Kwietnia 23 2024 04:49:57
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Uwłaszczenie chłopów w Drobninie - część II


D., Umazania i dopisania w księdze hypotecznej.

§.19.

Stósownie do niniejszego recesu umazane być ma w księdze hypotecznej wsi Drobnina:
a. dla pozostałych we wsi Drobninie 21. gospodarzy 687 mórg i 149 prętów,
b. na uposażenie szkoły 4 morgi i 120 prętów,
c. podobnież na rachunek 27. włościan zaciężnych 2. morgi i 179 prętów,
d. na rachunek gospodarzy zaciężnych w Drobninie:
1. na dotacyą urzędu sołeckiego 3 morgi 4 pręty,
2. na kopanie gliny i piasku, tudzież pojnik 2. morgi 53 pręty
e. dla sześciu gospodarzy w Zbytkach 287 mórg 56 prętów,
f. na rachunek włościan zaciężnych:
1. na kopanie piasku, na kopanie gliny, na pojnik 1 morga 153 pręty,
g. dla 2. gospodarzy z Garzyna na Zbytkach odbudowanych 83 morgi 8 prętów.
----------------------------------------------------------------------
ogólnie 1073 morgi i 2 pręty

Właściciele nowi w liczbie 27 jako też dwaj gospodarze z Garzyna przesiedleni, wnosząc o założenie nowych ksiąg hypotecznych dla nabytych na własność gospodarstw, zezwalają zaraz:
żeby w księgach tych nie tylko renty czyli czynszu podług paragrafu 3. przyjęte, lecz też daniny realne plebanii w Świerczynie podług paragrafu 5. się należące, na każdem gospodarstwie zaintabulowane zostały; co jednak pod względem rent podług §.3. ustawy z dnia 29. Czerwca 1835 roku z tą wyraźną nastąpić ma wzmianką, iż renty te są przynależytością wsi Drobnina i że wiadomości, o ile niemi dominium rozporządzać jest mocna, z księgi hypotecznej rzeczonej włości głównej powzięta być może.
Właściciele w paragrafie ośmnastym szczególnie wymienieni, zezwalają na to: ażeby przyjęte przez nich obowiązki udzielania rodzicom i respective poprzednikom swoim dożywocia, w księgach ich hypotecznych zaintabulowane były. Z resztą na przypadek skupienia rent tych kapitałem, mogą się obowiązani do nich gospodarze, w razie zajścia jakich trudności, podług paragrafu 39. regulaminu abluicyinego z dnia 7. Czerwca 1821. przez sądową depozycyą kapitału do roszczeń rządu co do podatków pobieranych z dziedziny głównej, tudzież od roszczeń innych realnych tejże pretendentów zabezpieczyć.

Podpisano w Drobninie dnia 17. Listopada 1843 roku.

Podpisy:
Jozef v Milkowski
Stefan Chlapowski
Jan Domagalski

Vincent Krawczyk
Wawrzyn Katarzyński
Caspar Jabloński
Michael Woyciechowski
Paul Wawrzyniak
Joseph Oleyniczak
Xaveri Stachowski
Johann Klemasz
Victoria Skrzypczak
Thomas Florek
Joseph Woyna
Martin Lukaszczyk
Stanislaus Rzezniczak
Bartholomeus Oleyniczak
Wittwe Apollonia Pietrzak
Woyciech Pietrzak
Peter Rybakowski, gleichzeitig als Vormund für die Pietrzakschen Erben
Franz Daniewicz
Wittwe Rosalia Dudziak verehelichte Jablonska so deren Ehemann hat bereits oben unterzeichnet
Vormund Maciej Szalaty
Anton Dudziak
Caspar Pniszek
Valentin Jablonski
Wittwe Marianna Jaskowska
Stanislaus Maychrzak als Vormund
Thomas Kaczmarek
Andrzy Nadolny
Lukas Jablonczak
Josph Rzeznik
Carl Oleyniczak
Woyciech Zmuda
Jacob Marciniak
Casimir Więckowiak
Vincent Woyciechowski
Melchior Zmuda
Thomas Zmuda
Katarzyna Więckowiak
Veronica Konieczna
Justina Jablońska
Wittwe Justina Zmuda verehelichte Drozdzyńska
Franz Drozdzyński
Sophia Duda geborene Wleklik

Dobrzycki, Lehrer

v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
------------------------------------------------------------------

Podpisano w Lesznie dnia 14. Grudnia 1943 roku.
Marianna Jaskowska
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
-----------------------------------------------------------------------------

Podpisano w Lesznie dnia 15. Lutego 1843 roku.
J. Nep. Modlibowski
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
-------------------------------------------------------------------------

Podpisano w Lesznie dnia 11. Marca 1844 roku.
X. Pawlicki, Kommendarz
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
-------------------------------------------------------------------

Działo się w Drobninie dnia 17. Listopada 1843 r.
W interessie regulacyi Drobnina,
Dziś końcem realizacyi recessu termin tu wyznaczony został, na który niżej podpisani z Leszna tutaj się udali.
Stósownie do zapozwu interessności, którzy podpisanym z osób są znani i do działań sądowych zdolni stawili się, mianowicie:
A., ze strony dziedziców, Wielmożny Józef Miłkowski dziedzic i Wielmożny Szczepan Chłapowski dziedzic wsi Garzyna do Drobnina należącej, zastępując również małżonkę swą Alexandrę z Szczerskich Chłapowską,
B., ze strony gospodarzy włościańskich:
1. Wawrzyn Katarzyński,
2. Kasper Jabłoński,
3. Michał Wojciechowski,
4. Jan Klimasz,
i pretendenci do gospodarstwa w possessyi Klimasza się znajdującego,
a) niezamężna Wiktorya Szkrzypczakowa,
b) za Maryannę Skrzypczakową, jej małżonek Tomasz Florek,
c) za Łucyą Skrzypczakową, jej małżonek Józef Wojna,
5. Marcin Łukaszczak,
6. sukcessorowie po Bartłomieju Dudziaku, jako to:
a) wdowa Rozalia z Wojciechowskich Dudziakowa, w assystancyi małżonka swego Kaspra Jabłońskiego,
b) za nieletnie rodzeństwo Dudziaków, ich opiekun Maciej Szałata,
7. Antoni Dudziak,
8. Walenty Jabłoński,
9. za Pawła Jaskowskiego, który przed niedawnym czasem umarł:
a) wdowa po nim pozostała Maryanna z Majchrzaków Jaskowska
b) za nieletnie rodzeństwo Jaskowskich, opiekun ich Stanisław Majchrzak
10. Tomasz Kaczmarek,
11. Andrzej Nadolny,
12. Łukasz Jabłończak,
13. Józef Rzeżnik,
14. Karol Olejniczak,
15. Wojciech Żmuda,
16. Kaźmierz Więckowiak,
17. Paweł Wawrzyniak
18. Józef Olejniczak,
19. Xawery Stachowski,
20. Kasper Pniszek,
wszyscy chałupnicy,

21. Wincenty Wojciechowski, półchałupnik z Drobnina,
22. Stanisław Rzeźniczak,
23. Bartłomiej Olejniczak,
24. sukcessorowie po Andrzeju Pietrzaku, a mianowicie:
a) Wojciech Pietrzak syn doletny,
b) za nieletnie rodzeństwo Pietrzaków, opiekun ich Piotr Rybaowski,
25. Franciszek Daniewicz,
26. Jakub Marciniak,
27. Piotr Rybakowski,
28. Melchior Żmuda,
29. Tomasz Żmuda,
wszyscy z Zbytków,

C., dożywotnicy, a mianowicie:
1. Katarzyna z Płucienników owdowiała Więckowiakowa,
2. Weronika z Jabłońskich owdowiała Konieczna,
3. Julianna z Glomów owdowiała Jabłońska, podając, iż imię jej nie jest Julianna, lecz Justyna,
4. Zofia z Wleklików owdowiała Duda,
5. Justyna z Olejniczaków, pierw owdowiała Żmuda, teraz zamężna Drożdzyńska i jej małżonek Franciszek Drożdzyński,

D., za szkołę tutejszą, nauczyciel ur. Antoni Dobrzycki z nadmienieniem, iż dozorcy szkoły są następujący:
a) dziedzic tutejszy,
b) gospodarze wzwyż wspomnieni, jako to:
1) Józef Rzeźnik,
2) Michał Wojciechowski,
3) Kasper Pniszek.
Gdy zaś ci trzej interes mają przeciwny, zatem jako dozórcy szkoły tu uważani być nie mogą.

E., za plebanię katolicką w Świerczynie, dozorcy Kościoła:
1. Jan Domagalski,
2. Wincenty Krawczyk.

Nie stawili się:
ad B., ze sukcessorów po Pawle Jaskowskim:
córka doletnia z pierwszego małżeństwa Maryanna Jaskowska, gospodyni proboszczowska w Puniecach,
ze sukcessorów po Andrzeju Pietrzaku, Apolonia z Sieczkarzów owdowiała Pietrzakowa.

ad C., dożywotnica Anna z Miewrzonów owdowiała Wojciechowska,

ad E., ze strony dozorców kościelnych:
1. patron kościoła świerczyńskiego, Wielmożny Jan Nepomucen Modlibowski, który do Kromolic odjechał,
2. Kommendaryusz plebanii świerczyńskiej, ksiądz Pawlicki proboszcz Czerwonej wsi, który przed kilku tygodniami objął plebanię świerczyńską.

Następnie Komparentom, którzy wszyscy polski język, jako właściwy swój język dokładnie posiadają, recess tyczący się regulacyi stósunków dominialnych i włościańskich, składający się z dziewiętnastu paragrafów w polskim języku zwolna i wyraźnie przeczytany został, oraz oznajmiono im:
iż przez tenże recess postępowanie regulacyi na tym sposobem załatwione zostało,
iż przywołani do rzeczy interesseńci nie tylko z żadnemi zarzutami względem okoliczności tamże objętych, ale oraz i z wszelkiemi wnioskami co do praw, któreby im względnie tej regulacyi i separacyi z nią połączonej służyć mogły a tu jednak opuszczonemi są, już więcej słuchanemi nie będą.

Przytem nadmienia się, iż dziedzic Garzyna względem interessów tyczących się dwóch z Garzyna do Zbytków przeniesionych gospodarzy, do podpisania recessu przywołanym został.
Kompareńci oświadczają, iż obznajmienia im udzielone dobrze zrozumieli, i nadmienia Wielmożny Miłkowski dziedzic:
a) do wstępu do recessu, iż wprawdzie były folwark pański Zbytki nieomal całkiem pomiędzy gospodarzy włościańskich rozdzielony został, jednakowoż dominium kawał łąki i roli na mappie głoską A. oznaczony i dwadzieścia dziewięć morgów, dwadzieścia pięć prętów kwadratowych zawierający, sobie zastrzegło i przez separacyą folwarkowi dominialnemu odebranym nie został.
b) ad §.6. Prawo do polowania w całem polu Drobnińskiem i Zbytków należy jedynie do dominium.
Gospodarze włościańscy przeciw temu nic nie mają do nadmienienia.

Ad §.18. ad. b. nadmienia się, iż wdowa Wojciechowska z domu Mielżonkowna już przed około sześciu laty umarła, a zatem wyciąg jej nie służy również i dziedzic od tego czasu rentę zupełną odebrał.
Więcej Kompareńci nie mają do nadmienienia i recess im przeczytany pod warunkami dopiero rzeczonemi wszędzie przyjąć i również go podpisali.

Kompareńci woszą, co się tyczy interessentow nieprzytomnych, aby przeciw im stósownie do zagrożenia (zaocznie) in contumaciam było postępowane przyczem się nadmienia, iż wdowa Apolonia z Sieczkarzów Pietrzakowa, która przy wstępie do tego protokółu jako nieprzytomna est oznaczona, przed przeczytaniem tegoż recessu stawiła się, i recess wszędzie przyjęła i podpisała.
Więcej nic nie było do działania, a zatem protokół ten przeczytany, przyjęty i podpisany został.

Jozef v Miłkowski.
Stefan v Chłapowski.
Jan Domagalski.

xxx Vincent Krawczyk.
xxx Wawrzyn Katarzyński.
xxx Caspar Jabloński.
xxx Michael Woyciechowski.
xxx Paul Wawrzyniak.
xxx Joseph Oleyniczak.
xxx Xaveri Stachowski.
xxx Johann Klemasz.
xxx Victoria Skrzypczak.
xxx Thomas Florek.
xxx Joseph Woyna.
xxx Martin Lukaszczyk.
xxx Stanislaus Rzezniczak.
xxx Bartolomeus Oleyniczak.
xxx Wittwe Apollonia Pietrzak.
Woyciech Pietrzak.
xxx Peter Rybakowski gleichzeitig als Vormund für die Pietrzakschen Erben
xxx Franz Daniewicz.
xxx Vormund Maciej Szalaty.
xxx Anton Dudziak.
xxx Wittwe Rozalia Dudziak verehelichte Jablonska so deren Ehemann hat bereits oben unterzeichnet
xxx Caspar Pniszek.
xxx Valentin Jabloński. xxx Wittwe Marianna Jaskowska.
xxx Stanislaus Maychrzak als Vormund
xxx Thomas Kaczmarek.
xxx Andrzy Nadolny.
xxx Lucas Jablonczak.
xxx Joseph Rzeznik.
xxx Carl Oleyniczak.
xxx Jacob Marciniak.
xxx Woyciech Zmuda.
Kazmierz Więckowiak.
xxx Vincent Woyciechowski.
xxx Melchior Zmuda.
xxx Thomas Zmuda.
xxx Katarzyna Więckowiak.
xxx Veronica Konieczna.
xxx Justina Jablońska.
xxx Wittwe Justina Zmuda verehelichte Drozdzyńska
xxx Franz Drozdzyński.
xxx Sophia Duda geboren Wleklik

Dobrzycki Lehrer
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
------------------------------------------------------------------------

Działo się w Lesznie dnia 14. Grudnia 1843 roku.
W interessie regulacyi Drobnina
Stawiła się dziś brevi manu przywołana, przy okazyi terminu w Sądzie tutejszym odbytego, z sukcessorów Pawła Jaskowskiego:
córka doletnia pierwszego małżeństwa Maryanna Jaskowska, która podpisanym z osoby znana, do działań sądowych zdolna i tylko w polskim języku biegła jest.
Komparentce recess tyczący się regulacyi stosunków dominialnych i włościańskich, składający się z dziewiętnastu paragrafów, również i protokół realizacyjny z dnia siedmnastego Listopada roku bieżącego w polskim języku zwolna i wyraźnie przeczytany został, oraz oznajmiono jej:
iż przez tenże recess postępowanie regulacyine tym sposobem załatwione zostało,
iż przywołani do rzeczy interesseńci nie tylko z żadnemi zarzutami względem okoliczności tymże objętych, ale oraz i z żadnemi wnioskami co do praw, któreby im we względzie tej regulacyi i separacyi z nią połączonej służyć mogły, a tu jednak opuszczonem są, już więcej słuchanemi nie będą.
Komparatentka oświadcza:
że te obznajmienia dobrze zrozumiała, przyjmuje jednakowoż recess i protokół realizacyjny jej przeczytany, i recess podpisała.
Na tem się skończyło, w polskim języku przeczytano, od niej przyjęto i podpisano.

Marianna xxx Jaskowska.
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
---------------------------------------------------------------------------

Rozpatrzono Lissa, dnia 15. lutego 1844
Do regulacji wsi Drobnin pojawił się dzisiaj znany osobiście niżej podpisanym patron świerczyńskiego probostwa, Pan właściciel dobra rycerskiego von Modliowski ze Świerczyny, i prosił, aby przedłożyć mu reces Drobnina do wnioskowanego dokonania/dopełnienia czynności.
Nie było sprzeciwu wobec tego wniosku, i Panu komparantowi wydano do własnego przeczytania reces składający się z paragrafów o regulacji stosunków między właścicielem dóbr i chłopami Drobnina i udzielono przy tem pouczenia:
- że przez tenże reces całe postępowanie regulacyjne i wyjaśniające zostaje zamknięte, że udziały zaciągnięte na wsi Drobnin dalej nie będą należały się nikomu, ani zastrzeżenia z powodu określonych spraw, ani także w szczególności żadne roszczenia świerczyńskiego probostwa do praw, które byłyby właściwe i przy tym przeszłyby względem regulacji stosunków między właścicielami dóbr i chłopami.

Po tym jak Pan komparant przeczytał reces, wyjaśnił, jak on w interesie świerczyńskiego probostwa reces zatwierdza i tenże własnoręcznie podpisał. Na koniec jeszcze zaznaczono, jak doskonale Pan komparant posługuje się zarówno językiem niemieckim jak i polskim.
Nie zostało nic więcej do rozpatrzenia, stąd na tym zakończono, przeczytano zatwierdzono i podpisano.

J. Nep. Modlibowski
v Brandt
Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
-------------------------------------------------------------------------

Rozpatrzono Lissa 11. marca 1844
Do regulacji wsi Drobnin pojawił się dzisiaj znany osobiście niżej podpisanym, z własnej woli, władający doskonale językiem niemieckim, Kommendarz świerczyńskiego probostwa, Pan Proboszcz Pawlicki z Rothdorf (Czerwona Wieś).
Pan Komparant zaznaczył, że na termin wyznaczony na 17. lutego nie stawił się z powodu choroby, w związku z tym dzisiaj chciałby dopełnić czynności do recesu. Z tego powodu wydano Panu Komparantowi do własnego przeczytania reces składający się z paragrafów o regulacji stosunków dworsko-włościańskich wsi Drobnin i udzielono przy tym pouczenia:
- że przez tenże reces całe postępowanie regulacyjne i wyjaśniające zostaje zamknięte, że udziały zaciągnięte na wsi Drobnin dalej nie będą należały się nikomu, ani zastrzeżenia z powodu określonych spraw, ani także w szczególności żadne roszczenia świerczyńskiego probostwa do praw, które byłyby właściwe i przy tym przeszłyby względem regulacji stosunków między właścicielami dóbr i chłopami.
Po tym jak Pan Komparant przeczytał reces wyjaśnił, jak on w interesie świerczyńskiego probostwa reces zatwierdza i tenże własnoręcznie podpisał. Nie zostało nic więcej do rozpatrzenia, stąd na tym zakończono, przeczytano, zatwierdzono i podpisano.

X. Pawlicki Kommendarz
v Brandt Land-und Stadtgerichts-Rath
Weber
Kirste Vereideter Protokollsführer
---------------------------------------------------------------------

Przed niżej podpisanym urzędnikiem do spraw spadkowych Królewskiego Sądu Powiatowego i Miejskiego zaświadczono niniejszym, że zmarły dnia 25. grudnia 1840 roku w Zbytkach chłop czynszowy Andreas Pietrzak zostawił wdowę Apollonię z domu Sieczkarz, z którą żył we wspólnocie majątkowej i jako spadkobierców troje dzieci:
1. Wojciecha, urodzonego dnia 20. kwietnia 1817 roku
2. Ludwiga, rodzonego dnia 27. sierpnia 1820 roku
3. Petera, urodzonego dnia 24. kwietnia 1825 roku
i że ci spadkobiercy przez swojego pełnomocnika Petera Rybakowskiego przystępują do spadku z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 21. maja 1841.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Atest spadkowy II 3802a
-----------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego Królewskiego Sądu Powiatowego i Miejskiego gospodarz Peter Rybakowski ze Zbytek został uprawniony jako pełnomocnik małoletnich Ludwiga i Petera rodzeństwo Pietrzak na podstawie powyższego pełnomocnictwa, aby dopełnić i przyjąć uprawnienia swoich podopiecznych przy wykonywaniu recesu regulacyjnego Drobnina.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 21. maja 1841.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Autoryzacja II 3802b
-------------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego urzędnika do spraw spadkowych Królewskiego Sądu Powiatowego i Miejskiego zostało niniejszym potwierdzone, że zmarły dnia 14. stycznia w Drobninie chałupnik Bartholomeus Dudziak alias Przybył pozostawił swoją żonę Rozalię z domu Wojciechowską teraz zamężną Jabłońską, z którą żył we wspólnocie majątkowej i jako spadkobierców ich czworo dzieci:
1. Andreas, urodzony dnia 17. listopada 1829
2. Michael, urodzony dnia 1. września 1832
3. Agnes, urodzona dnia 10. stycznia 1835
4. Caroline, urodzona dnia 3. listopada 1837
i że ci ostatni, reprezentowani przez pełnomocnika gospodarza Mati Szalaty z Kleszczewa obejmują spadek z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 19. września 1840.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Atest dziedziczenia II 5726
------------------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego Królewskiego Sądu Powiatowego i Miejskiego w sprawie pełnomocnictwa po chałupniku Bartholomeusie Dudziaku alias Przybył, został uprawniony gospodarz Mathias Szalaty jako pełomocnik, aby w imieniu małoletnich: Andreasa, Michaela, Agnes i Caroline rodzeństwo Dudziak alias Przybył dopełnić reces regulacyjny Drobnina.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 22. września 1840.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Autoryzacja II 5726
-------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego sądu, na podstawie przedłożonych aktów i znajdujących się świadectw kościelnych poświadczone zostało, że zmarły dnia 6. czerwca 1843 w Drobninie gospodarz Paul Jaskowski pozostawił: wdowę Mariannę z domu Majchrzak, z którą żył we wspólnocie majątkowej, a która później poślubiła Andreasa Woytko oraz jako spadkobierców swoje dzieci:
a) z pierwszego małżeństwa, z Marianną z domu Olendrową:
1. Marianna Jaskowska z Punitz, urodzona dnia 18. lipca 1812
b) z drugiego małżeństwa, z żyjącą wdową:
2. Marianna, urodzona dnia 23. marca 1834
3. Catharina, urodzona dnia 20. listopada 1836
4. Martin, urodzony 16. października 1838
5. Bartholomaeus, urodzony 14. sierpnia 1840
6. Agnes, urodzona dnia 14. stycznia 1842
ostatni reprezentowani przez chłopa Stanislausa Maychrzaka z Garzyna, i że jego wymienione dzieci obejmują spadek z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 16. grudnia 1843.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Atest spadkowy II 191. z.143
-------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego sądu zostaje poświadczony na podstawie wyżej wymienionego pełnomocnictwa pełnomocnik pięciorga małoletnich rodzeństwa: Marianna, Catharina, Martin, Bartolomaeus i Agnes Jaskowski, gospodarz Stanislaus Maychrzak z Garzyna aby w imieniu wyżej wymienionych małoletnich dopełnić reces regulacyjny Drobnina.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 16. września 1843.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Autoryzacja 191. z. 143
-----------------------------------------------------------------

Ze strony niżej podpisanego sądu, na podstawie aktów i znajdujących się zaświadczeń o chrzcie i śmierci poświadcza się, że zmarły dnia 14. czerwca 1824 roku w Drobninie chłop Sebastian Skrzypczak pozostawił:
żonę Cecilię z domu Matheus, z którą żył we wspólnocie majątkowej, a jako spadkobierców następujące dzieci:
1. Victoria, urodzona dnia 17. grudnia 1809
2. Marianna, urodzona dnia 8. października 1811
3. Lucia, urodzona dnia 11. października 1814
i zamężna z parobkiem Josphem Woyna
4. Constantia, urodzona dnia 11. marca 1823 i zmarłą w dzieciństwie dnia 22. grudnia 1826
które przez swego wcześniejszego pełnomocnika obejmują spadek z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Poświadczone pieczęcią i podpisem notariusza.
Lissa, dnia 8. października 1842.
Królewski Sąd Powiatowy i Miejski
Willmann
Atest spadkowy II 5402. S. 410. rep.
----------------------------------------------------------------

Odpis
Zaświadcza się niniejszym, że Patron Kościoła w Świerczyn Pan właściciel dóbr rycerskich von Modlibowski stawił się we własnej osobie, i starości kościelni z właścicieli Jan Domagalski i Vincenty Krawczyk stawili się osobiście.

Golembitz, dnia 24. lutego 1843
Müller, Królewski Komisarz Dystryktu
Zalegalizowano.
Fraustadt, dnia 26. lutego 1843
Królewski Starosta Heinitz
----------------------------------------------------------

Zaświadcza się niniejszym zgodnie z przepisami słowną zgodność powstałego odpisu z oryginałem.
Lissa, dnia 7. marca 1843
Królewska Komisja Specjalna
z upoważnienia Weber
------------------------------------------------------------

Odpis
Zaświadcza się zgodnie z przepisami, że obecny proboszcz Pawlicki z Rothdorf, powiat kościański, jest komendarzem przy kościele w Świerczyn w tutejszym powiecie.

Storchnest, dnia 3. grudnia 1843
Królewski Komisarz Dystryktu Schmidt
zalegalizowano - Fraustadt, dnia 4, grudnia 1843
Starosta Królewski Heinitz
--------------------------------------------------

Zaświadcza się niniejszym zgodnie z przepisami słowną zgodność powstałego odpisu z atestami oryginału ze znajdującym się artykułem recesu Belęcin z dnia 4. grudnia.

Lissa, dnia 6. grudnia 1843
Królewska Komisja Specjalna
Z upoważnienia Weber
----------------------------------------------------

Potwierdza się niniejszym we wszystkich punktach z zaświadczeniem, że podział podatku gruntowego nastąpił według przepisów prawnych i w zgodzie z Rządem Królewskim, i że niniejszy reces zostaje przyjęty także szczególnie w interesie szkoły.

Potwierdzono podpisem notariusza i sporządzono z przymocowaniem masy wielkiej pieczęci.
Wydano w Poznaniu dnia 9. kwietnia 1844 roku.
Królewsko-Pruska Komisja Specjalna dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego
.
/-/ podpis nieczytelny

Sporządzenie O regulacji stosunków dworskich i włościańskich w Drobninie, powiat Fraustadt, potwierdzone recesem wyjaśniającym.
2199/344

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,232,908 Unikalnych wizyt