Czerwca 17 2024 14:56:39
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Wypisy z "Tek Dworzaczka" dotyczące Dobiesława z Kociug.


Niektóre skróty:
G, N – łac. generous, nobilitis, szlachetnie urodzony
grz. – grzywna, miara pieniądza
ol. - zmarły
wyderkaf – transakcja sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu po określonym czasie

1479
G. Jan Rozdrażewski wieś Wrozewy w powiecie pyzdrskim za 150 zł. w. N. Dobiesławowi z Kociug wydekarkafował.

1480
N. Dorota, wdowa po zm. Uniesławie de Kokorzino dziedzicu, całe swe prawo na wsi Ptaszkowo w powiecie kościańskim N. Dobiesławowi z Kociug za 220 grzywien wyderkafowała. Dobiesław z Kociug na 220 grzywien powyższych daje pewne zobowiązanie. Tenże na tej sumie zapisał 20 grz. posagu i tyleż wiana żonie N. Małgorzacie.

1481
N. Dobiesław de Koczugy, dziedzic wsi Wrozewy, którą od G. Jana Roszdrazewskiego w 250 zł. wyderkafował. ma wyderkafować N. Mikołajowi Kołaczkowskiemu za tą samą sumę.

1486
N. Jan Wambyewski folwark z dworem w Parzinczewo (Parzęczewo) w powiecie kościańskim (Agnieszka matka jego) za 100 zł. węgier. na wyderk. N. Dobiesławowi z Kociug burgrabiemu poznańskiemu.

1486
N. Dobiesław z Kociug na części dziedzicznej we wsi Parnyczewo, od GD. Piotra i Marcina braci rodzonych ze Zbąszynia i Doroty matki ich sobie wyderkowane zap. dożyw. 5 grz. Czynszu rocznego. Dorocie wdowie po ol. Wacławie Kokorzyńskim, (ma on 300 florenów i 30 florenów węgierskich na wsi Ptaskowo zapis. sobie przez ol. Piotra Mosszynskiego na wyderk.

1487
X. Abraham kustosz pozn. i G. Marcin bracia rodzeni niedzielni dziedzice w Zbąszyniu, z nich Abraham potwierdzając rezygnację połowy wsi Parnyczewo i całą wieś Lubiechowo p. kośc. dokonaną przez Piotra i Marcina ze Zb. braci jego rodz. niedzielnych, GD. Dobiesławowi z Kociug za 450 zł. węgier. wyderk. temuż w tejże sumie wyderkują.

1488
GD. Piotr Opalenicki sędzia poznański całą wieś Nietaszkowo p. kośc. którą od Piotra kanonika pozn., Jana i Mikołaja, braci rodz. niedzielnych, ze Śmigla i Stanisława s. ol. Andrzeja Smigielskiego, nepota ich rodz. niedzielnego za 100 zł. węgier. na wyderk. G. Dobiesławowi z Kociug burgr. pozn.

1488
Dobiesław z Kociug, burgrabia poznański za 100 zł. węg. kupił od Piotra Opalińskiego Hinczce z Ujazdu (P. 1387 k. 93).

1489
NG. Dobiesław z Kociug burgrabia poznański, na 1/2 wsi Parnyczewo i na wsi Lubiechowo p. poznań., kupionych od GD. Piotra, Marcina i Abrahama bci rodz. dz-ów w Zbanszyniu za 600 zł. węgier. na wyd., zap. 250 zł. w. pos. i t. w. ż. N. et. honestae Agnieszce.

1489
N. Jan Wambyewski poł. wsi Parnyczewo p. kość., którą ol. Agnieszka, ż. ol. Mikołaja W., matka Jana Wamb. od Jana Lukowskiego w 300 zł. węg. na wyderk. miały, za tęż sumę Dobiesławowi z Kociug burgr. pozn. wyd.

1489
G. Dobiesław z Kociug burgr. pozn. wś. Nietanszkowo p. kośc. wyd. sobie przez Piotra z Opalenicy sędziego pozn. w 100 zł. węg. za tęż sumę Janowi Wambyewskiemu wyd.

1491
N. Jan Wambyewski całe prawo do wsi Nietaszkowo p. kośc. od N. Dobiesława z Kociug w s. 100 zł. w. wyderk., w tejże sumie wyderk. G. Tomaszowi Bieczyńskiemu.

1491
GD. Mikołaj Osiecki całą wieś Wojnowice i wieś Smiechowo należ. do Wojn. i 4-ą część we wsiach: Brzezie, Czajkowo, Czachorowo, Mn. Bodzewo, Podrzecze i Dussyna, Poszegowo w p. kośc. za 675 zł. w. i 70 grz. sprzedaje na wyd. N. Dobiesławowi z Kociug, byrgrabiemu kośc.(!?)

1491
G. Dobiesław z Kociug, burgrabia pozn. prawo swe na poł. Parzniczewo i całej wsi Lubiechowo p. kośc. od GG. Piotra, Marcina i Abrahama, braci rodz. de Zbaszyn i od G. Małgorzaty Zbanskiej w 500 zł. w. ma wyderk., w 500 zł. w. G. Marcinowi Zbąskiemu wyderk.

1491
N. Dobiesław z Kociug, burgrabia pozn., na sumach, tj. 685 zł. w. i na 70 grz. na całej wsi Wojnowice i na wsi Smiechowo i na 4-ych częściach wsi Brzezie, Krajkowo, Czachorowo, M. Bodzewo, Podrzecze, Duszyna i Pożegowo p. kośc. Dobiesławowi przez G. Mikołaja Borka z Osieczny wyderk., sprzed. 8 grz. cz. rocz. za 100 grz. na wyderk. opatrznym Mikołajowi i Maciejowi, synom N. Piotra maior ob. pozn.

1491
Dobiesław z Kociug, burgraba poznański, nabył wyderkafem od Wojciecha Miaskowskiego prawa na wsiach Wojnowice, Smiechów i Rusinowo p. kośc.

Dobiesław kupił od Mikołaja Osieckiego mniejsze Bodzewo, Podrzecze, Dusina, Pożegowo w r. 1491 sprzedał wyderkafem za 675 zł. węg. i 70 grz. Dobiesławowi z Kociug, burgrabiemu kościańskiemu.

1491
NV Jadwiga c. N Nikel Zak Camlowski w tow. Bernarda Magnuszewskiego stryja, Dobiesława z Kociug burgrabiego pozn. i Macieja Sirosławskiego wujów, kwituje Piotra Opalenickiego sędziego pozn.

1492
Jan Sepieński, sędzia kaliski, Mik. Niegolewski podwojewodzi pozn., Dobiesław z Kociug burgr. pozn.

1492
N. Jan Wambiewski ojc. i mac. w Wambiewie i wolny wyrąb w Parniczewo p. kośc. za 400 zł. Dobiesławowi z Kociug, burgr. pozn. wyd.

1492
MD. Mikołaj z Kutna wojewoda łęczycki i st. GWP peny wszystkie na dd. Wambiewo ustępuje Dobiesławowi z Kociug burgrabiemu pozn. (f. 174). To peny na Janie Wambiewskim.

1493
G. Dobiesław de Kociugi, burgr. pozn. całe pr. na wsi Wabyewo p. kośc., którą Jan Wabyewski jemu w 400 zł. w. wyderkował, oraz przezyski u sław. Barbary Malamaczkowej, ob. kośc. w 400 zł. w. N. Hinczce de Uyasth wyd.

1493
N. Hinczka Uyesczski całą wieś Wabyewo p. koc. wyderk. mu przez poprz. Dobiesława z Kociug, synowi swemu Stanisławowi daje i rez.

1493
N. Jadwiga, wdowa po ol. Janie Chelkowskim, oprawę na wsi Chelkowo p. kośc. daną przez ol. męża, na 150 grz. pos. i t. w., rezygnuje Dobiesławowi z Kociug, burgr. pozn.

1493
N. Jan Karniński de Karnino całą swą cz. bliższ. po + brata rodzonego Jana Chełkowskiego w Chełkowie p. kośc. i bliższość należną po + żony jego Jadwigi (Ch-go), tj. do wiana 150 grz., sprzedaje za 100 zł. w. G. Dobiesławowi z Kociug.

1493
GD. Andrzej Lodzki, podsędek poznański, Dobiesław z Kociug, burgrabia pozn.

1493
N Jan Carhynski de Carnyno ręczy Dobiesławowi z Kociug iż uwolni cz. w Chełkowie p. kośc. jemu za 100 zł. sprzedaną, które spadły na zezn. po śmierci Jadwigi wdowy po ol..... Chelkowskim.

1494
N. Piotr Karnyński, s. o. Iwana K., całą cz. dziedz. spadłą pr. bliższ. po ol Janie Chelkowskim, stryju rodz. we wsi Chelkowo i bliższość po + Jadwigi Chelk. żony tegoż stryja Jana, w Chelkowo p. kośc. sprzed. za 100 zł. w. N. Dobiesł. z Kociug.

1494
N. Dobiesław de Koczugy, całe cz. wsi Chełkowo p. kośc. za 300 grz. i 200 zł. w. N. And. Gryzynskiemu sprzed.

1494
Piotr Carnynski s. ol. Jana, część dziedziczną spadłą prawem bliższ. po śmierci Jana Chełkowskiego, stryja swego rodzonego, we wsi Chełkowo i bliższość ustąpioną przez wdowę po nim Jadwigę, sprzedane za 100 zł. Dobiesławowi z Kociug, zobow. się uwolnić.

1498
Andrzej Osiecki, syn Mikołaja i Służewskiej, zobowiązał się sprzedać wyderkafem na lat trzy za 685 zł. węg. i 70 grz. Dobiesławowi z Kociug Wojnowice ze Śmiechowem oraz czwarte części wsi: Brzezie, Wojkowo, Chorobowo, Mniejsze Bodzewo, Podrzecze, Dusina, Pożegowo.

1498
N. Andrzej Oszyeczski, s. o. Mikołaja O. zobow. sią G. Dobiesławowi z Kociug (de Coczyngi) całą wś. Wojnowice i wś. Smiechowo do Wojnowic przyl., i 4-e cz-i wsi Brzezie, Wojkowo, Czachorowo M., Bodzewo, Podrzerze, Duszyna, Pożegowo w p. kość. za 685 zł. na 3 l. wyderkować.

1499
N. Dorota wd. po Uniesławie Kokorzyńskim kwit. G. Dobiesława z Kociug z 70 grz.

1499
Od Dobiesława z Kociug nabył Piotr Opaliński wyderkafem za 685 zł węg i 70 grz. Wojnowice z wsiami pustymi Śmiechowem i Rusinowem oraz czwarte części we wsiach: Brzezie, Czajkowo, Czachorowo, Wielkie Bodzewo, Pdrzecze, Dusina, Pożegowo p. kośc., które to dobra za tyleż trzymał wyderkafem od Mikołaja Osieckiego. Jednocześnie temuż Dobiesławowi Opaliński puścił wyderkafem za 400 zł węg. i jedną kopę groszy czwartą część miasta Gostynia z przedmieściami, trzymane wyderkafem za tyleż od Mikołaja Borka Osieckiego.

1500
Od Dobiesława z Kociug Mikołaj Opaliński nabył wyderkafem za 400 zł czwartą część miasta Gostynia.

1504
N Helena ż. Bartłomieha z M. Bodzewa wraz z Janem synem swym starszym o ojcowiznę i macierzyznę swoją w Bogusławkach obok Wojciecha i Jakuba dziedziców z Bogusławek, po śmierci Heleny matki tejże Heleny a babki Jana, i to po matce powyższej Elżbiecie (?!) sprzedają GD Dobiesławowi z Kociug.

1504
NN Wojciech i Jakub bracia rodzeni niedzielni z Bogusławek, sprzedali swoją ojc. i macierz. ib. za 100 zł. węgier. GD Dobiesławowi z Kociug.

1505
N. Dobiesław de Kociugi winien 10 zł. w. ks. Janowi kan. pozn. i G. Piotrowi rodzonym, dziedzicom w Opalenicy, co im zapisał na 4-ej cz. swej tenuty m. Gostyń.

1507
N. Piotr Dalebuski ręczy Dobiesławowi z Kociug, iż uwolni całą część ojcz. we wsi Bogusławki p. kośc. za 100 zł. w. Dobiesławowi sprzedaną.

1510
N. Łucja, c. N. Dobiesława z Kociug, w tow. Jana Bojanowskiego stryja i X. Mikoł. Majorka pleb. w Smiglu wuja, kwit. GD. Andrzeja z Górki s. MD. Łukasza z G. klana lędzk. i GWP., dz. w Osiecznie, z 400 zł. w., w których Dob. z Kociug miał 4-ą cz. m. Gostynia z przedm. w p. kość. wyderkow.

1513
N. Maciej Jeżewski sprawa z Anną Jutroską, wdową po ol. Fryczu Jutroskim. Chodzi o młyn wodny Borowy alias Zdunowski, i wieś Wrozewy, które Dobiesław de Kociugi ol. Mikołajowi Kołaczkowskiemu, stryjowi rodz. Macieja Jeżewskiego, za 250 zł. w. wyderkował.

1514
Mikołaj Dobiesław z Kociug, zwany też "Starym bratem" lub Żakowskim, już nie żył. Jego córka Łucja sprzedała wyderkafem za 100 grz. połowę Bogusławek Janowi, synowi Mikołaja. T. r. zobowiązała mu się też rezygnować za 100 grz. swą część ojczystą w tej wsi Zofia, córka Mikołaja Dobiesława Bogusławskiego, chyba raczej siostra wspomnianej Łucji, nie Jana?

1514
Jan z Tomic sędzia i Jan z Rambina podsędek pozn.; Jan Bogusławski intromit. do 1/2 wsi Bogusławki p. kość. sobie przez Łucję, córkę zmarłego Mikołaja Dobiesława (!) z Kociug za 100 grz. wyderk.; Dalej Łucja nazywana też Bogusławską.

1514
N. Łucja, córka zmarłego N. Mikołaja Dobiesława z Kociug, w tow. Jana Komornickiego stryja i Andrzeja Dambrowskiego wuja, 1/2 wsi Bogusławki za 100 grz. na wyderk. Janowi Bogusławskiemu, s. Mik. B.

1515
Termin między N. Łucją córką zmarłego Dobiesława z Kociug i ks. Mikołajem Majorek pleb. z Smigla.

ND. Dobiesław z Kociug burgrabia pozn. - N. Jan Worowski Worowo p. pozn. wymienia za dom w Poznaniu na ulicy Wronieckiej po lewej stronie koło wału miejskiego i za 100 grz. dopłaty N. Jerzemu Zyth de Naramowice obyw. poznań.


--------------------------------------------
Informacja: pan Jarosław Wawrzyniak.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,395,970 Unikalnych wizyt