Lutego 22 2024 10:39:27
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1951/52

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1951/52

Dnia 1.09.1951 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zbiórką młodzieży o godzinie 830. Po wstępnym przemówieniu kierownika szkoły nastąpiło powitanie dzieci przez przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego ob. Biernaczyka. Przed przemówieniami odśpiewano wspólnie hymn narodowy; odśpiewano również hymn młodzieży, po którym przywitano uroczyście dzieci wstępujące do szkoły z rocznika PKWN (r. 1944). Dokonała tego uczennica klasy III Majchrzakówna Stan. Dzieci obdarowano cukierkami, zeszytami i kwiatami; dokonali tego funkcyjni O.H. Nastąpiły również występy artystyczne: śpiewy i deklamacje. Na uroczystość przybyli rodzice dzieci z klasy I i inni w liczbie 25 osób. Powitano również nową koleżankę nauczycielkę Stachowiakównę Irenę, która przybyła na posadę nauczycielską do tutejszej szkoły z Liśca Wielkiego powiat Konin, po 1 roku pracy nauczycielskiej jako absolwentka liceum pedagogicznego z Leszna w miejsce koleżanki Chwiłkowskiej Wandy, która na własną prośbę przeniesiona została do jednej ze szkół podstawowych w Lesznie.

Dnia 8.09.1951 roku szkoła zaopatrzona została w węgiel w ilości 100 kwintali, który zwiozło szarwarkiem 5 chłopów z Karchowa.

Dnia 9.09.1951 roku miejscowa Straż Pożarna wpłaciła 15 zł na zakup zeszytów dla biednych dzieci tutejszej szkoły z racji korzystania z boiska szkolnego w Belęcinie Starym na zabawę taneczną w dniu 2.09.1951.

Dnia 11.09.1951 piecownik Glapiak z Leszna wyczyścił wszystkie 4 piece w klasach tutejszej szkoły.

Dnia 11.09.1951 objął naukę języka rosyjskiego w tutejszej szkole ob. Starzyński dorosły syn miejscowego repatrianta małorolnego jako osoba umowna. Dnia 12.09.1951 od godziny 7 odbyło się zebranie organizacyjne Szkolnego Koła Odbudowy Warszawy. Zaplanowano całoroczną pracę, wybrano zarząd w następującym składzie: 1) Stachowiak Miecz. (klasa VII) z Bojanic – przewodniczący 2) Steier Wł. z Klasy VII – sekretarz 3) Wawrzyniakówna Kryst. – skarbnik.

Dnia 22.09.1951 o godzinie 11 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze drużyny O.H. Przewodniczącym rady drużyny wybrano Zielińskiego Wład. (klasa VII) z Hersztupowa. Na zebraniu obecni byli delegaci POP PZPR i Komitetu Rodzicielskiego. Opiekunką drużyny w miejsce przeniesionej koleżanki Chwiłkowskiej Wandy została koleżanka Stachowiakówna Irena, jako płatny ryczałtowo przewodnik.

Dnia 4.10.1951 od godziny 930 10 dziewcząt i 9 chłopców (klasa II i VII) udała się do sąsiedniej szkoły podstawowej w Górznie celem oglądania filmu oświatowego. Po przedstawieniu zorganizowano rozgrywki towarzyskie w siatkówkę.

Dnia 5.10.1951 od godziny 1230 do 18 dzieci od klasy V do VII w liczbie 32 brały udział w wykopkach w PGR Brylewo, wycieczkę prowadził kierownik szkoły. Z okazji wykopków dzieci zwiedziły park maszynowy, urządzenia hodowlane i kultury roślin. Otrzymały na miejscu 2 razy ciepłą strawę i należną zapłatę w gotówce.

Dnia 10.10.19651 w tych samych godzinach wyjechało do Brylewa na wykopki 29 dzieci, a dnia 12.10.1951 – 24 dzieci pod opieką przewodnika drużyny harcerskiej koleżanki Stachowiakówny.

Dnia 14.10.1951 w godzinach od 14 do 18 drużyna harcerska zajęta była wycieczką i czynnym udziałem w gminnej akademii w Krzemieniewie z okazji 34 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej i rozpoczęcia Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Już z początkiem października bieżącego roku O.H. uchwaliła następujący Czyn październikowy: 1) W godzinach pozalekcyjnych wyjechać 3 razy do sąsiedniego PGR w Brylewie, aby pomóc przy wykopkach z łącznym planem około 150 kwintali zbioru po 30 harcerzy przeciętnie za każdym razem z klas od IV do VII; 2) Dnia 14.10.1951 brać udział w gminnej uroczystości otwarcia Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; 3) Zebrać 25 kilogramów owocu dzikiej róży na przeróbkę dla zakładów przemysłu chemicznego; 4) Do 14.10.1951 zorganizować aktywy czytelnicze i rozpocząć pogłębianie znajomości literatury radzieckiej; 5) Dnia 26.10.1951 urządzić wycieczkę do Gostynia i zwiedzić cukrownię, hutę szkła, odlewnię żelaza, tartak, rynek w czasie targu oraz oglądać film okolicznościowy z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej; 6) Dnia 7.11.1951 zorganizować w szkole uroczysty poranek dla uczczenia 34 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.

Od października (5) naukę języka rosyjskiego w tutejszej szkole rozpoczął ob. Buraczonok Serafin, repatriowany szewc z wileńszczyzny, obecnie bartnik z Karchowa, jako osoba umowna, wynagradzana na prawach ryczałtu. Nauka języka rosyjskiego odbywała się w klasach V-VII po 2 lekcje w każdej, wszystkie w sobotę kolejno w jednej Sali szkolnej, wolnej w tym czasie z powodu 5-dniowego tygodnia zajęć nauczycielki Stachowiakówny Ireny, która z racji studiów zaocznych (filologia polska) w tym dniu wolna była od zajęć, ucząc w zwiększonej liczbie godzin w inne dni. Poprzedni nauczyciel języka rosyjskiego zrezygnował z tych zajęć z powodu prac rolnych w gospodarstwie.

Dnia 26.10.1951 odbyła się całodzienna wycieczka krajoznawcza do Gostynia, w której brało udział 72 dzieci i 3 nauczycieli. Wycieczkę prowadził kierownik szkoły od 830 do 2215. Wyjazd nastąpił samochodem z zespołu PGR Garzyn, a powrót koleją. W wycieczce brały udział dzieci od klasy II. zwiedzono cukrownię, mleczarnię, odlewnię żelaza, zabytki sztuki klasztornej. Wieczorem dzieci były na filmie „Córka marynarza”.

Dnia 6.11.1951 klasa VI wyjechała ze swą wychowawczynią na wycieczkę do PGR Mierzejewo, gdzie zbierała ziemniaki po bronie i zwiedziła gospodarstwo.

Dnia 7.11.1951 od godziny 7 odbył się w szkole uroczysty poranek z okazji 34 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Dzieci deklamowały wierszyki polskie i radzieckie, śpiewały zespołowo i solowo oraz ogłosiły sprawozdanie z wykonania Czynu Październikowego.
W tym samym dniu o godzinie 815 klasa VII wyjechała z kierownikiem szkoły na wycieczkę do PGR Mierzejewo, gdzie pomagała zbierać ziemniaki po bronie, zwiedziła gospodarstwo, jego hodowlę zwierząt i oglądała maszyny rolnicze. Powrót nastąpił traktorem o godzinie 17. na miejscu spożywano 2 razy ciepłe posiłki. W wycieczce brało udział 20 dzieci.

Dnia 18.11.1951 odbyły się w szkole Belęcina Nowego wybory do Komitetu Rodzicielskiego. W wyniku głosowania wybrano do niego członków w dawnym składzie, mianowicie: 1) Dudkę Jana, małorolnego z Belęcina Nowego i stróża GS jako przewodniczącego 2) Seidla Fr., małorolnego sołtysa z Karchowa jako sekretarza i 3) Ławniczaka Wojciecha, małorolnego z Belęcina Starego jako skarbnika. Pierwszy i trzeci są sekretarzami POP PZPR w Belęcinie Nowym i Belęcinie Starym, a drugi członkiem ZSL.

Tego samego dnia wieczorem odbyło się w szkole Belęcina Nowego wspólne zebranie członków POP PZPR z Belęcina Nowego, Starego, Karchowa, Hersztupowa i Bojanic celem wyboru delegatów na konferencję powiatową. Na zebranie przybyło z Belęcina Nowego – 2 członków, z Belęcina Starego – 4, z Bojanic – 4, z Karchowa – 3, z Hersztupowa 2. na delegatów wybrano towarzysza Stachowiaka Ign. z Bojanic i towarzysza Dolatę Franc. z Karchowa. Przy omawianiu spółdzielczości produkcyjnej podkreślono, aby pod żadnym pozorem nie prowadzić agitacji nad założeniem spółdzielni produkcyjnej w Belęcinie Nowym, gdzie w przewadze gospodarują kułacy, źle usposobieni do przebudowy wsi mimo, że wszyscy chłopi tej gromady jednogłośnie pod przewodem towarzysza Stróżyka Jana zgłosili do KP PZPR chęć wstąpienia do spółdzielni, uzyskując decyzję odmowną.

Dnia 15.11.1951 w czasie pozalekcyjnym od godziny 10 do 18 harcerze z klasy VI i VII w liczbie 62 pod opieką kierownika szkoły wyjechali na wycieczkę do PGR Mierzejewo celem pomocy w zbieraniu ziemniaków po bronie i zwiedzenia gospodarstwa. Lekcje dla tych klas rozpoczęto w tym dniu o godzinie 7. Był to ostatni wyjazd na wykopki do Mierzejewa. Za 4 takie wyjazdy harcerze zarobili łącznie 893,58 zł.

Dnia 20.11.1951 wieczorem odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie członków GS przy sklepie w Belęcinie Nowym, a więc członków z Belęcina Nowego i Starego oraz z Karchowa.

Dnia 21.11.1951 szkołę odwiedził instruktor nauki historii z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, kolega Stachowiak, kierownik szkoły z Pawłowic.

Dnia 16.12.1951 drużyna harcerska zorganizowała w szkole uroczystość zakończenia akcji wykonania planów państwowo-gospodarczych przez wieś według następującego porządku: 1) Zagajenie o godzinie 15 – przewodniczący drużyny 2) Występy artystyczne: deklamacje i śpiewy, inscenizacje, tańce, odczyt 3) Odczytanie nazwisk chłopów, którzy zrealizowali plan 4) Wręczenie nagród 16 chłopom (książki i papierosy), ufundowanych przez Komitet Rodzicielski i sklepik szkolny; byli to przodujący chłopi z Belęcina Nowego, Starego, Hersztupowa i Karchowa.

Dnia 13.01.1952 odbyła się w szkole uroczystość noworoczna, zorganizowana przez drużynę harcerską. Były tańce, inscenizacje i śpiewy oraz deklamacje. Wręczono podarki 67 dzieciom niezamożnym i pilnym w nauce: 14 brulionów, 58 zeszytów, 4 gumki, 4 ołówki i 4 obsadki. Zabawa taneczna przy choince trwała do godziny 17.30. Dnia 18.02.1952 odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP PZPR. Sekretarzem POP wybrano ponownie towarzysza Dudkę Jana, a zastępcą towarzysza Stróżyka Józefa.

Dnia 21.02 1952 odbyło się w szkole zebranie sprawozdawczo-wyborcze POP PZPR Belęcina Starego. Sekretarzem wybrano ponownie towarzysza Ławniczaka W. Na zebranie przybyli wszyscy 4 członkowie: 1 chłop małorolny, 2 nauczycieli i 1 emerytowany chorąży.

Dnia 26.02.1952 wybrano w Belęcinie Starym sołtysem ob. Czesława Otto, chłopa średniorolnego w miejsce ustępującego ob. Ławniczaka W., który został pracownikiem gminnej Delegatury Centralnego Urzędu Skupu w Krzemieniewie.

Dnia 9.03.1952 w szkole Belęcina Nowego wygłoszona została prelekcja przez delegata z Poznania na temat ras bydła. Przybyło tylko 7 słuchaczy.

Dnia 10.03.1952 odbyło się w szkole Belęcina Nowego zebranie POP PZPR Belęcina Nowego i Belęcina Starego. Przedmiotem obrad była spółdzielczość produkcyjna i akcja wiosenno-siewna. Podkreślono potrzebę koniecznej agitacji za zbudowaniem spółdzielni w Belęcinie Starym jako wsi biedniarskiej i średniackiej. Obecni na zebraniu przyjęli na siebie obowiązek uświadamiania indywidualnego i zwalczania złej propagandy.

Dnia 17.04.1952 dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta Bolesława Bieruta i 1 Maja drużyna O.H. pomogła zasadzić gromadzie Belęcin Stary 15 drzew lipy przy szkole Belęcina Starego; wykopała dołki i zobowiązała się podlewać. W dalszym ciągu jako Czyn Bierutowy i 1 Majowy drużyna uchwaliła już uprzednio: zorganizować kontrolę i opiekę funkcyjnych i nauczycieli nad douczaniem słabszych dzieci w nauce, wyczyszczenie 2 śmietników szkolnych, wyczyszczenie i pogłębienie rowów przydrożnych w otoczeniu szkoły, poprawienie boisk sportowych, uporządkowanie obejścia szkolnego. Zredagowanie okolicznościowej gazetki ściennej ze specjalnym artykułem o spółdzielniach produkcyjnych z ich alfabetycznym spisem w powiecie leszczyńskim, zorganizować uroczystość szkolną i brać czynny udział w gminnej uroczystości. Oprócz tego, postanowiono zwiększyć zbiórkę złomu do 600 kilogramów i wykopać w lesie 400 metrów rowu przeciwszkodnikowego.

Dnia 20.04.1952 o godzinie 15 odbyła się w szkole uroczysta akademia dla uczczenia 60 rocznicy urodzin Prezydenta PRL Bolesława Bieruta, którą harcerze urozmaicili tańcami, śpiewami, deklamacjami i inscenizacjami. Po jej zakończeniu odbyło się zebranie rodzicielskie i wywiadówka. Omówiono plan udziału szkoły w uroczystości 1 Maja i w Tygodniu Oświaty Książki i Prasy.

Dnia 30.04.1952 o godzinie 12.30 odbyła się w szkole akademia z okazji 1 Maja. Na program uroczystości złożyły się: referat okolicznościowy kierownika szkoły, występy artystyczne dzieci i meldunek z realizacji Czynu. Występy miejscowe stanowiły równocześnie przygotowanie do popisów na akademię gminną. Z tej okazji wyróżnieni zostali następujący przodownicy nauki w tutejszej szkole:
z klasy VII: 1) Flakówna Ir. I Kubacki Wacław z Bojanic oraz Skorupkówna Z Belęcina Nowego,
z klasy VI: 1) Matyjaszczyk Jan 2) Seidlówna Julia 3) Smektałówna Stan.,
z klasy V: 1) Kordusówna Wiesł. 2) Krawczykówna Hal.,
z klasy IV: 1) Dudka Tad. 2) Seidlówna Stefania,
z klasy III: 1) Musielakówna Stan. 2) Wagner Mirosł.,
z klasy II: 1) Olejniczakówna Janina,
z klasy I: 1) Dolatówna Janina.

Dnia 1.05.1952 drużyna O.H. brała czynny udział w gminnej akademii 1 Maja w Krzemieniewie i wyróżniła się swą dekoracją i strojami ludowymi zdobywając pierwsze miejsce w pochodzie. Młodzież, nauczycielstwo i dorośli jechali na akademię czterema barwnymi strojnymi wozami z transparentami i sztandarami. Harcerskie zespoły artystyczne brały udział w występach, popisując się na scenie parku drobnińskiego tańcami, śpiewami, deklamacjami i inscenizacjami z udziałem własnej muzyki.

Dnia 30.05.1952 o godzinie 10 harcerze w liczbie 71 pod opieką 3 nauczycieli wyjechali na wycieczkę przyrodniczą do PGR Mierzejewo celem poznania kultur roślinnych i niszczenia chwastów. Drużyna zapracowała 554,40, licząc po 1,05 na 1 godzinę przez 7 godzin. Wyrywano chwasty w trawie nasiennej i w pszenicy. Uzyskane pieniądze postanowiono przeznaczyć na wycieczkę do Poznania.

Dnia 1.06.1952 szkoła tutejsza wyjechała wozami do Osiecznej celem wzięcia udziału w Święcie Ludowym, połączonym z uroczystościami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzieci obdarowane zostały cukierkami ze sklepiku szkolnego. Wycieczka trwała od godziny 13 do 18.

Dnia 4 i 5.06.1952 szkoła tutejsza urządziła wycieczkę krajoznawczą do Poznania. Na miejsce zajechano samochodem z Zespołu PGR Garzyn, a powrót nastąpił koleją. W wycieczce brało udział 35 dzieci z klas V-VII i 2 nauczycieli, z których kierownik szkoły był prowadzącym. Dzieci poczyniły następujące wydatki: 4 przejazdy tramwajowe (Botanik, Garbary, Cytadela, Plac Wolności, Zoolog, Muzeum, dworzec) 1,80 zł, szofer 0,30, ubezpieczenie wycieczki 0,30, Teatr Wielki 2,40, Fotoplastikon 0,70, Teatr Polski (Poemat Pedagogiczny – Makarenki) 2,10, kolej w 1 stronę (z dopłatą 3%) 6,80, nocleg 2,10, zoolog 0,30, kino 1,05, razem 17, 85 zł. W pierwszym dniu wycieczki pozostała w szkole reszta dzieci udała się w czasie pozalekcyjnym od godziny 10 na wycieczkę przyrodniczą do PGR Brylewo celem niszczenia chwastów. Pojechało 54 dzieci pod opieką nauczycielki Dembskiej Eleonory. Uczestnicy przepracowali 396 roboczogodzin, zarabiając 415,80 zł.

Dnia 8.06.1952 harcerze nasi w liczbie 8 brali udział w Igrzyskach harcerskich w Lesznie.

Dnia 10 i 11.06.1952 w godzinach od 8 do 11 odbywały się w tutejszej szkole w klasie VII egzaminy piśmienne z języka polskiego i matematyki. W godzinach od 11 do 13 odbywały się zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące do egzaminu ustnego.

Dnia 13 i 16.06.1952 w godzinach od 8 do 14 odbywały się egzaminy ustne w klasie VII z języka polskiego, matematyki i nauki o Polsce i świecie współczesnym.

Dnia 22.06.1952 po południu przy szkole Belęcina Nowego odbyło się masowe zakończenie zdobywania norm do odznaki B.S.P.O. Było to Święto Kultury Fizycznej, na które przybyło wielu rodziców. Odznakę stopnia dziecięcego zdobyło 40 chłopców i 29 dziewcząt w dwóch grupach, od 11 do 12 lat i od 13 do 14 lat. Pierwsze ćwiczenia rozpoczęto we wrześniu 1951 roku.

Dnia 25.06.1952 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Do szkoły przybyli członkowie Komitetu Rodzicielskiego, przedstawiciele PZPR i licznie zgromadzeni rodzice. Po przemówieniach wstępnych i sprawozdaniu kierownika szkoły z wyników całorocznej pracy dydaktycznej i wychowawczej odbyły się na boisku szkolnym występy artystyczne dzieci: tańce ludowe, inscenizacje, deklamacje i śpiewy. Po wydaniu rocznych świadectw szkolnych harcerze urządzili w sali szkolnej Belęcina Nowego szkolną zabawę taneczną przy muzyce ręcznej (harmonia), na której przygrywali Metelski Rom. z klasy VII i Wyrwiński Jerzy z klasy VI. Zabawa ta była nowością w programie uroczystości.
W sprawozdaniu podano, że: w minionym roku szkolnym szkoła przepracowała 232 dni nauki; w ostatnim dniu zajęć liczono 117 dzieci, które wszystkie klasyfikowano z następującym wynikiem:
- promowano bez egzaminów poprawkowych 100,
- nie promowano 1,
- dopuszczono do egzaminów poprawkowych 1.

Przeciętna frekwencja roczna dla całej szkoły wynosiła 97,08% 85% dzieci (z wyłączeniem rodzeństwa) abonowała pisemka dziecięce, a 100% młodzieży z wyjątkiem dzieci nowo przyjętych do klasy I, ale z włączeniem absolwentów, zaprenumerowała te pisemka na okres ferii letnich do września włącznie to jest na III kwartał 1952. W szkole zaoszczędzono 67% podręczników.
Na odbudowę Warszawy wpłacono 370,68 zł (na 1 dziecko przypada 3,17 zł). Za zebrany złom (2200 kilogramów) otrzymano 206,80 zł
Za zebraną makulaturę (216 kilogramów) otrzymano 19,11 zł
Za zebraną stłuczkę (25 kilogramów) – (nic)
Za zebrane butelki (114 sztuk) otrzymano 42 zł
-----------------------------------------------------------------------------
Razem 267,97 zł

Do szkół średnich zgłosili się następujący absolwenci klasy VII:
Steier Wład. i Wojsiat Bogusław do liceum rolniczego w Bojanowie Poznańskim, Stachowiak Miecz. z Bojanic, Zieliński Wład. do szkoły zawodowej (elektryk) we Wschowie,
Szymański Stanisław, Flakówna Ir. z Bojanic i Wawrzyniakówna Kr. do liceum pedagogicznego w Lesznie.

W lipcu 1952 roku z powodu wyjazdu kierownika szkoły na miesięczny kurs dla wykładowców szkolenia partyjnego do Wojewódzkiej Szkoły PZPR w Poznaniu zastępstwo kierownika szkoły pełniła nauczycielka Dembska Eleonora. W czasie wakacji dzieci dopuszczone do egzaminu poprawkowego uczęszczały co drugą niedzielę na konsultacje.

Dnia 4.08.1952 odbyło się w szkole wspólne zebranie POP PZPR Belęcina Nowego i Starego dla omówienia uchwał VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Na zebranie przybył sekretarz Komitetu Gminnego PZPR z Krzemieniewa towarzysz Stachowiak.

Dnia 7.08.1952 piecownik ob. Śliwa z Ponieca zakończył prace zduńskie w tutejszej szkole. Za postawienie pieca kaflowego w klasie Belęcina Nowego zapłacono 340 zł, i za wyczyszczenie 3 pieców w klasach Belęcina Starego 120 zł. Zapłacono również za 1 kilogram drutu 8 zł.

Dnia 23.08.1952 malarz prywatny ob. Musielak Stefan z Belęcina Nowego zakończył prace malarskie w budynku szkolnym Belęcina Starego. Odmalował całkowicie klasę dużą i małą od strony boiska.

Dnia 27.08.1952 szkołę lustrowała Gminna Komisja Współzawodnictwa w przygotowaniu bazy materialnej do rozpoczęcia roku szkolnego 1952/53. W skład komisji wchodzili następujący członkowie: kierownik referatu szkół podstawowych Wydziału Oświaty PRN ob. Szeląg Bernard, kierownik szkoły z Drobnina kolega Kalinowski Jan, kierownik szkoły z Belęcina Dembski Antoni i woźny Prez. GRN ob. Wojciechowski Feliks.

Dnia 31.08.1952 odbył się w szkole egzamin poprawkowy dla 16 uczniów dopuszczonych do niego w czerwcu bieżącego roku. Do egzaminu zgłosiło się 15 uczniów, a nie zgłosiła się 1, (...). Egzamin zdało 11, nie zdało 4.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,071,800 Unikalnych wizyt