Września 23 2023 12:02:14
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


UMOWA KUPNA MAJĄTKU W DROBNINIE PRZEZ RYCHŁOWSKIEGO Z 1851 ROKU

Działo się w Lesznie dnia 21go Czerwca 1851.

Przed sędzią deputowanym niżej podpisanym stawili się dziś do zawarcia kontraktu kupna i sprzedaży:
1. Wielmożny Józef Miłkowski dziedzic dóbr Drobnina powiatu tutejszego.
2. Wielmożny Waleryan Rychłowski z Goniembic powiatu tutejszego.
Obydway z osób znani i do działania sądowego zdolni. Komparenci kontrakt kupna i sprzedaży w następujący sposób podali do protokułu sądowego.

§ 1.
W. Józef Miłkowski, który jest owdowiały, sprzedaje niniejszem Wielmożnemu Waleryanowi Rychłowskiemu majętność swoją Drobnina w powiecie Wschowskim położoną wraz z folwarkiem Zbytko lub Wierzchucino i wszelkiemi przyległościami na własność, i zezwala na przepisanie tytułu własności w księdze hipotecznej na imie Wgo kupującego Waleryana Rychłowskiego. Sprzedaż stanie się ryczałtem i bez wszelkiej ewikacyi.

§ 2.
Summa kupna wyznacza i postanawia się niniejszem na Talarów 55,000, słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy talarów.

§ 3.
Na poczet summy kupna Wielmożny kupujący przyjmuje jako dłużnik na siebie, następujące długi realne w księdze hipotecznej Drobnina pod rubrice trzeciej zaintabulowane, jako to:
1. pod No 9tym dla kościoła w Oporowie Talarów 1000.
2. pod No 14. dla landszafty 23,600 Tal.
3. pod No 15. dla fundusz departamentalny 3000 Tal.
4. pod No 16. dla bankiera Lewego 2,500 Tal.
5. pod No 17. dla Wgo Józefa Chełkowskiego 1000 Tal.
6. pod No 18. dla Adama Mieczkowskiego protestacja na Tal. 132 i Tal. 14 i sgr 15.
7. pod No 19. dla pięciu dzieci nieletnych Wielmożnego sprzedającego 2500 Tal.
8. pod No 20. dla kupca Jakuba Alexandra Tal. 200.
9. pod No 21. dla kupca Jakuba Alexandra Tal. 400.
10. pod No 22. dla kupca Scheela Tal. 481.
11. pod No 23. dla kupca Metze Tal. 2000.
12. pod No 24. dla Floryana Wilhmanna Tal 1000.
13. pod No 25. dla Ottona Kunze Tal. 270.
14. pod No 26. dla pięciu dzieci nieletnych Wielmożnego sprzedającego Tal. 7258 i 20 sgr. 6 fen.
15. pod No 27. dla nieletny Heleny Miłkowskiej córki sprzedającego Tal. 1000.
16. pod No 28. dla Śliwińskiego Tal. 105 i 25 sgr.
---------------------------------------------------------------------------
ogólnie Tal. 46,462 i 6 fen.
słowami: Talarów czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa fenygów sześć.

§ 4.
Reszta summa kupna wynosi Talarów 8538, z których:
1. Wmu sprzedającemu już zapłaconemi zostały Tal. 100 z których odebrania kwituje.
2. Wny kupujący Wmu sprzedającemu dziś przy tradycyi zapłacić będzie 5,500 Tal.
3. Wny kupujący Wmu sprzedającemu zapłaci na 10ty Lipiec po okazanych kwitach zapłaconych wszelkich podatków prowizyi i zasług
Tal. 2938
co wynosi
ogólnie Tal. 8538.

§ 5.
Oprócz kupna Wny kupujący przyjmuje na siebie procent landszaftowego kapitału na św. Jana roku bieżącego zapłacić się mający.

§ 6.
Amortyzacya kapitału landszaftowego Talarów 23,600 aż do dnia dzisiejszego, służy Wmu kupującemu i zostanie jego własnością.

§ 7.
Kapitały następujące na Drobninie zalokowane:
1. pod No 19. dla pięciu dzieci nieletnych Wielmożnego sprzedającego 2500 Tal.
2. pod No 26. dla pięciu dzieci nieletnych Wielmożnego sprzedającego Tal. 7258 i 20 sgr. 6 fen.
3. pod No 27. dla nieletny Heleny Miłkowskiej córki sprzedającego Tal. 1000.
ogółem Tal. 10,758 20 sgr 6 fen.
aż do dzisiejszego dnia z powodu praw ojcowskich, nie płacili żadną prowizyą.
Teraz zaś Wny kupujący obowiązuje się niniejszem od kapitałów rzeczonych dzieci nieletnych Wgo sprzedającego płacić corocznie prowizyą po pięć od sta. Ta prowizya płaci się w pierwszym roku dnia 10go Lipca rb. z góry na jeden cały rok, w późniejszych zaś latach półrocznie, zawsze na 24go Czerwca i na 24go Grudnia z góry do rąk ojca. Wszystkie te kapitały, które oprócz landszafty i kościoła w Oporowie, stoją zaintabulowanemi przed kapitałami dziecinnemi pod Numerami 19, 26 i 27 stojącemi, Wny kupujący zobowiązuje się w przeciągu roku jednego zapłacić i z hipotek wymazać. Te trzy kapitały dziecinne zaś pod numerami 19, 26 i 27 lokowane, po opłaceniu hipotecznych wierzycieli pierwszych, ich miejsca osięgną i nie wolno ich cedować tylko przed dziećmi stojące kapitały, oprócz landszafty i kościoła w Oporowie, wyznaczonemi być powinni.
Kapitałów pomienionych dziecinnych, czeka się kupującemu lat trzy i gdyby jednakże w tym czasie prowizya punktualnie nie była wypłaconą, wtenczas wolno półrocznie wypowiedzieć kapitały, ściągać sądownie i na inną bezpieczeństwo mającą wieś przenieść.
Gdyby jednakże te kapitały dłużej zostały, a które dziecko pełnoletnie lub usamowładnione zostało lub gdyby córka przed swą doletnością za mąż pójść musiała, to Wny kupujący kapitał na nich przypadający wraz z prowizyą po półrocznem wypowiedzeniu w kurancie zapłacić się zobowiązuje. Na przypadek śmierci którego z dzieci Wmu sprzedającemu jako ojcu i naturalnemu pierwszemu sukcessorowi, wolno będzie tę część kapitału od Wielmożnego kupującego po półrocznem wypowiedzeniu podnieść.
Za wszelkie te warunki w §fie temże wyż wspomnione, nie tylko co do płacenia prowizyi, ale też co do czasu wypłaty, Wny kupujący daje niniejszem w zastaw dobra Drobnin dopiero kupione i zezwala w zaintabulowanie w księdze hipotecznej w miejscu stosownem, Wielmożny Miłkowski zaś wnosi o intabulacyą takową i prosi o udzielenie wykazu hipotecznego.

§ 8.
Wielmożny sprzedający daje niniejszem ewikcyą Wmu kupującemu, że wszelkie prowizye kapitałów zaintabulowanych aż do św. Jana rb. są zapłaconemi, co w dniu 10go Lipca rb. udowodni, oprócz landszafty, którą jak już wyżej wyrażono, Wny kupujący na św. Jana rb. zapłaci.

§ 9.
Tradycya dóbr kupionych nastąpi jeszcze w dniu dzisiejszym sądownie w miejscu Drobninie.
Wnemu sprzedającemu zaś zastrzega się aż do dnia 10go Lipca rb. zarząd wszytek dóbr Drobnina oprócz czynszów.
Oddaje się Drobnin z przyległościami z inwentarzem żywym i martwym, który w spisie przyłączonym od obydwóch stron podpisanym umieszczonym został.

§ 10.
Wny sprzedający zastrzega sobie w szczególności sprzęt rapsu zimowego. Gdyby do 10go Lipca rb. rzepaku zimowego nie wymłócił, takowy po 10tym jeszcze w stodołach wymłócić może, i takowy do Rawicza odwieźć końmi gruntowemi i fornalami bez wynagrodzenia.

§ 11.
Wny sprzedający zastrzega sobie zatrzymanie jednej oficyny czyli domu, dla pomieszczenia swych rzeczy do 1go Sierpnia rb., jako i również do dnia tego dla swych czterech koni stajnią i remizę.
§ 12.
Po tradycyi wolno jest Wmu sprzedającemu użyć słomy do opakowania swych rzeczy, ponieważ słomy ze zbytkiem na gruncie zostaje.

§ 13.
Dp 1go Sierpnia, wolno jest trawy czyli koniczyny Wmu sprzedającemu codziennie dla czterech koni użyć.

§ 14.
Wielmożny Rychłowski ponosi kontraktu koszta i stempel szacunkowy, przyczem się nadmienia iż wartość nieruchomości na 49,000 Tal. i inwentarz na 6,000 Tal. się taxuje. Wny Rychłowski żyje w małżeństwie i rozłączonem majątku z Wną Jadwigą Modlibowską, podług kontraktu przedślubnego, który na żądanie później podać będzie i prosi o przepisanie hipoteki na swoje imie.

Dodaje się jeszcze, że liwerunków remuneracya z przeszłego czasu, należy się Wmu sprzedającemu, który ją odebrać będzie mocen, i że lasy znajdujące się na teritorium Drobnińskiem dziś się zamykają, nareszcie, że prowizya kapitału Floryana Willmanna, mu jest z góry do 12go Stycznia roku przyszłego zapłaconym została przez Wielmożnego sprzedającego, dla czego Wielmożny kupujący Wielmożnemu sprzedającemu stosówną część za pokazaniem kwitu zwróci.

Nareszcie przed zamknięciem protokułu obydwaj strony oświadczają, iż w ciągu tej czynności Wny kupujący już wypłacił Wmu sprzedającemu summy kupna resztujące w § 4. wyż wspomnione, jako to
1. summę Tal. 5500 która miała bydź płaconą dziś przy tradycyi.
2. summę Tal. 2938 które dnia 10go Lipca rb. miała brydż wypłaconą, że zatem cała reszta summy kupna ogólnie w ilości Talarów 8438 ośm tysięcy czterysta trzydzieści ośm Talarów zapłaconą została, i Wny sprzedający kwituje Wmu kupującemu z odebrania całkowitej summy kupna wyraźnie i prawomocnie, co Wielmożny kupujący niniejszem akceptuje.

Więcej nie było nic do działania, i zatem protokuł powyższy wyraźnie przeczytany, z obydwóch stron przyjęty i jak następuje własnoręcznie podpisanem został.

- Miłkowski Józef
- W. Rychłowski
a. u. s.
v. Brandt
Radzca Sądu powiatowego w Lesznie

Działo się w Drobninie dnia 21go Czerwca 1851

W skutek kontraktu kupna o majętność Drobnina dziś zdziałanego i stosownie do § 9. tegoż kontraktu udała się podpisana deputacya końcem tradycyi rzeczonej tu majętności na miejsce i zastała przytomnych:
1. Wgo Józefa Miłkowskiego jako sprzedającego.
2. Wgo Waleryana Rychłowskiego jako kupującego.
Ciż sami są z osób znani i do działań sądowych zdolni.
Po obejrzeniu całki ego folwarku z przyległościami i z inwentarzem, znaleziono wszystko, co podano w spisie do kontraktu przyłączonym z dnia dzisiejszego, oprócz jednego konia, który brakuje, względem którego obie strony zgodziły się w ten sposób, że Wielmożny Miłkowski Wmu Rychłowskiemu za takowego talarów dwadzieścia cztery wypłacić się zobowiązuje.
Przywołano:
1. Ekonoma.
2. Owczarza.
3. Szołtysa.
4. Włodarzy i czeladź
którym oznajmiono, że Wny Józef Miłkowski dziś Wmu Waleryanowi Rychłowskiemu majętność Drobnina z wszystkiemi przyległościami sprzedał, że mu jednakże z wyłączeniem pobierania czynszów aż do dziesiątego Lipca roku bieżącego służy zarząd i użytek i zatrzymanie jednej oficyny do pomieszczenia rzeczy i koni aż do pierwszego Sierpnia roku bieżącego.
Oświadczono w szczególności czeladzi, iż kontrakty ich z Wnym Miłkowskim kończą się z dniem Bożego Narodzenia roku bieżącego, i że zależeć będzie od woli Wgo Rychłowskiego, czyli ich nadal zatrzyma. Dnia 10go Lipca rb. Wny Miłkowski przyrzeka złożyć wszelkie kwity z wypłaconych zasług, podatków i prowizyi, ponieważ te dopiero na św. Jan się płacą.

Wielmożny Miłkowski oddał Wmu Rychłowskiemu trzy mappy, rejestr bonitacyjny i reces regulacyjny majętności Drobnina z nadmienieniem, że wyciąg taksy landszaftowej znajduje się w aktach opiekuńczych ś. p. Bogumiły Miłkowskiej, zkąd go zażądać pozostawia woli Wgo Rychłowskiego.

Wzmiankuje się i co się już samo przez się rozumie, że Wny Miłkowski mając użytek do dnia 10go Lipca rb., aż do tego czasu czeladź żywić jest winien.

Klucze i kłótki do budynków mieszkalnych i gospodarczych znaleziono.

W końcu uznaje tak Wny Miłkowski jak i Pan Rychłowski tradycją dóbr Drobnina jako uskutecznioną, z zadowolnieniem obu, i kwitują się wzajemnie.

Dodaje się jeszcze że kaucja owczarza w ilości 150 Talarów Pan Miłkowski Panu Rychłowskiemu powróci.

Strzyża czyli wełna z jagniąt należy do Wgo Miłkowskiego. Co się tyczy dzierżawy z sadu i propinacyi, ujednały się strony w ten sposób, że dzierżawa z sadu kupującemu ryczałtem zwróconą być ma, propinacya zaś do 10go Lipca rb. służyć będzie sprzedającemu.

Strony nie miały już nic do nadmienienia, i dlatego protokuł ten przeczytano, przyjęto i podpisano.

- Miłkowski Józef -
- Waleryan Rychłowski -

- v. Brandt -
Radzca Sądu powiatowego

- Konkiel -
przysięgły protokulista

---------------------------------------------------------
Źródło: Archiwum Ponikiewskich.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,711,440 Unikalnych wizyt