauczycieli. Zwiedzono: rynek w czasie targu, szkołę powszechną, zabytkową farę i klasztor, fabrykę figur wystawnych i wydmuszek choinkowych, hutę szkła, tartak i fabrykę mebli, odlewnię żelaza i fabrykę maszyn rolniczych.

Dnia 23 października 1949 roku od godziny 14 do 1545 przeprowadzono Marsze Jesienne dzieci lat 11 – 14 na trasie 2500 metrów z Karchowa do Krzemieniewa z udziałem 71 dzieci i 4 nauczycieli na 88 uczniów tych roczników. Najlepsze wyniki uzyskali: 1) Otto Stan. z kl. VI (l. 12) – 9 minut, 2) Zieliński Wł. z kl. V (l. 12) – 10 minut. Najsłabsze wyniki: 1) Maćkowiak z kl. V (l. 13) – 32 minuty, 2) Dudka Hieronim z kl. VI (l. 12) – 30 minut, 3) Muszkieta Rom. z kl. VI (l. 12) – 30 minut. Z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej dzieci rocznika 1938, 37, 36 i 35 wymaszerowały do Krzemieniewa na uroczystą akademię zorganizowaną przez TPPR i Spółdzielnię Spożywców „Ogniwo” z Leszna.

Dnia 24 października 1949 roku przybył do szkoły komornik sądowy ob. Skrzypczyński Julian celem wykonania eksmisji lokatora z budynku szkolnego i udał się na wskazane przez zarząd gminny miejsce tj. do gospod. Gołembskiej M., która oświadczyła, że z powodu ciasnoty pomieszczeń nie przyjmie lokatora i podała większą liczbę osób, jako rzekomo u niej mieszkających, mianowicie syna swego Kazimierza, który zamieszkuje w Belęcinie Starym i syna Alojzego, który stale pracuje w Ziółkowie, powiat Gostyń. Komornik sądowy nie zadał sobie trudu na sprostowanie tych informacji i odstąpił od wykonania eksmisji.

Dnia 3 listopada 1949 roku rozpoczął się w szkole w Belęcinie kurs początkowego nauczania dla 4 analfabetów tutejszego rejonu, na który przybyli:
1) Iwanowicz Wład. ur. w r. 1908, chłop średniorolny z Belęcina Starego,
2) Majchrzak Stan. ur. w r. 1911, chłop małorolny z Belęcina Starego,
3) Maćkowiak Jan ur. w r. 1931, robotnik z Hersztupowa,
4) Marciniakowa Bron. ur. w r. 1923, robotnica z Belęcina Starego.

Dnia 7 listopada 1949 roku szkoła tutejsza ukończyła zbiórkę pieniężną na budowę Ośrodka Modelarstwa Lotniczego w Poznaniu, która przyniosła 857 zł.

Dnia 13 listopada 1949 roku w niedzielę, odbyło się w szkole zebranie Komitetu Rodzicielskiego, na które przybyło 28 osób i dzieci z klasy VII, gdzie została przeprowadzona lekcja pokazowa przez kierownika szkoły.

Z okazji zakończenia „Tygodnia Studenta” dnia 20.11.1949 roku Koło Mł. PCK pomogło sołtysowi Belęcina Starego w zorganizowaniu zbiórki pieniężnej, która dała 940 zł.

Dnia 23 listopada 1949 roku zorganizowana została przy tutejszej szkole Zakładowa Organizacja Związkowa ZNP, której przewodniczącym został tutejszy kierownik szkoły, sekretarzem nauczyciel Bączkowski Bogusław, a skarbnikiem nauczycielka Czubachowska Zofia. Z ramienia Oddziału Powiatowego ZNP przybyła na zebranie z referatem kol. Motykowa z Leszna, ob. Matuszewski był delegatem kolegium zarządu gminnego, a ob. Ławniczak W. reprezentował gromadę jako sołtys. Zadaniem nowych komórek ZNP jest przede wszystkim praca samokształceniowa, ideologiczna i polityczna oraz narady wytwórcze, społeczne i samopomocowe.

Dnia 30 listopada 1949 roku odbyło się na sali ob. Dudki Jana w Belęcinie Nowym zwyczajne posiedzenie Gminnej Rady Narodowej z Krzemieniewa, które między innymi uchwaliło dowożenie dzieci szkolnych na lekcje z dalszych gromad w czasie zimy, a zwłaszcza w niepogodne dni. Uchwała objęła w tutejszym rejonie dzieci z Hersztupowa i Karchowa.

Dnia 6 grudnia 1949 roku szkoła tutejsza została zradiofonizowana przy pomocy Związku Samopomocy Chłopskiej, który na swym walnym zebraniu w Krzemieniewie uchwalił po 25000 zł na zakup radioodbiorników dla 3 szkół w gminie, między innymi i w Belęcinie. Kierownictwo szkoły, jako pierwsze z trzech wymienionych szkół zakupiło w „Spółdzielni Pracy” w Lesznie używany, czterolampowy aparat bateryjny „Nora” za 26000 zł bez dodatków, które zakupiono z kasy gminnej.

Dnia 18 grudnia 1949 roku z okazji zakończenia „Tygodnia Walki z Analfabetyzmem” ze brano na ten cel 2125 zł ze sprzedaży nalepek i żetoników.

Dnia 21 grudnia 1949 roku o godzinie 1130 odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji 70 rocznicy urodzin Józefa Stalina przy udziale dzieci z wszystkich klas. Po artystycznych występach młodzieży nastąpiło odczytanie listu z życzeniami do Generalissimusa Józefa Stalina. Dnia poprzedniego młodzież i nauczycielstwo wykonało w ciągu 4 godzin następującą „Wartę Stalinowską”: pogłębiono i wyczyszczono 80 metrów rowu przydrożnego, wysypano żwirem 100 metrów drogi, udzielono pomocy przy budowie nowej drogi, ładowano żwir na 20 wozów, wysypano ganki przyszkolne, w przeliczeniu na gotówkę łącznie z pracą i pojazdami chłopów wyniosła 11200 zł.

Dnia 21 stycznia 1950 roku o godzinie 18 odegrana została na sali ob. Dudki jana komedyjka w III aktach „Wesele Fonsia” Ruszkowskiego, wystawiona przez OSP. Dochód z przedstawienia przeznaczony został na renowację remizy strażackiej. Cena wstępu dla jednego miejsca wynosiła 150 zł. Dnia 8 stycznia 1950 roku przedstawienie odegrano w Siemowie.

Dnia 4 stycznia 1950 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego wyborcze zabranie do podstawowej organizacji partyjnej PZPR w Belęcinie Starym. Na zebranie przybył delegat Komitetu Powiatowego PZPR tow. Kaczmarek Marian. Sekretarzem p.o.p. wybrany został małorolny, sołtys Belęcina Starego, tow. Ławniczak Wojciech, a zastępcą kierownik szkoły.

Dnia 18 stycznia 1950 roku zorganizowano przy tutejszej szkole drużynę ZHP, której opiekunem został naucz. Bączkowski Bogusł. Na zebranie organizacyjne przybył z Leszna delegat z Komendy Hufca, Grochowiak Marcin. Do ZHP zapisało się 41 dzieci, w tym 13 dziewcząr, począwszy od klasy IV.

Dnia 23 lutego 1950 roku odbył się w szkole uroczysty poranek z okazji 32 rocznicy powstania Armii Czerwonej. Po artystycznych występach młodzież wysłuchała audycji radiowej „Marsze i piosenki Armii Czerwonej” oraz rosyjskich pieśni ludowych.

Dnia 25 kwietnia 1950 roku szkołę tutejszą wizytował delegat Inspektoratu Szkolnego z Leszna ob. Piekarski, który dokonał przeglądu przygotowań do uroczystości Święta Pracy. Wymieniony sprawdził wykonanie krótkofalowych Czynów Pierwszomajowych, zaplanowanie czynów długofalowych i organizację samej uroczystości.

W sobotę dnia 29 kwietnia 1950 roku o godzinie 7 rozpoczął się w szkole Belęcina Starego uroczysty poranek z okazji Święta Pracy – 1 Maja z udziałem przedstawicieli PZPR, Komitetu Rodzicielskiego, społeczeństwa oraz dzieci z wszystkich klas. Program uroczystości był następujący: 1) Powitanie okolicznościowe – przemówienie kierownika szkoły, 2) Odczyt „Wywalczymy trwały pokój” – T. Skorupka z kl. VII, 3) Deklamacja „Murarz” – Wawrzyniakówna Kr. z kl. V, 4) Deklamacja „Robociarze” – Welsówna G. z kl. V i „1 Maja” – Zieliński Wł. Z kl. V, 5) Meldune z wykonania Czynu 1-Majowego, 6) Śpiew kl. V/VI „Czerwony sztandar”, „Pieśń pokoju”, „Gdy naród do boju” (1831), 7) Inscenizacja z Płomyka – ogniwo ZHP, 8) Śpiew kl. VI/VII „Warszawianka”, „Oka” (1943), „Marsz I Korpusu”, 9) Deklamacja zespołowa kl. VII „Pieśń Majowa”, 10) Wręczenie nagród (zeszyty) 18 przodownikom nauki, 11) Wysłanie gratulacji do racjonalizatora pracy ob. Słowikowskiego Leona kolejarza w Lesznie, 12) Deklamacje: „Niezwyciężona” – Wojsiatówna G. z kl. VI, „Dzień pracy” – Seidel z kl. VI, „Cześć pracy” – Neumanówna Sal. Z kl. VI, 13) Śpiew kl. VI/VII „Na barykady” (1905), „Dymią kominy” i „Międzynarodówka”.
Realizację Czynu 1-Majowego oszacowano na 18920 zł, a złożyło się na to:
- 141 godzin lekcyjnych przeprowadzonych przez 4 nauczycieli ponad normę w kwietniu,
- 151 godzin roboczych przeprowadzonych przez dużynę ZHP po lekcjach,
- 4 podwody z Komitetu Rodzicielskiego do przewiezienia dzieci na uroczystość do Krzemieniewa.
Drużyna ZHP uporządkowała otoczenie 2 szkół, wyczyściła 2 śmietniki, pogłębiła 200 metrów rowów w sąsiedztwie szkół, udzieliła pomocy przy czyszczeniu ustępów szkolnych.

W niedzielę 30.04.1950 roku gromadzki Komitet Obrońców Pokoju przy udziale miejscowych nauczycieli i z pomocą starszej młodzieży przeprowadził zbiórkę pieniężną na Fundusz Obrońców Pokoju, która przyniosła: w Belęcinie Nowym 1442 zł, a w Belęcinie Starym 986 zł.

Dnia 1 Maja 1950 roku drużyna ZHP i starsza młodzież tutejszej szkoły brała udział w uroczystym pochodzie i akademii 1-Majowej w Krzemieniewie. Pod opieką wszystkich nauczycieli zastępy harcerskie defilowały z ozdobnymi transparentami i oglądały występy sceniczne, zorganizowane przez gościnne zespoły świetlicowe z liceum ogólnokształcącego z Leszna. Komitet Rodzicielski przeznaczył na przejazd dzieci 4 udekorowane podwody.

Z okazji Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy młodzież szkolna wysłuchała dnia 4.05.1950 roku o godzinie 1315 okolicznościowego przemówienia Ministra Oświaty nadanego przez radio. Dnia 6.05.1950 roku o godzinie 7 drużyna ZHP urządziła z tej racji uroczysty poranek, zaś w niedzielę 7.05.1950 roku zorganizowano w szkole Wystawę Ksiązki i Prasy, Biegi Narodowe oraz rozgrywki towarzyskie w dwa ognie i siatkówkę z sąsiednią szkołą z Krzemieniewa, w lesie przy stacji kolejowej.

Dnia 11 i 12.05.1950 roku szkoła zorganizowała 2-dniową wycieczkę krajoznawczą na Międzynarodowe Targi Poznańskie, w której wzięło udział 34 uczniów i 2 nauczycieli. Oprócz wystawy młodzież zwiedziła muzeum, ogród zoologiczny, palmiarnię, teatr Młodego Widza (Doktor Dolittle i jego zwierzęta). Koszt wycieczki na 1 dziecko z 5 przejazdami tramwajowymi wyniósł 650 zł.

Dnia 21.05.1950 roku (w niedzielę) Szkolne Koło Młodz. PCK ze Świerczyny w godzinach popołudniowych przybyło ze swą opiekunką na gościnne występy sceniczne do Belęcina. Impreza odbyła się na sali ob. Dudki Jana, a złożyły się na nią tańce, inscenizacje, deklamacje i popisy sportowe.

W sobotę dnia 27.05.1950 roku w godzinach lekcyjnych odbyła się z okazji Dni Lasu wycieczka do lasu Belęcin-Bojanice i spotkanie z dziećmi szkoły z Bojanic. Dzieci czyściły rów w lesie, zasypały dół sadzonkowy, zbierały chrabąszcze, wysłuchały okolicznościowej pogadanki, przeprowadziły rozgrywki sportowe, urządziły popisy artystyczne. W wycieczce brali udział 2 leśnicy.

Dnia 1.06.1950 roku z pomocą Komitetu Rodzicielskiego zakończono w tutejszej szkole sprzedaż nalepek na kolonie letnie dla dzieci, która przyniosła 2200 zł oraz zbiórkę pieniężną na odbudowę spalonej szkoły w Giżycach, koło Kalisza, organizowaną przez władze szkolne. Na ten cel zebrano 1763 zł.

Dnia 10.06.1950 roku z okazji zakończenia V Tygodnia Towarzystwa Burs i Stypendiów RP podsumowano wyniki sprzedaży nalepek i zbiórki pieniężnej, z której uzyskano 1810 zł.

Dnia 17.06.1950 roku kierownik tutejszej szkoły uległ przy zwózce siana nieszczęśliwemu wypadkowi i złamał dwukrotnie przy skoku z wozu kości prawej stopy. Do dnia 23.06. przebywał w szpitalu w Gostyniu. Zastępstwo sprawowała żona jego, nauczycielka. Czas wakacyjny wykorzystany został na rekonwalescencję.

Dnia 21.06.1950 roku nauczyciele tutejszej szkoły oraz uczniowie klasy VII brali udział w uroczystej sesji Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie, która dokonała pierwszego wyboru przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej według nowej ustawy, zmieniającej ustrój poprzedniego samorządu terytorialnego na demokratyczną organizację państwowej władzy terenowej. W miejsce ustępującego przewodniczącego GRN kolegi Szpurki Cz. sesja wybrała ob. Stachową członkinię spółdzielni produkcyjnej z Bielaw.

Dnia 23.06.1950 roku odbyło się w budynku szkolnym Belęcina Nowego uroczyste zakończenie roku szkolnego. Na uroczystość, oprócz dzieci, przybyli członkowie Komitetu Rodzicielskiego, sekretarz POP PZPR oraz rodzice uczniów szkoły. Impreza podzielona została na 3 części. W Sali odbyła się część wstępna: wspólne odśpiewanie Hymnu Polski, wysłuchanie okolicznościowej audycji radiowej i wydanie świadectw, oraz część II – sprawozdawcza, na którą złożyło się: całoroczne sprawozdanie kierownika szkoły wygłoszone w zastępstwie (pobyt w szpitalu) przez nauczycielkę Dembską Eleonorę, przemówienie tow. Ławniczaka Wojc. z ramienia PZPR i Komitetu Rodzicielskiego, sołtysa Belęcina Starego oraz odśpiewanie Międzynarodówki. Część III, artystyczna, odbyła się na boisku szkolnym. Dzieci popisywały się deklamacjami, odczytami, śpiewami i inscenizacjami. Na uroczystości wyróżniono 22 przodowników nauki, którzy zostali nagrodzeni 1 Maja i w Tygodniu Oświaty. Dodatkowo nagrodzono 10 dzieci za pilność z funduszów Koła Młodzieży PCK. Na ten cel przeznaczono po 1 zeszycie. Na uroczystość przybyło 27 rodziców, przeważnie kobiety, matki uczniów nagrodzonych i kończących szkołę.
Wynik klasyfikacji przedstawiał się następująco:

Klasa

Uczniów na 23.06.1950

Promowano

Poprawki

Repetenci

Przedłuż. ob. szk. z urzędu

Dalsze uczęszczanie dobrowolne

Ukończono kl. VII

Opuścili szkołę z niższych klas

bez poprawki

%

I 9 9 100 - - - - - -
II 17 13 76,5 2 2 - - - -
III 13 8 61,5 4 1 - - - -
IV 36 27 75 8 1 - - - 3
V 23 17 74 5 1 7 - - 2
VI 35 30 85,7 5 - 16 2 - 3
VII 10 10 100 - - - - 10 -
Razem 143 114 80 24 5 23 2 10 8

Dnia 26.06.1950 roku zakończone zostały egzaminy do szkół średnich, do których zgłosili się następujący absolwencji tutejszej szkoły: Frąckowiak H., Matyjaszczyk Stan. z Hersztupowa do Średniej Szkoły Zawodowej we Wschowie i Wrocławiu, Skorupka Tadeusz z Belęcina Nowego do Średniej Szkoły Zawodowej we Wschowie i Frączkówna Z. z Belęcina Nowego do Liceum Pedagogicznego w Lesznie, wszyscy kandydaci złożyli egzamin z wynikiem pomyślnym.

Dnia 27.06.1950 odbyły się w Belęcinie Nowym wybory sołtysa. Poprzedni wybór, który padł na Skorupkę Stanisława nie został zatwierdzony. Sołtysem wybrano Piczę Jana, a podsołtysem ob. Stróżyka Józefa.

Dnia 28.07.1950 roku szkołę zwiedziła gminna komisja sanitarna.

Dnia 6.08.1950 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie gromadzkiego Komitetu Obrońców Pokoju z Belęcina Nowego i Starego, któremu przewodniczył i wygłosił referat kierownik miejscowej szkoły. Zebrani uchwalili rezolucję zwierającą zobowiązanie chłopów do czynów kontraktacyjnych, wzmacniających walkę o pokój i likwidację plotek wojennych. Delegatem na gminne zgromadzenie wybrano ob. Czubachowskiego Marcina z Belęcina Starego.

Dnia 21.08.1950 roku szkołę lustrowała Gminna Komisja Oświatowa, która postanowiła budowę opłotowania oraz inne remonty wewnątrz budynków.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,713,071 Unikalnych wizyt