Lipca 15 2024 11:59:00
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Bibliografia historii Wielkopolski

W s t ę p (skrót)

Bibliografia historii Wielkopolski (BHW) jest bibliografią retrospektywną, wtórną, selektywną. Obejmuje piśmiennictwo z lat 1939-2000, tak polskie, jak i obcojęzyczne (głównie niemieckie), w tym druki zwarte, artykuły i (w niektorych wypadkach) fragmenty tekstów, odnoszące się do dziejów Wielkopolski od najdawniejszych czasów do roku 2000. Merytorycznie i formalnie BHW jest kontynuacją dzieła prof. Andrzeja Wojtkowskiego: Bibliografia historii Wielkopolski. (T. 1, t. 2 z. 1-5. Poznań 1938-1939 oraz uzupełnienia: t. 2 z. 6-8. Poznań 1994). BHW uwzględnia dzieje Wielkopolski od najdawniejszych czasów po rok 2000, w jej szeroko pojmowanych historycznych granicach.

Najdłużej pod nazwą Wielkopolski rozumiano terytoria dwóch województw dawnej Rzeczypospolitej: poznańskiego i kaliskiego (od XIV w. do 1793 r.; w latach 1768-1793 istniało jeszcze woj. gnieźnieńskie, wydzielono z woj. kaliskiego). Kongres Wiedeński 1815 r. dokonał „korekty” obszaru Wielkopolski, tworząc z części dawnego zaboru pruskiego Wielkie Księstwo Poznańskie, określane przez administrację pruską jako „Provinz Posen”, z podziałem na dwie rejencje: poznańską i bydgoską. BHW obejmuje więc i tereny „dodane” w XIX wieku do Wielkopolski, przede wszystkim część rejencji bydgoskiej. Podobnie do bibliograficznej Wielkopolski weszły dalsze terytoria, które znalazły się w obrębie woj. poznańskiego po I wojnie światowej. Takie granice Wielkopolski zakreślił dla swego dzieła Andrzej Wojtkowski i BHW zasadniczo trzyma się jego ustaleń, z tym, że włącza w zakres swego zainteresowania całość obszaru województwa wielkopolskiego, utworzonego w roku 1999.

W niniejszej wersji (ciągle uzupełnianej) wchodzi do Internetu dział pierwszy, biograficzny, po drugiej obróbce redakcyjnej, a więc jeszcze w formie nie do końca ostatecznej i dział drugi - w stadium roboczym. Przewiduje się, że zakończenie opracowania BHW nastąpi w roku 2007, tj. na jubileusz 150-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Autorami bibliografii są mgr Michał Boksa, mgr Michał Łuczak i Ryszard Marciniak (Dyrektor Biblioteki PTPN) , który przyjął na siebie obowiązki redaktora. Opracowanie BHW od 2003 do 2005 sfinansowane zostało z grantu przyznanego na ten cel przez Komitet Badań Naukowych.

http://www.ptpn.poznan.pl/BHW/BHWmiejsca.htm

--------------------

Część II: miejscowości

(w y p i s miejscowości z terenu gminy Krzemieniewo)

Bojanice (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 109. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 73 [grób szkieletowy o nieustalonej chronologii]. -- Nowacki T. 2, s. 414. -- DzZG, s. 77.

Brylewo (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: DzZG, s. 59, 77.

Drobnin (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 216. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 1, s. 191. -- DzZG, s. 77.

Garzyn [Garzyń] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 17. -- Z. Perzanowski: Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Wr. 1978, s. 67, 115. -- DzZG, s. 45, 77. Numizmatyka: Znaleziska monet, s. 112.

Górzno (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 216. Przyczynki: Hensel: Studia. T. 2, s. 127-9 [ślady osadnictwa wczesnohistorycznego - grodzisko wklęsłe i cmentarzysko szkieletowe]. Skarb srebrny ukryty po 1038 r.: 51b2) Z. A. Rajewski: Skarb srebrny z okresu wczesnodziejowego wykopany w G. w pow. leszczyńskim. PArch. 7: 1946 s. 110-12, il. -- =Fontes Praehistorici [=FAP?] 1: 1951 s. 172. -- Hensel: Studia. T. 2, s. 128-9, tabl. 27 ryc. 1-2, tabl. 28 ryc. 1. -- Tabaczyński, s. 27, 28, 29, 30, 31. -- Slaski - Tabaczyński, s. 22-3, tabl. VI 2. -- IPSW T. 1, pozycja 34. -- Skarby - Atlas, s. 22, 32, mapy 1-2.

Krzemieniewo (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 120. Grodzisko wczesnośredniowieczne i skarb srebrny ukryty po 1046 r.: Tabaczyński, s. 32. -- Hensel: Studia. T. 3, s. 168. -- Slaski - Tabaczyński, s. 32. -- IPSW T. 1, pozycja 59. -- Skarby - Atlas, s. 24, mapa 1. Przyczynki: DzZG, s. 45, 47, 57, 77, 347, 565.

Lubonia (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki: DzZG, s. 46, 57. Grodzisko wczesnohistoryczne tzw. „Łysa Góra”: Hensel: Studia. T. 3, s. 234-5. -- FAP 32: 1981 s. 51. Dwór: KZSzt T. 5 z. 12, s. 43. -- M. Strzałko: Założenie dworskie w L. KW 1998 nr 4 s. 19-35. Numizmatyka: Znaleziska monet, s. 174.

Mierzejewo [dawna nazwa Mirzewo] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: Przyczynki: DzZG, s. 77

Oporówko (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 120. Przyczynki: DzZG, s. 57, 61.

Oporowo (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 120. Ślady osadnictwa wczesnohistorycznego: Hensel: Studia. T. 4, s. 271-2 [grób szkieletowy]. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NPM i cmentarz kościelny: A. S. Labuda: Problem stylu w drewnianej rzeźbie wielkopolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. [W:] Studia nad renesansem w Wielkopolsce. Pod red. T. Rudkowskiego. P. 1970, s. 163-4, il. 15. -- KZSzt T. 5 z. 12, s. 45-8, il. 43, 49, 125, 151, 154-5, 179-80, 215, 227, 257, 279, 286, 304, 315, 335, 342, 353. -- Drewniane kościoły w Wielkopolsce. P. 2004, s. 184-7, il. Dwór: KZSzt T. 5 z. 12, s. 48-9. Przyczynki: Ziemia wrzesińska, s. 406. -- DzZG, s. 45, 56-8, 77, 146, 148.

Pawłowice (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ Źródła: LBP s. 134. Dzieje: KZSzt T. 5 z. 12, s. 60. Kościół p.w. Matki Boskiej Śnieżnej: +A. Sławska: Sztuka rozwiniętego baroku - malarstwo i rzeźba. [w:] Dzieje Wielkopolski. T. 1. P. 1969. -- KZSzt T. 5 z. 12, s. 60-2, il. 35, 138, 148, 159, 181, 189, 305, 308, 331. Zespół pałacowy: =A. Kodurowa: Pałac w P., studium architektoniczne. 1951 [maszynopis w Zakładzie Historii Sztuki UAM w Poznaniu]. -- +M. Kwiatkowski: W sprawie autorstwa niektórych pałaców grupy wielkopolskiej. BHSz 24: 1962. -- +Z. Kębłowska: Sztuka w okresie Oświecenia - architektura. [W:] Dzieje Wielkopolski. T. 1. P. 1969. -- +Z. Ostrowska-Kębłowska: Architektura pałacowa drugiej połowy XVIII wieku w Wielkopolsce. P. 1969. -- Z. Ostrowska-Kębłowska: Pałace wielkopolskie z okresu klasycyzmu. P. 1970, s. 30-41, il. 10-9. -- KZSzt T. 5 z. 12, s. 62-9, il. 62-5, 67, 74-6, 98, 101-15, 167, 169-75, 242-8, 337-9. -- Skuratowicz: Dwory i pałace (1992), s. 116. Figury przydrożne: KZSzt T. 5 z. 12, s. 69, il. 369. Przyczynki: DzZG, s. 77, 99, 283, 285-7, 407.

----------------------

=Górznickie [dawna nazwa Górzyńskie] [jezioro] (Leszno) Słowniki: SHGWPŚ

=Bielawy - nieistniejąca miejscowość koło Siemowa (Gostyń) Przyczynki: DzZG, s. 22.

=Mierzewo - nieistniejąca miejscowość koło Ponieca (Gostyń). Przyczynki: DzZG, s. 57.

=Rybnik - nieistniejąca miejscowość koło Krzemieniewa (Leszno) Przyczynki: DzZG, s. 77.

--------------------

Skróty bibliograficzne (występujące w powyższym wypisie)

Dz.ZG Dzieje Ziemi Gostyńskiej. Pod red. S. Sierpowskiego. P. 197 9.
Hensel Studia Hensel W.: Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej. T. 1-7. P. [i in.] 1950-1995. [T. 4 i 6 autorzy: W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, T. 7 autorzy: W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, A. Łosińska].
LBP Liber beneficiorum dioecesis posnaniensis anni 1510. Księga uposażenia diecezji poznańskiej z roku 1510. Wyd. J. Nowacki. P. 1950.
Nowacki Nowacki J.: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. 1-2. P. 1959-1964.
SHGWPŚ Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu. Pod red. A. Gąsiorowskiego. Cz. 1-4 cz. 2. Wr. 1982-2003. [cz. 3:1993-1999, cz. 4:2001-2003].
PArch. "Przegląd Archeologiczny". P. [1919/1921] 1937/1939, 1946/1947-2003.
FAP "Fontes Archaeologici Posnanienses. Annales Musei Archaeologici Posnaniensis". Vol. 4-39. P. 1953-2001. [Tyt. poprzedni: "Fontes Praehistorici". Vol. 1-3. P. 1950-1952].
Tabaczyński Tabaczyński S.: Z badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami srebrnymi Wielkopolski. Wwa 1958.
Ślaski, Tabaczyński Ślaski J., Tabaczyński S.: Wczesnośredniowieczne skarby srebrne Wielkopolski. Materiały. Wwa 1959.
IPSW Polskie skarby wczesnośredniowieczne. Inwentarze. T. 1-4. Wwa [i in.] 1959-1966.
Skarby–Atlas Skarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski. Atlas. Oprac. L. Gajewski [i in.]. Wr. 1982.
KZSzt. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 2 (woj. łódzkie) z. 10. T. 5 (woj. poznańskie) z. 1-29. T. 11 (woj. bydgoskie) z. 1-21 [wykorzystano: z. 1, 3, 8, 10-11, 13-14, 16, 18, 20, 21]. Wwa 1958-1988.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,487,173 Unikalnych wizyt