Maja 24 2024 03:36:28
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


RYCHŁOWSCY Z DROBNINA
(z Drobninem związani w latach 1851-1902)

Walerian Rychłowski herbu Nałęcz
Urodzony: 9.12.1824 (Zimnowoda)
Zmarły: 16.02.1902 (Drobnin)
Rodzice: Hieronim Rychłowski (30.09.1793-9.12.1875) i Tekla z Taczanowskich Rychłowska (27.01.1801-9.12.1875)
Ślub: 23.09.1850 z Jadwigą Teresą Kordulą z Modlibowskich herbu Dryja

Jadwiga Teresa Kordula z Modlibowskich herbu Dryja
Urodzona: 18.10.1830 (Wijewo)
Zmarła: 28.01.1911 (Drobnin)
Rodzice: Józef Modlibowski (1808-1877) i Krystyna z Godlewskich Modlibowska (1807-1840)

Dzieci Jadwigi i Waleriana Rychłowskich:
1. Maria: (1851-1891)
2. Franciszek Hieronim: (1853, zmarł mając 3½ miesiąca)
3. Jadwiga: (1857-1922)
4. Witold: (1858-1886)
5. Józef: (1862-1935)
6. Ludwika: (1865-1956)
7. Tadeusz Hieronim: (1865, zmarł mając 2 miesiące)
8. Kunegunda: (1868-1937)

Wpisy w księgach metrykalnych:

A. Urząd Stanu Cywilnego w Garzynie:

1886
Nr. 30
Garzyn, am 27ten Februar 1886.
Vor dem untergezeichneten Standesbeamte erschien heute, der Persönlichkeit nach bekannt, der Rittergutsbesitzer Walery v. Rychłowski wohnhaft zu Drobnin und zeigte an, daß Witold v. Rychłowski, Landwirth, 28, acht und zwanzig Jahre alt, katholischer Religion, wohnhaft zu Drobnin, geboren zu Drobnin, adligen Standes Sohn des Anzeigenden und dessen Ehefrau Hedwiga geborene v. Modlibowska zu Drobnin am 26. sechs und zwanzigsten Februar des Jahres tausend acht hundert achtzig und sechs Vormittags um 7 sieben Uhr verstorben sei. Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben Walery von Rychłowski.
Der Standesbeamte
in Vertretung
E. Hummer.

Garzyn, dnia 27. lutego 1886
Przed niżej podpisanym urzędnikiem Stanu Cywilnego stawił się dzisiaj, znany osobiście, posiadacz dóbr rycerskich Walery von Rychłowski, zamieszkały w Drobninie i zawiadomił, że Witold von Rychłowski, rolnik, 28, lat dwadzieścia osiem, katolik, zamieszkały w Drobninie, urodzony w Drobninie, stanu szlacheckiego, syn zawiadamiającego i jego żony Jadwigi z domu von Modlibowskiej z Drobnina, zmarł dnia 26. dwudziestego szóstego lutego roku tysiąc osiemset osiemdziesiątego szóstego przed południem o godzinie 7 siódmej.
Przeczytano, przyjęto i podpisano Walery von Rychłowski.
Urzędnik Stanu Cywilnego
z upoważnienia
E. Hummer


B. Parafia Poniec

1850
Liber Copulatorum Golinka (numer wpisu: 21)
Die vigesimatertia Septembris premissis tribus denuntiationibus Inter Missarum solemnia continuis Dominicis vide licet XVI XVII et XVIII post Senti in utriusq Sponsi Ecclesiis parochialis, nulloq impedimenta canonico detecto ego Franciscus Stefanowicz Praepositus Nobiles Magnificos Valerianum Rychłowski adolescentem annos 25 natum haeredem villa Goniembice et Hedwigam Modlibowska virginem annos 19 natam de Golinka cum consensu patris agnostend, in hanc Ecclesiae interrogavit coramq nullo consensus habito per verba de praesenti solemniter matrimonis conjunxi illudg benedixi praesentibus testibus Nobilibus et Magnificis Nepomuceno Modlibowski Swierczyna et Calixto Kęszycki Lginiensi Haeredibus.

Dnia dwudziestego trzeciego września poprzedzone trzema zapowiedziami w czasie mszy w kolejne niedziele XVI XVII i XVIII po święcie korony cierniowej w obydwu parafiach narzeczonych, bez przeszkód natury kanonicznej ja Franciszek Stefanowicz proboszcz pobłogosławiłem małżeństwo szlachetnego wielmożnego Waleriana Rychłowskiego kawalera lat 25 dziedzica wsi Goniembice i Jadwigę Modlibowską pannę lat 19 z Golinki za zgodą rodziców, po zapytaniu ich w tym kościele i bez ich sprzeciwu, w obecności świadków szlachetnych i wielmożnych Napomucena Modlibowskiego Świerczyna i Kaliksta Kęszyckiego, dziedziców lgińskich.

C. Parafia Oporowo:

1852
Liber Baptisatorum
27.
Dominium Drobnin
Die 26ta Octobris 1852 ego Josephus Franke Parochus Oporoviensis baptisavi infantem legitt. imposui nominibus: Franciscum, Hieronimum, Josephum, natum die Quarta (4) mensis Octobris 1852, hora 9na resp. filium Generosi Domini Valerii Ignatii Rychłowski haeredis Bonorum Drobnin et Generosae Hedvigis Cordulae de gente Modlibowska parentum Cathol. Patrini fere: Generosus Dominus Hyeronimus Rychłowski Haeres Bonorum Zimnowody et Generosa Domino Nympha Kęszycka de Lgiń. Honoris causa patrini: Generosus Dominus Stephanus Chłapowski de Garzyn haeres et Generosa virgo Nympha Modlibowska de Golinka.

Dnia 26 października 1852 ja Józef Franke proboszcz oporowski ochrzciłem prawowite dziecko i nadałem mu imiona: Franciszek, Hieronim, Józef, urodzone dnia czwartego (4) miesiąca października 1852, o godzinie 9 syna szlachetnego pana Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Jadwigi Korduli z domu Modlibowskiej rodziców katolickich. Chrzestnymi byli: szlachetny Pan Hieronim Rychłowski dziedzic dóbr Zimnowody i szlachetna Pani Nympha Kęszycka z Lginia. Honorowi chrzestni: szlachetny Pan Stefan Chłapowski dziedzic z Garzyna i szlachetna panna Nympha Modlibowska z Golinki.

1853
Liber Mortuorum
Drobnin 20. Januari 1853
Infans Franciscus Hieronymus Josephus Rychłowski filius legit. Generosi Domini Valerii Ignatii Rychłowski haeredis Bonorum Drobnin et generosae Hedwigs de gente Modlibowskich 3½ mensis natus (na zapalenie).

Drobnin 20. stycznia 1853
Dziecko Franciszek Hieronim Józef Rychłowski syn rodzony Szlachetnego Pana Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Jadwigi z domu Modlibowskiej, 3,5 miesiąca.


1858
Liber Baptisatorum
22.
Dominium Drobnin
Die tria 30. Junii baptisavit Jacobus Krygier Commendarius Siemovensi infantem legit. Conj. nomine Nepomucenum, Vitoldum, Pancratum natum duodecima Mai (12) hora 1½ nocta filium Valerii Rychłowski Haeredus Bonorum Drobnin et Hedvigis de Gente Modlibowskich. Patrini fuere Jacobus Skoraczewski a Naramowic et Josepha Gorzeńska a Cerekwica.

Dnia trzeciego (3) czerwca Jakub Krygier komenadarz siemowski ochrzcił dziecko z małżeństwa prawowitego o imionach Nepomucen, Witold, Pankracy, urodzone dwunastego maja (12) o godzinie 1½ w nocy, syna Walerego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i Jadwigi z domu Modlibowskiej. Chrzestnymi byli Jakub Skoraczewski z Naramowic i Józefa Gorzeńska z Cerekwicy.

1862 Liber Baptisatorum Die 17ma Augusti 1862 ego Josephus Franke Parochus Oporoviensis baptisavi infantem legitt. conjugum nominibus Josephum Stephanum Marianum natam die secunda (2) mensis Augusti 1862 hora 10ma antemeridiana, filiam Generosi Domini Valerii Rychłowski Haeredis Bonorum Drobnin et conjugis ejus Hedvigis de gente Modlibowskich - Parentum Catholicum. Patrini fuere: Stanislaus Zakrzewski Haeres Bonorum Żabna et Generosa Emilia Modlibowska Haeredissa Bonorum Golinki etc.

Dnia 17 sierpnia, ja Józef Franke proboszcz oporowski, ochrzciłem dziecko z małżeństwa prawowitego o imionach Józef Stefan Marian, urodzone dnia drugiego (2) miesiąca sierpnia 1862 o godzinie 10 przed południem, syna szlachetnego Pana Walerego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i małżonki jego Jadwigi z domu Modlibowskiej – rodziców katolickich. Chrzestnymi byli Stanisław Zakrzewski dziedzic dóbr Żabno i szlachetna Emilia Modlibowska dziedziczka dóbr Golinka itd.

1865
Liber Baptisatorum
25.
Dominium Drobnin
Die 27ma Augusti 1865 ego Josephus Franke Parochus Oporoviensis baptisavi Infantes Gemellis, Imo nomine Thadaeum Hieronymum Bartholomaeum; IIdo nominibus Ludovicam Felicianam Theclam natos die vigesima quinta (25) mensis Augusti 1865 hora 3½ meridiana, filium et filiam Generosi Domini Valerii Ignatii Rychłowski Haeredii Bonorum Drobnin et Generosae Dominae Hedvigis de stirpe Rychłowska, parentum catholicorum. Patrini Ium infantis ex Gemellis fuere: magnifica Domina Felicia Mielżyńska Hrabina Dóbr Pawłowickich et Generosus Adalbertus Morawski faciendi ex urbe Warszawy.
Patrini IIdo Infantis ex Gemellis fuere: Reverendus Parochus de Parochia Kąkoleviensi Taczak et magnifica Domina Felicia Mielżyńska Hrabina Pawłowicka.

Dnia 27 sierpnia 1865 ja Józef Franke proboszcz oporowski ochrzciłem dzieci bliźnięta, I-go o imionach Tadeusz Hieronim Bartłomiej; II-go o imionach Ludwika Felicja Tekla, urodzonych dnia dwudziestego piątego (25) miesiąca sierpnia 1865 o godzinie 3½ w południe, syna i córkę szlachetnego Pana Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Pani Jadwigi z domu Modlibowskiej, rodziców katolickich.
Chrzestnymi I-go dziecka z bliźniąt byli: wielmożna Pani Felicja Mielżyńska hrabina dóbr pawłowickich i szlachetny Wojciech Morawski pochodzący z miasta Warszawy. Chrzestnymi II-go dziecka z bliźniąt byli: wielebny proboszcz z parafii kąkolewskiej Taczak i wielmożna Pani Felicja Mielżyńska hrabina pawłowicka.


1865
Liber Mortuorum
Drobnin 30. Septembris 1865
Obiit infans ex gemellis Thadaeus Hieronimus Bartholomeus Rychłowski, filius legittimus generosi Valerii Ignatii Rychłowski haeredis Bonorum Drobnin et generosae dominae Hedwigs de gente Modlibowska conjungis ejus. 2 mensi natus (morbi incognita).

Drobnin 30. września 1865
Zmarło dziecko z bliźniąt Tadeusz Hieronim Bartłomiej Rychłowski, syn rodzony szlachetnego Walerego Ignacego Rychłowskiego dziedzica dóbr Drobnin i szlachetnej Pani Jadwigi z domu Modlibowskiej małżonki jego, 2 miesiące (nieznana przyczyna śmierci).


1886
Liber Mortuorum
Numer 4. Februar 27. 1886
Vitoldus Rychłowski, Drobnin, parentes: Valerius Rychłowski et Hedvigis de gente Modlibowska, juvenis, aetas: 28.

Witold Rychłowski, Drobnin, rodzice: Walery Rychłowski i Jadwiga z domu Modlibowska, kawaler, lat: 28.

1902
Liber Mortuorum
16. Aprilis 1902 Drobnin
Valerianus Rychłowski, heres bonorum Drobnin uxor Hedwigis de gente Modlibowska 78. aetus wskutek operacji kamieni pęcherzowych.
Vir valde probus, pius et religious optime meribus de ecclesiam parochialem, per multos annos obiit munus praesidentis prepraesentiam parochiali, optimus conjux, pater, avus et dominus servorum suorum qua de causa Parochus loci A. Kinowski, prodecanus Krobensis in expertatione cadaveris die Dominica 20.04.1902 in Drobnin ante Domum aulicam adstanfibus permultis personis insignibus ex civili statu et 5 sacerdotibus orationem funetiem habet in qua mortorum praesignavit tamquam exemplar pietatis in Deum, misericordiae erga paupers, diligentiae in rebus temporalibus et amoris erga suos servos, deinde idem parochus conductum celebeavit. Altera die sepulturae interfuerunt 21 sacerdotes et permulti hominess ex omnibus statibus. Parochus loci Missam funetrem et conductum celebravit, orationem funetrem habuit parochus Świerczyniensis W. Rever. S. Świderski. Sepultus in caementario prope ecclesiam versus meridiem, ubi iam filius eius Vitoldus 1886 sepultus erat.

16 kwietnia Drobnin
Walery Rychłowski, dziedzic dóbr Drobnin, mąż Jadwigi z domu Modlibowskiej, 78 lat wskutek operacji kamieni pęcherzowych.
Mąż wielce prawy, pobożny i religijny opiekun kościoła parafialnego, przez wiele lat przed śmiercią przewodniczył radzie parafialnej, najlepszy mąż, ojciec, wuj i pan sług swoich, w obecności proboszcza miejscowego A. Kinowskiego, prodziekana krobskiego wielu osób i 5 innych księży dnia 20.04.1902 w Drobninie przed domem mówili o przykładnej pobożności, współczuciu dla biednych roztropności w życiu, miłości dla poddanych zmarłego, następnie proboszcz odprawił mszę żałobną. Następnego dnia w czasie pogrzebu było obecnych 21 księży i wielu ludzi ze wszystkich stanów. Proboszcz miejscowy odprawił mszę żałobną, mowę żałobną wygłosił proboszcz świerczyński S. Świderski. Pochowany został na cmentarzu przykościelnym od strony południowej, tam gdzie został pochowany w roku 1886 jego syn Witold.


1911
Liber Mortuorum
Numer 1. Januar 28. 1911
Generosa Hedvigis Rychłowska
Śp. Jadwiga Rychłowska, wdowa po śp. Walerym Rychłowskim dziedzicu dóbr Drobnińskich, była niewiastą wielkich cnót i zalet. Prowadziła życie prawdziwie chrześciańskie, dawając wszystkim przykład jak najpiękniejszy, bardzo miłosierna dla biednych i nieszczęśliwych, nadto wielką była dobrodziejką Kościoła w ogólności, a Domów Bożych w szczególności, mianowicie Domu Bożego miejscowego. Bardzo dużo ofiar czyniła dla Kościoła w Oporowie. Wyliczyć nie można bielizny kościelnej, aparatów kościelnych, które albo własnoręcznie zrobiła, albo kupiła i Kościołowi w Oporowie podarowała. Zeszła z tego świata śmiercią bardzo świątobliwą, opatrzona w chorobie kilkakrotnie Sakr. św. Exportacya odbyła się z domu żałoby w Drobninie przy udziale kilkunastu Duchownych i bardzo licznych członków rodziny i obywatelstwa okolicznego i nawet z dalszych stron. Kondukt prowadził miejscowy proboszcz i Dziekan Krobski Ks. Kinowski. Następnego dnia na pogrzebie również bardzo licznie się zgromadzono. Także parafianie tłumnie przybyli w obu dniach. Mszę św. żałobną odprawił Ks. Meissner Kanonik Kolegiaty poznańskiej farnej, po Mszy św. miejscowy duszpasterz w mowie żałobnej wskazał na przykładny żywot zmarłej i na wielkie cnoty chrześciańskie i wezwał obecnych do naśladowania ich i do modlitwy za duszę śp. Jadwigi. Następnie przewodniczył w kondukcie pogrzebowym. Pochowana jest obok męża i syna na cmentarzu przy kościele po stronie południowej.
Requiescat in pace! Wiek: 81 lat.

--------------------------------------------------------------------
Źródło:
E. J. Kownaccy, "Jest takie miejsce. O majątku w Drobninie i jego właścicielach w latach 1291-1946", Krzemieniewo 2013, str. 134-139.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,320,301 Unikalnych wizyt