Marzec 27 2023 15:52:07
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


ŚWIADECTWO SĄDU POWIATOWEGO W WINNICY W GUBERNI PODOLSKIEJ

- Tłumaczenie na język polski -

Świadectwo Sądu Powiatowego w Winnicy w Guberni Podolskiej: Na podstawie urzędowych dokumentów, które nam przedłożył Pan Adalbert von Morawski, jesteśmy przekonani o tym co następuje: 1o że ów Adalbert Felix Boleslaus Joseph von Morawski urodził się ze związku małżeńskiego w Warszawie 14(26) września 1810 z małżonków Józefa Ignacego Adalberta von Morawskiego Referendarza Stanu i Cecylii Marianny Pauliny z domu hrabianki Łubieńskiej; zostało to zapisane w świadectwie chrztu w księdze chrztów warszawskiego parafialnego kościoła katedralnego pod datą 1 lipca 1843 i potwierdzone przez Komisję do spraw wewnętrznych i wyznaniowych. 2o że ów Adalbert Felix Joseph von Morawski, zamieszkały później w parafii Oporowo Wielkie Księstwo Poznańskie, dnia 3(15) października 1843 ożenił się z panną Marią Józefą Cecylią Franciszką, ochrzczoną 15(27) lutego 1820 roku przez rzymsko-katolickiego biskupa w Kamieńcu, córką małżonków: Jego Ekscelencji hrabiego Mikołaja Grocholskiego rzeczywistego radcy państwa i jego żony Emilii z domu hrabianki Chołoniewskiej w kościele parafialnym Strzyżawka w powiecie Winnica w guberni podolskiej, o czym zaświadcza świadectwo chrztu panny Grocholskiej, wystawione przez zastępcę dziekana dnia 15(27) marca 1844 i świadectwo zawarcia ślubu p.p. Morawskich wysatwione przez proboszcza kościoła Strzyżawka dnia 28. Października 1850 i poświadczone przez podolski konsystorz wyznaniowy w dniu 4(16) kwietnia 1844 N. 3172 i dnia 11. listopada 1850 N. 7049. 3o że wyżej wymieniona Maria von Morawska z domu hrabianka Grocholska jest jedyną spadkobierczynią swojego ojca rzeczywistego radcy państwowego i kawalera wielu orderów hrabiego Mikołaja grocholskiego, co potwierdza świadectwo podolskiego marszałka guberni z dnia 14 maja 1851 N. 1000, poświadczone przez cywilnego gubernatora podolskiego z dnia 23. Maja N. 13815. 4o że ze związku małżonków, mianowicie z Adalberta Josepha Felixa Morawskiego z Oporowa położonego w powiecie wschowskim w Wielkim Księstwie Poznańskim w Królestwie Pruskim oraz z Marii von Morawskiej z domu hrabianki Grocholskiej urodziły się następujące dzieci: pierwszy syn Maria Ignacy Adalbert Józef Stanisław urodził się dnia 15 sierpnia 1845 w mieście Freiwaldau na Śląsku austriackim w cesarstwie austraiackim, zgodnie z załączonym świadectwem chrztu księdza z Freiwaldu pod datą 3(25) września 1845 i poświadczonym przez kancelarię poselstwa rosyjskiego w Wiedniu dnia 14(26) grudnia 1845. Drugi syn Maria Jan Pius Stanisław Kostka Karol urodzony dnia 28(16) czerwca 1848 w tym mieście, zgodnie ze świadectwem chrztu księdza Freiwaldau w powiecie Troppau wydanym dnia 21(9) października tego samego roku i poświadczonym przez radę Miejską miasta Freiwaldau na Śląsku austraickim dnia 21(9) listopada 1848. Trzeci syn Maria Józef Andrzej Piotr Hiacynt Mateusz urodzony dnia 22(3) października w mieście Strzyżawka w Rosji o czym świadczy świadectwo chrztu wydane dnia 8 października 1853 przez przedstawiciela probostwa Strzyżawka, poświadczone przez kamieniecki konsystorz rzymsko-katolicki dnia 13 listopada tego samego roku N. 5549 i 4o córka Maria Emilia Alfonsyna łucja urodzona 31(19) października 1850 w Oporówku w powiecie wschowskim Wielkiego Księstwa Poznańskiego w Królestwie Pruskim o czym świadczy świadectwo chrztu proboszcza z Oporowa z dnia 14 września 1851, poświadczone przez rosyjskie carskie poselstwo w Berlinie dnia 30(8) września 1851. 5o że współmałżonka Adalberta von morawskiego p. Maria z domu hrabianka Grocholska zmarła 1(13) października 1853 w połogu w mieście Strzyżawka w powiecie Winnica w guberni podolskiej i zostałą pochowana na cmentarzu parafialnym. Po jej śmierci pozostało trzech synów: Maria Ignacy, Maria Stanisław, Maria Józef i jedna córka Maria Emilia, co zaświadcza dokument z pogrzebu pod datą 8 pażdziernika 1853 wydany przez urzędnika probostwa Strzyżawka n. 6 podpisany przez podolski konsystorz wyznaniowy dnia 19 listopada tego samego roku pod N. 5694.

Sąd powiatowy w Winnicy zaświadcza niniejszym urzędowo i w dokumencie następującą decyzję: że po zmarłej Marii Grocholskiej zamężnej Morawskiej nie pozostało więcej spadkobierców niż wyżej wymienionych czworo dzieci, o czym w podpisanym i opieczętowanym świadectwie otrzymał Pan Adalbert von Morawski.

18 maj 1854 sędzia powiatowy von Pokorski, asesor sądowy Meseticz, asesor sądowy Furserowicz, sekretarz Senenko.

O tym, że wyżej widniejące podpisy sędziego powiatowego w Winnicy von Pokorskiego, asesora sądowego Meszeticza i Furserowicza oraz sekretarza Senenki są własnoręczne i autentyczne zaświadcza niniejszym rząd guberni podolskiej przez przyłożenie pieczęci urzędowej.

Gubernator generalny major von Stepanow, vice gubernator Pfeler, zastępca pierwszego radcy guberni Marin, radca guberni von Ochocki, radca guberni Szymkowicz, zastępca sekretarza guberni Ruczyński.

Zgodność z oryginałem dokumentu sądowego.

Tłumacz rządu guberni podolskiej sekretarz kollegialny

M. WiszniewskiWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,336,963 Unikalnych wizyt