Styczeń 25 2022 20:18:07
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1950/51

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1950/51

Dnia 1.09.1950 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1959/51. Do szkoły, uroczyście przystrojonej, przybyły dzieci, ich rodzice, członkowie Komitetu Rodzicielskiego i sekretarz POP PZPR. Po wysłuchaniu okolicznościowej audycji radiowej, nastąpiły przemówienia: kierownika szkoły, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, delegata PZPR oraz opiekuna drużyny ZHP. Następnie odbyły się artystyczne popisy dzieci, jak deklamacje, śpiewy opracowane w czasie wakacji. 70 dzieci niezamożnych obdarowano zeszytami, blokami rysunkowymi i cukierkami na kwotę 3000 zł, wyasygnowaną przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, z czego zakupiono zeszytów za 1308 zł, 3⅓ kilograma cukierków za 1500 zł, bloków, gumek i bibuł za 192 zł.
Z tym samym dniem został na własne życzenie rozwiązany kontrakt z nauczycielem niekwalifikowanym ob. Bączkowskim Bogusławem z Leszna, który zatrudniony został w Oddziale Powiatowym PCK.
Przeprowadzone w końcu sierpnia egzaminy poprawkowe wykazały, że na 24 uczniów 22 zdało egzamin z wynikiem pomyślnym, a 2 uczniów nie zdało egzaminów. Do egzaminów nie zgłosiło się 2 uczniów.

Z dniem 15.09.1950 roku przeniesiona została z Rokietnicy powiat Poznań do tutejszej szkoły, w miejsce kol. Bączkowskiego Bog., nauczycielka Chwiłkowska Wanda, której rodzina (mąż kolejarz) zamieszkała w Lesznie. Koleżanka dojeżdżając codziennie, objęła klasy III i IV oraz opiekuństwo drużyny ZHP.

Dnia 5.10.1950 roku Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane w Lesznie rozpoczęło z opóźnieniem prace malarskie w tutejszej szkole. Zajęcia w klasie VII odbywały się na strychu. Odmalowane zostały wszystkie okna, 2 sale szkolne, korytarz, 7 drzwi, mieszkanie kierownika szkoły i 1 pokój kol. Czubachowskiej, 1 korytarz i 2 szafy.

Dnia 8.10.1950 roku zorganizowane zostały w Belęcinie Nowym i Starym gromadzkie Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Z Belęcina Nowego zapisali się do Koła: 1) Picz Jan, sołtys, 2) Dembski Antoni, kierownik szkoły, 3) Dudka Jan, sekretarz POP PZPR, 4) Gurga Jan, listonosz, 5) Okrent B., 6) Gołembski Józef, 7) Dostatni Stanisław, 8) Picz Zenon, 9) Dembska Eleonora, nauczycielka. W Belęcinie Starym wstąpili do Koła: 1) Ławniczak W., sołtys, 2) Metelski M., 3) Banaszak S., 4) Olejniczak Fr., 5) Nawrocki Fr., 6) Czubachowski Marcin, 7) Chwiłkowska W., nauczycielka.

Dnia 20.10.1950 roku (piątek) odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do spółdzielni produkcyjnej w Bielawach i do zakładów pracy w Gostyniu. W wycieczce brało udział 133 dzieci. Oprócz spółdzielni zwiedzono hutę szkła, fabrykę mebli, odlewnię żelaza, fabrykę figur wystawowych, oglądano film produkcji radzieckiej „Córka marynarza”.

Dnia 22.10.1950 roku (niedziela) przybyli do tutejszej drużyny ZHP harcerze ze szkoły podstawowej nr 3 z Leszna. Z okazji zbliżającego się Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej goście zaprezentowali się stosownymi popisami artystycznymi, co żywo zainteresowało mniej rozgarniętą naszą młodzież wiejską.

Dnia 7.11.1950 roku odbył się w Hersztupowie uroczysty wieczorek z okazji zainstalowania światła elektrycznego w tamtejszej gromadzie. Na wieczorek przybyli licznie przedstawiciele władz partyjnych i państwowych z gminy i powiatu. Należy tu zanotować, że dużo wysiłku przy elektryfikowaniu Hersztupowa włożył ob. Maćkowiak Marcin, chłop małorolny, członek ZSL.

Dnia 10.11.1950 roku (niedziela) odbyła się na sali ob. Dudki Jana uroczysta akademia z okazji odbywającego się w Warszawie Kongresu Pokoju, na którą przybyli mieszkańcy Karchowa. Akademię wypełniły śpiewy, deklamacje i okolicznościowe przemówienie nauczycielki Dembskiej. Podobna uroczystość odbyła się w sąsiednim Hersztupowie oraz innych gromadach.

Dnia 26.11.1950 w niedzielę odbyły się wybory do Komitetu Rodzicielskiego. Skład nowego Komitetu pozostał bez zmian. Przewodniczącym został ob. Dudka Jan z Belęcina Nowego, sekretarzem Seidel Franciszek z Karchowa, a skarbnikiem Ławniczak W. z Belęcina Starego. Do komisji rewizyjnej wybrano ob. Dudkowiaka Stanisława z Hersztupowa, Dudkę Antoniego z Belęcina Starego i Neumanową Władysławę z Karchowa.
Po zebraniu odbyła się uroczysta akademia z okazji Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i 33 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Uroczystość zorganizowała drużyna ZHP. Złożyły się na nią: deklamacje, śpiewy, inscenizacje i tańce.

Dnia 4, 5 i 6.12.1950 roku odbył się w tutejszych gromadach Narodowy Spis Powszechny. Do Komisji spisowej należał kierownik szkoły i nauczycielka Czubachowska Zofia. Lekcje w ich klasach prowadziła zastępczo reszta (2) nauczycieli.

Dnia 6.12.1950 roku z okazji zakończenia Miesiąca Przyjaźni Polsko-Radzieckiej odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do Leszna, w której brało udział 46 dzieci pod kierunkiem nauczycielki Dembskiej Eleonory i Chwiłkowskiej W. Wycieczka zwiedziła rzeźnię, browar, warsztaty liceum odzieżowego, średnią szkołę zawodową, oglądano uroczystą akademię w szkole podstawowej nr 1 i film radziecki pod tytułem „Orzeł zaginął”. Dzieci korzystały z podwieczorku wydanego w tym dniu dla wycieczek przez powiatowy Wydział Oświaty oraz z poczęstunku (1 butelka lemoniady lub piwa) wydanego przez browar.

Dnia 21.12.1950 roku z okazji 71 rocznicy urodzin Józefa Stalina odbyła się w szkole uroczysta zbiórka tematyczna, zorganizowana przez tutejszą drużynę ZHP. Zbiórce przewodniczył samodzielnie zastępowy zastępu I Antkowiak Antoni z klasy VII, a obecni byli na niej wszyscy nauczyciele i zastępy przybywające rano na zajęcia lekcyjne. Uroczystość odbyła się w sali budynku szkolnego Belęcina Starego o godzinie 7, przed rozpoczęciem normalnych zajęć lekcyjnych w szkole.

Dnia 9.01.1951 roku odbyło się w szkole Belęcina Starego zebranie biedniackie miejscowych chłopów mało i średniorolnych w sprawie zorganizowania ich samoobrony przed wyzyskiem kułackim, uprawianym w czasie prowadzenia akcji planowego skupu zboża, która przebiegała wyjątkowo opornie. Jako prelegent z ramienia GRN przybył na zebranie jej przewodniczący ob. Rozwalka Jan. Część zebranych uchwaliła przerzucić należności sprzedażne zboża z mniej zamożnych chłopów na miejscowych i okolicznych bogaczy wiejskich. Podobne zebrania powtarzały się częściej.

Dnia 11.01.1951 roku drużyna ZHP urządziła wycieczkę do kina objazdowego w Krzemieniewie, gdzie od godziny 14 wyświetlony został film pod tytułem „Pocałunek na stadionie” i „Tygodnik filmowy”. Na filmie było 53 dzieci z tutejszej szkoły.

Dnia 14.01.1951 roku zakończono w Belęcinie Nowym zbiórkę odzieży i ofiar pieniężnych na dzieci koreańskie, ofiary toczącej się tam wojny. Zebrano 20 sztuk odzieży i 226 zł. Zbiórkę przeprowadzał miejscowy kierownik szkoły, jako przewodniczący gromadzkiego Komitetu Obrońców Pokoju przy pomocy członków tego Komitetu, obywateli Stróżyka Jana i Słodzińskiego Cz. oraz starszych harcerzy.

Dnia 9.02.1951 roku chłopi Belęcina Nowego na gremialnym zebraniu zwołanym w lokalu ob. Dudki Jana, uchwalili jednogłośnie założyć spółdzielnię produkcyjną typu III. Do Komitetu założycielskiego należeli obywatele: Stróżyk Józef (PZPR), Dudka Jan (sekretarz POP PZPR), Justka Ber. (bezp.) i Słodziński Cz. (bezp.). Z powodu obcości klasowej większości tutejszych chłopów wielkorolnych Komitet Powiatowy PZPR nie zgodził się na założenie tej spółdzielni.
W tym samym dniu 75 dzieci szkolnych było na filmie objazdowym w Krzemieniewie, gdzie oglądano „Bitwę stalingradzką”.

Dnia 19.02.1951 roku odbyły się w szkole Belęcina Nowego wybory do Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR w Belęcinie Nowym. Jako delegat Komitetu Powiatowego przybył na zebranie towarzysz Czuszke, kolejarz z Leszna. Sekretarzem POP wybrano towarzysza Dudkę Jana, sklepowego.

Dnia 23.02.1951 roku odbyła się w szkole Belęcina Starego zbiórka tematyczna ZHP z okazji 33 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. Uroczystość, na której obecni byli wszyscy wychowawcy, odbyła się rano, przed lekcjami. Program artystyczny wypełnili harcerze zastępów klas starszych pod kierunkiem opiekunki drużyny koleżanki Chwiłkowskiej W.

Dnia 25.02.1951 roku w szkole tutejszej zdała egzamin ostatnia zdrowa analfabetka z Belęcina Starego, sezonowa robotnica rolna ob. Marciniakowa Bronisława, która stanęła przed komisją wspólnie z mężem. Przewodniczącym komisji był kolega Kalinowski, kierownik szkoły z Drobnina. W dniu tym został całkowicie zlikwidowany analfabetyzm z tutejszym rejonie szkolnym. 2 analfabetów, mianowicie Wagnerówna Jadwiga, jako umysłowo upośledzona i Smektała Józef z Hersztupowa, jako epileptyk, zostali przez gromadzkie komisje społeczne do walki z analfabetyzmem zwolnieni z obowiązku uczęszczania na kurs.

W tym samym dniu odbywała się w sali szkolnej Belęcina Nowego analiza i ostra krytyka indywidualnie zapraszanych chłopów wielkorolnych z Belęcina, którzy nie wywiązali się z planowego skupu zboża. Krytyki dokonywali towarzysze: Kasprzak, delegat KW PZPR, Walczak, przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, i Rozwalka Jan, przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Równocześnie członkowie ZMP wykonywali napisy smołą na budynkach najbardziej opornych kułaków, krytykujące ich nieprzychylne nastawienie do Polski Ludowej. Między innymi napisy takie umieszczono na budynkach ob. Metelskiego Ad. i Miczka.

Dnia 27.02.1951 odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie wyborcze do POP PZPR w Belęcinie Starym. Sekretarzem POP wybrano ponownie towarzysza Ławniczaka W. sołtysa, a zastępcą towarzysza Czubachowskiego Marcina. Jedną z uchwał powziętych na zebraniu było wystąpienie do Komitetu Gminnego z projektem połączenia organizacji partyjnych Belęcina Nowego i Starego we wspólny POP z powodu małej liczby członków. Jako delegat Komitetu Powiatowego na zebranie przybył towarzysz Lisowski Marian z Leszna.

Dnia 4.03.1951 zorganizowane została w Belęcinie Starym Koło Związku Młodzieży Polskiej. Na zebranie do szkoły przybyło 9 kandydatów, 2 nauczycieli miejscowych i delegat sąsiedniego Koła ZMP z PGR Brylewo. Założycielami Koła byli Dudka H. z Belęcina Nowego i Neumanówna Hal. z Karchowa. Przewodniczącym Koła wybrano Dudkę H., a sekretarką Gołembską Zofię; opiekunką została nauczycielka Dembska Eleonora. Przed pół rokiem Koło ZMP założone zostało w Hersztupowie i Karchowie. Do Koła ZMP w Karchowie należała już część młodzieży pozaszkolnej z Belęcina Nowego i kilku starszych uczniów z klasy VII tutejszej szkoły.

Dnia 5.03.1951 rozpoczął się w tutejszej szkole kurs sanitarny stopnia I dla dzieci z klas V – VII, poza godzinami lekcyjnymi rano lub po nauce, który prowadzili wszyscy 4 nauczyciele w równej liczbie godzin. Przeszkolono 90 dzieci. Zakończenie kursu nastąpiło 17.03.1951 egzaminem, który zdali: 8 z wynikiem b. dobrym, 50 – dobrze, a 32 – dostatecznie.

Dnia 10.03.1951 (sobota) rano przed nauką drużyna ZHP zorganizowała uroczystą zbiórkę tematyczną dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet (8.03). Program uroczystości opracowały wyłącznie harcerki, a złożyło się na niego: występy śpiewacze, odczyty okolicznościowe dziewcząt, deklamacje, obrazek sceniczny „Nowe pokolenie”, rozdanie nagród zeszytowych za regularne uczęszczanie do szkoły i stałą prenumeratę czasopism dziecięcych. Program uroczystości zorganizowały wyłącznie harcerki.

Dnia 19.04.1951 z inicjatywy Zarządu Powiatowego ZNP zorganizowana została przy tutejszym ZOZ nauczycielskie Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, którego przewodniczącą została kol. Czubachowska Zofia, a zastępczynią kol. Dembska Eleonora.

Dnia 26.04.1951 przybyli na lustrację prac w tutejszej Zakładowej Organizacji Związkowej kolega prezes Zarządu Powiatowego ZNP Goryniak Edm. i instruktor szkolenia ideologicznego Frajtag z Leszna. Przedmiotem obrad tego posiedzenia była gruntowna analiza przeprowadzonych tematów szkolenia ideologicznego oraz sprawy organizacyjne.

Dnia 29.04.1951 odbyła się w szkole Belęcina Nowego uroczysta akademia gromadzka z okazji 1 Maja, zorganizowana przez drużynę ZHP na wolnym powietrzu. Przed akademią odbyła się w sali szkolnej krótka masówka dla mieszkańców Belęcina Nowego, Starego i Karchowa, przygotowująca ludność do gremialnego udziału w gminnej uroczystości w dniu 1.05. w Krzemieniewie. Okolicznościowe referaty na masówce wygłosił kierownik miejscowej szkoły i przewodniczący gromadzkiego Koła ZMP Dudka Henryk.
Akademia rozpoczęła się na boisku szkolnym o godzinie 1645. porządek popisów artystycznych ogłaszał ogniwowy ZHP Dudka M., przodownik nauki z klasy VII. Po przemówieniu kierownika szkoły 74 harcerzy złożyło przyrzeczenie, a 14 dzieci (cała klasa III) wstąpiła do drużyny ZHP. Wszyscy harcerze otrzymali legitymacje. Na występy śpiewacze złożyło się: Czerwony Sztandar, Miliony rąk, Pieśń pokoju, Walczyk nadwiślański i Pieśń przyjaźni. Harcerskie zespoły taneczne pod kierunkiem opiekunki nauczycielki Chwiłkowskiej W. wystąpiły w strojach ludowych z Krakowiakiem, Kujawiakiem i Kozakiem. Po wygłoszeniu okolicznościowych deklamacji odczytano meldunek z wykonania Czynu 1-Majowego, na który złożyło się: 76 godzin lekcyjnych przepracowanych ponad normę przez grono nauczycielskie, zbudowanie 2 boisk do siatkówki przez drużynę ZHP, zbudowanie 1 skoczni w dal, oczyszczenie 400 metrów rowów w otoczeniu szkoły, zebranie 4070 kilogramów złomu żelaznego, zebranie 200 butelek, alfabetyczne zestawienie spółdzielni produkcyjnych w powiecie, pomoc przy porządkowaniu osiedla, wyćwiczenie 3 tańców na akademię. Komitet Rodzicielski sprawił 4 słupy do siatkówki. Wartość tych czynów oceniono na 762,81 zł. Taneczne występy harcerzy ściągły na uroczystość licznie przybyłych mieszkańców tutejszych gromad. W godzinach południowych przeprowadzono na terenie gromad zbiórkę pieniężną na cele Światowego Komitetu Obrońców Pokoju. Pod przewodnictwem kierownika szkoły zbiórkę przeprowadzali: sołtys Picz Jan, nauczycielka Dembska Eleonora, Skorupka Stan., Dudka H. – przewodniczący Koła ZMP, zastępowy Skorupka Bol. i Stróżyk Józef z Belęcina Nowego oraz sołtys Ławniczak Wojciech i inni z Belęcina Starego. W Belęcinie Nowym zebrano 228 zł, a w Belęcinie Starym 105 zł. Gmina Krzemieniewo osiągła najwyższy wynik w zbiórce w województwie, zaś gromada Belęcin Nowy najlepszy w gminie.

Dnia 1.05.1951 roku starsza młodzież szkolna i dorośli wzięli udział w wycieczce do Krzemieniewa na uroczystość gminną 1 Maja. Wycieczka odbyła się wozami udekorowanymi zielenią i transparentami. Uczestnicy brali udział w pochodzie, harcerze w strojach ludowych. Uczniowie tutejszej szkoły włączyli się czynnie do programu uroczystości, występowali z deklamacjami i tańcami ludowymi oraz z własną muzyką.


Dnia 6.05.1951 roku drużyna harcerska tutejszej szkoły brała czynny udział w gminnej akademii w Krzemieniewie, zorganizowanej z okazji Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy (od godziny 15). Do programu włączono: 1) deklamację zbiorową zastępu IV „Rośniemy do roboty” 2) taniec „Kozak” 3) śpiew zastępu III „Piosenka na dzień dobry” 4) taniec „Kujawiak” 5) odczyt „Bolkowa książka” – Majchrzakówna Stan. z klasy II. W tym samym dniu koło ZMP w Belęcinie urządziło zabawę taneczną na Sali ob. Dudki Jana.

Dnia 13.05.1951 roku młodzież harcerska i niezorganizowana tutejszej szkoły włączyła się czynnie do gminnej uroczystości Święta Ludowego w Krzemieniewie. Urządzono wycieczkę wozami udekorowanymi barwnie zielenią i transparentami. Pochód naszej młodzieży odbył się w strojach ludowych. Zespoły harcerskie odtańczyły taniec krasnoludków i Krakowiaka.

Dnia 17.05.1951 roku na zajęciach pozaszkolnych odbyło się uroczyste składanie kart Narodowego Plebiscytu Pokoju przez młodzież w klasie VII i VI oraz zaciąganie Warty Pokoju przez drużynę ZHP przy czyszczeniu 2 śmietników szkolnych, dekoracji lokali plebiscytowych w szkole i lekcje nadprogramowe z języka polskiego.

Dnia 19.05.1951 roku na 2 godziny przed terminem nastąpiło w Belęcinie Nowym i Starym zakończenie Plebiscytu Pokoju. W Belęcinie Nowym na 221 uprawnionych kartki plebiscytu oddało 100% (w tym 55 dzieci); w pierwszym dniu głosowało 50%, w drugim 90%, w trzecim 100%. Pierwszy oddał kartkę ob. Wojsiat Leon, a ostatni Wagner Ludwik i Kriger Brunon.

Dnia 3.06.1951 roku dzieci tutejszej szkoły wyjechały wozami na uroczystość gminną i do udziału w pochodzie w Krzemieniewie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Miejscowy Komitet Rodzicielski przeznaczył dla naszych dzieci 150 butelek lemoniady, 280 sztuk cukierków i wozy dla wycieczki. Młodzież brała udział w publicznej zabawie tanecznej w parku PGR Drobnin.

W dniach 6 i 7.06.1951 roku drużyna harcerska urządziła wycieczkę krajoznawczą do Poznania, którą prowadził kierownik szkoły od godziny 6 dnia pierwszego do godziny 2030 dnia następnego z młodzieżą od klasy III do VII. Wycieczka zwiedziła: Park Kasprzaka, Palmiarnię, Zoolog, Muzeum Narodowe, Muzeum Przyrodnicze, mosty na Warcie, Państwowe Zakłady Gastronomiczne, była na filmie w Kinie Aktualności, na przedstawieniu cyrkowym. Koszt podróży, wstępy i 2 przejazdów wyniosły 23 zł.

Dnia 10.06.1951 roku drużyna ZHP wysłała 3 zespoły taneczne i 2 delegatów na powiatowy zlot młodzieży do Pawłowic. Zespoły odtańczyły Krakowiaka i Kujawiaka, delegaci odczytali meldunek. Młodzież brała na zlocie żywy udział w grach i zabawach, korzystała z poczęstunku. Transparenty i godła pokoju zdobiły samochód wycieczkowy pod opieką kol. Chwiłkowskiej Wandy i Dembskiej Eleonory. Za czynny i wzorowy udział w zlocie harcerze zdobyli 2 nagrodę.

Dnia 15.06.1951 roku szkołę tutejszą wizytował kierownik Wydziału Oświaty mgr Rajewski Fr. i kierownik ref. Skrzetuski Leon.

Dnia 23.06.1951 roku odbyło się w tutejszej szkole zakończenie roku szkolnego, zorganizowane przy pięknej pogodzie na boisku szkolnym Belęcina Nowego, na tle barwnie udekorowanego szczytu budynku. Oprócz dzieci na uroczystość przybyli licznie ich rodzice, Komitet Rodzicielski, dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież pozaszkolna. Po przemówieniach wstępnych przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego ob. Dudki Jana i sekretarza POP PZPR towarzysza Ławniczaka W., kierownik szkoły ob. Dembski Antoni podał sprawozdanie z przebiegu i wyników całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły za rok 1950/51, z którego między innymi wynikało, że liczba dzieci szkolnych na ostatni dzień zajęć wynosiła 143, z tego klasyfikowano 142. promowanych bez egzaminów poprawkowych było 128 dzieci, niepromowanych bez dopuszczenia do egzaminów poprawkowych 2, dopuszczonych do egzaminów poprawkowych 12. największą liczbę ocen niedostatecznych zanotowano w klasie V, gdzie na 35 uczniów przypadło 14 ocen niedostatecznych. Ogólny % obecności był 97,36. W sprawozdaniu uwzględniono pracę drużyny harcerskiej, szkolnego Koła „Budujemy Warszawę”, sklepiku szkolnego „Słoneczko” i biblioteki szkolnej. Pod opieką kol. Chwiłkowskiej Wandy i przewodnictwem Pietraszewskiego Jana z klasy VII w drużynie pracowało 104 harcerzy w 12 ogniwach. 4 najstarszych harcerzy zapisało się w ciągu roku do ZMP. Drużyna zorganizowała 10 zbiórek tematycznych. Za ożywioną korespondencję ze „Światem Młodych” harcerze otrzymali nagrodę książkową. Urządzono 4 dalsze wycieczki: do spółdzielni produkcyjnej w Bielawach, do Gostynia, Leszna i Poznania. W przygrywkach muzycznych do tańców wyróżnili się ofiarnie 2 harcerze: Wyrwiński Jerzy z Karchowa i Metelski Rom. z Belęcina Nowego.
Krytycznie uznano w sprawozdaniu, że zastęp 2 i 3 nie dbał należycie o porządek i czystość w swej klasie, zastępy odbyły mało ćwiczeń w zdawaniu raportów, drużyna nie prowadziła kroniki, za mało prenumerowano „Świata Młodych”.
Szkolne Koło Budowy Warszawy pod opieką kol. Dembskiej Eleonory wyróżniło się w powiecie najwyższą cyfrą ofiar i za zdobycie pierwszego miejsca uzyskało w nagrodę dyplom uznania i książkę.
Sklepik szkolny fundował liczne nagrody za pilność dzieci w nauce.
Nagrodzono następujących przodowników nauki:
w klasie I – 1) Olejniczakówna Janina 2) Wachowiak Kaz. 3) Konieczna Kazim.,
w klasie II – 1) Ławniczak Zdz. 2) Musielkówna Stan. 3) Majchrzakówna Stan.,
w klasie III – 1) Seidlówna Stefania 2) Dudka Tad. 3) Frąckowiak Florian,
w klasie IV – 1) Krawczykówna Hal. 2) Kordusówna Wiesł. 3) Józefiak Tadeusz,
w klasie V – 1) Seidlówna Julia 2) Matyjaszczyk Jan 3) Chudzińska Irena,
w klasie VI – 1) Wojsiat Bog. 2) Skorupkówna Z. 3) Steier Wład.,
w klasie VII – 1) Dudka Marian 2) Wojsiatówna Genow. 3) Seidel Stan.
Za wypracowania konkursowe z okazji Dni Książki i Prasy książkowe nagrody uzyskali z klasy VI Steier Wł. i Wawrzyniakówna Kr., z klasy VII Stachowiak Miecz., Majchrzakówna Krystyna i Wojsiatówna Kryst.
Do szkół średnich zgłosiło się 36 kończących klasę VII:
1) Dudka Hieronim 2) Maćkowiak Jan 3) Muszkieta Rom. 4) Picz Józef – do średniej szkoły zawodowej (mechanik i elektryk) we Wschowie;
1) Dudka Marian 2) Ptaszyński Henr. – do technikum budowlanego w Poznaniu i Toruniu;
1) Dudkówna Róża 2) Neumanówna Salom. – do technikum odzieżowego w Lesznie;
1) Lasikówna Wład. 2) Majchrzakówna Kryst. – do liceum ogólnokształcącego w Lesznie;
1) Wojsiatówna Genowefa – do technikum gastronomicznego w Lesznie.
Otrzymały również podarki dla zachęty do nauki następujące sieroty, półsieroty i dzieci biednych (przybory do pisania):
1) Muszkieta Kaz. 2) Welsówna Janina z klasy II;
1) Pietraszewski Stan. 2) Skorupka Andrzej 3) Maćkowiakówna Kaz. z klasy III;
1) Giezek Józef 2) Gąsiorowska M. 3) Skorupka Adela 4) Góral Franc. z klasy IV;
1) Giezek Jan 2) Pudliszewska Bron. z klasy V;
1) Śmiejczak Bron. 2) Klakówna Aleks. 3) Musielakówna Zuz. 4) Wawrzyniakówna Kryst. 5) Zieliński Wład. 6) Zielińska Fr z klasy VI;
1) Dudka Hier. 2) Urbaniak Wł. z klasy VII.
Wyrwiński Jerzy z klasy V otrzymał nagrodę za pracę społeczną, przygrywał na własnym akordeonie przy tańcach.
Zajęcia w szkole odbywały się przez 231 dni w roku szkolnym.
W zakończeniu sprawozdania kierownik szkoły podał plan zajęć przygotowawczych, organizowanych w czasie niedziel feryjnych dla dzieci zdających w końcu sierpnia egzamin poprawkowy, najbliższą odprawę dla tych dzieci ustalono na niedzielę dnia 15.07.1951 roku na godzinę 17.
Po sprawozdaniu wydano świadectwa roczne, a dalej nastąpiły występy artystyczne zespołów harcerskich, młodszych dzieci niezorganizowanych i popisy indywidualne: śpiewy, deklamacje, inscenizacje i tańce.

Dnia 15.07.1951 roku odbyła się w szkole Belęcina Nowego planowa odprawa dzieci przygotowujących się do egzaminu poprawkowego, w której wzięli udział nauczyciele mieszkający w miejscu: Dembska Eleonora, Czubachowska Zofia i kierownik szkoły. Na odprawie podano szczegółowy rozkład dalszych zajęć niedzielnych.

Dnia 2.08.1951 roku murarz Dudka Ant. z Belęcina Nowego rozpoczął nakładanie papy i smoły na dach pralni w Belęcinie Nowym i drewutni w Belęcinie Starym przy użyciu 5 rolek papy. Prace wchodziły w zakres współzawodnictwa w przygotowaniu szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, które szkoła tutejsza kontynuowała ze szkołą w Górznie i Kąkolewie, a powiat Leszno z powiatem Wolsztyn.

Dnia 11.08.1951 roku malarz Musielak Stefan z Belęcina Nowego ukończył prace malarskie w szkole, wchodzące w zakres współzawodnictwa, mianowicie malowanie pralni w Belęcinie Nowym, górnej części klasy w Belęcinie Nowym i małej klasy w Belęcinie Starym.

Dnia 14.08.1951 roku Gminna Komisja Oświaty i Kultury lustrowała tutejszą szkołę. Dokonano przeglądu prac remontowych realizowanych dla przygotowania bazy materialnej szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Dnia 17.08.1951 roku stolarz Rybakowski z Górzna ukończył prace stolarskie w szkole: zbudował bramę płotną, naprawił starą bramę, zreperował 200 metrów płotu drewnianego, zreperował ustęp i dach drewutni pod smołowanie, oszklił 1 okno w Belęcinie Starym za 113,40 zł, a miejscowa kuźnia wykonała przy tym prace kowalskie za 77 zł.
W tym samym dniu byli kowale Kordus Fr. z Belęcina Starego i Wels Jakub z Belęcina Nowego i w drodze szarwarku zreperowali płot siatkowy i bramę przy szkole Belęcina Nowego.

Dnia 30.08.1951 roku odbył się w szkole Belęcina Nowego egzamin poprawkowy, który zdało 9 uczniów, nie zdał 1 z klasy I, (...). Tego samego dnia po południu do szkoły przybyła Gminna Komisja Współzawodnictwa w osobach przewodniczącego kolegi Szpurki Cz. z Drobnina, Wojciechowskiego Fel. z Krzemieniewa, kol. Kalinowskiego Jana kierownika szkoły z Drobnina i instruktora WF z Wydziału Oświaty kolegi Piskorskiego.

Dnia 31.08.1951 roku do szkoły przybyła Międzygminna Komisja Współzawodnictwa w osobach podinspektora szkolnego z Leszna ob. Szeląga Bern., podinspektora szkolnego z Wolsztyna i delegat Prezydium Powiatowej rady Narodowej z Wolsztyna. Wyniki współzawodnictwa oceniono jako dobre.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,364,433 Unikalnych wizyt