Lipca 25 2024 16:45:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły niemieckiej w Krzemieniewie - 1933/1934

W Imię Boże!
Rok Szkolny 1933/34

1. Z nowym rokiem szkolnym, urzędowały w tutejszej szkole następujące siły nauczycielskie:
Boruczkowski Stefan, kierownik szkoły uczył dzieci polskie i niemieckie.
Rozmiarkówna Gertruda, uczyła dzieci polskie.
Kukla Erwin, uczył dzieci niemieckie i polskie.
2. Frekwencja przedstawiała się następująco:
dzieci polskich: chłopców = 38; dziewcząt = 54; razem: 92.
dzieci niemieckich: chłopców = 39; dziewcząt = 33; razem 72.
3. Dnia 17go września, w niedzielę, urządziła tutejsza szkoła uroczysty obchód z okazji 250lecia Odsieczy wiedeńskiej. Na program złożyły się: deklamacje, wiersze, referat i jednoaktówka pod tytułem „rycerskie pacholę”. Dobrowolne datki, w sumie 10 złotych przeznaczono na popieranie Towarzystwa Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.
4. 12. listopada, w niedzielę, odbyła się na sali pana Jaśkowiaka akademja ku uczczeniu 15-lecia odzyskania Niepodległości Polski. Na program złożyły się: śpiewy, deklamacje, oraz referat kierownika szkoły Boruczkowskiego. Wstęp bezpłatny.
5. 1go grudnia 1933 roku został zwolniony z powodu nagannej służby nauczyciel niemieckiego oddziału pan Erwin Kukla (znajduje się tutaj dopisek w języku niemieckim, dodany ręką Erwina Kuski: Entlasen ohne Grundangabe!). Zastępstwo w oddziałach niemieckich objął kierownik Boruczkowski. W polskich oddziałach uczył bezpłatnie kandydat stanu nauczycielskiego pan Czesław Szpurka.
6. Ferje świąt Bożego Narodzenia trwały od 22go grudnia 1933 roku do 16. stycznia 1934 roku.
7. W dniu 1go lutego 1934 roku urządziła tutejsza szkoła uroczysty obchód Imienin Pana Prezydenta dla miejscowej ludności. Obchód odbył się wieczorem w sali szkolnej z następującym porządkiem:
1) Zagajenie: kierownik Boruczkowski.
2) Śpiew: „Hej do apelu”.
3) Deklamacja: „Chociaż jestem mała” I oddział.
4) Śpiew: „Polska Ziemia”.
5) Deklamacja: „Pan Prezydent” II oddział.
6) Pieśń imieninowa.
7) Deklamacja: „Do Polski”.
8) Referat: Prezydent Mościcki jako wyraziciel potęgi Polski.
9) Śpiew: Jeszcze Polska nie zginęła.
8. Z dniem 2. marca 1934 roku został powołany na stanowisko nauczyciela przy tutejszej szkole do oddziału niemieckiego pan Wilhelm Kuk z Konina. Pan Kuk urodził się dnia 24. XI 1913 roku w Koninie pow. Konin. Ukończył Państwowe Seminarium nauczycielskie z językiem wykładowym niemieckim w Łodzi. Jest wyznania ewangelicko-augsburskiego narodowości polskiej.
9. Z okazji imienin Pana Marszałka Piłsudskiego została urządzona uroczystość szkolna z następującym programem:
W niedzielę, 18. marca capstrzyk, w którym dzieci wzięły udział z lampionami i chorągiewkami o barwach narodowych i strzeleckich.
18 marca uroczystość szkolna, której program obejmował następujące punkty: 1) Zagajenie, kierownik Boruczkowski.
2) Śpiew: w klasach łączonych.
3) Deklamacja: „Pan z wąsami” oddział I.
4) Śpiew: „Jedzie Pan Komendant (3 głosy) wszystkie dzieci.
5) Deklamacja: „Dla ojczyzny”.
6) „Brygada” – śpiew unisono.
7) Referat: „Marszałek Piłsudski, jako najlepszy obywatel i przyjaciel dzieci”.
8) Zakończenie: Jeszcze Polska nie zginęła.
10. Z okazji święta 3. Maja przyczyniła się szkoła do uświetnienia uroczystości jednym śpiewem i 3 deklamacjami. Dzieci odśpiewały na 3 głosy pieśń: „Gaude Mater Polonia”.
Deklamacje następujące:
1) Wiwat maj. IV oddział.
2) Świeże nam słonko majowe (dziecko niemieckie).
3) 3 Maj. II oddział.
11. W dniu 9 czerwca urządziła szkoła „Dzień Matki” z następującym programem:
1) Zagajenie – kierownik Boruczkowski.
2) Śpiew: „W blaskach tęczowych”.
3) Inne piosenki.
4) Taniec motylków.
5) Referat: „Wpływ matki na wychowanie dziecka”.
6) Mazur.
7) Wiersz: „Do Matki”.
8) Obdarowanie matek kwiatami i zakończenie.
12. Na zakończenie roku szkolnego urządziła szkoła uroczystość przy ognisku, aranżowaną przez drużynę harcerską w dniu 14. VI.
Program obejmowały:
1) Śpiewy harcerskie.
2) Wakacyjna gawęda – opiekun kierownik Boruczkowski.
3) Kapral Menażka – dialog.
4) Inscenizowane piosenki.
5) Uroczyste spalenie na stosie kart z znaczkami i napisami: „Budujemy szkoły powszechne“.
13. W dniu 15. czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, wraz z rozdaniem świadectw uczniom opuszczającym szkołę. Uroczystość rozpoczęła się wspólnem nabożeństwem, a w szkole miała przebieg następujący:
1) Wspólna modlitwa.
2) Śpiew dzieci: „Bywaj zdrowa, miła szkoło”.
3) „Żegnajcie” – deklamacja.
4) „Upływa szybko życie”.
5) Przemówienie kierownika szkoły.
6) Przemówienie ucznia Sinieckiego.
7) Odśpiewanie hymnu państwowego i zakończenie.

WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,513,099 Unikalnych wizyt