Czerwca 18 2024 01:41:33
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


RECES UWŁASZCZENIOWY BRYLEWO - 3

§.4.

W nagrodę nadania własności i uwolnienia gospodarzy od dotychczasowych powinności odebrał dziedzic:
a. od Daniela Jędrzejaka alias Marciniaka za nadany mu inwentarz gruntowy ilość 30. Tal., wyraźnie: trzydziestu Talarów,
b. od każdego z gospodarzy:
aa. Szczepana Krajewskiego,
bb. Michała Kaczmarka,
oddanego napowrót inwentarza gruntowego
dwa woły.
Prócz tego obowiązany iest każdy z rzeczonych w paragrafie drugim czternastu gospodarzy 16 Tal. 12 srgr., wyraźnie: szesnaście Talarów, dwanaście srebrnych groszy, wszyscy zatem gospodarze ogólnie: 229 Tal. 18 srgr. czynszu opłacać.
Czynsz ten, lubo iest stałym, podlega jednak skupnu kapitałem dwudziestokrotnej iego ilości się równającym, a płaconym bydź winien Dominio w dwóch ratach, w połowie na Święty Woyciech i w połowie na Święty Marcin.

§.5.

Dominium płaciło dotychczas podatku gruntowego, ofiarą zwanego, corocznie summę 76 Tal. 15 srgr. 10 f. Z tego przyjmuje każdy z rzeczonych w §.2. czternastu gospodarzy, pomimo ustanowionego §.4. czynszu, stosownie do repartycyi przez Królewską Regencyą potwierdzoney, ilość iednego Talara, ośmnastu srebrnych groszy, wszyscy więc razem 22 Talarów i 12 srebrnych groszy.
Dominium zatrzymuje zatem do spłaty tylko jeszcze 54 Tal. 3 srgr. 10 f.
Oprócz podatku tego winien gospodarz każdy podymne na posadę iego przypadające z własnego funduszu opłacać.

§.6.

Stosunki interessentów do kościoła farnego katolickiego w Świerczynie nie podlegają przez ninieyszą regulacyą żadney odmianie, a mianowicie nowi czternastu właściciele teraz iak dawniey nie są obowiązani płacić farze realnych podatków.
Toż samo polowanie i rybołówstwo nie są przedmiotami regulacyi.

§.7.

Dominium obowiązane iest pobudować wszystkich czternastu włościan na przekazane im tutay grunta nad gościńcem z Leszna do Gostynia prowadzącym i odbudowanie to successive aż do żniw 1838 roku zupełnie dokonać. Przy odbudowaniu tem, obowiązani są gospodarze stosownie do przepisów prawa potrzebne fury i roboty ręczne odbyć.
Powstałey tym sposobem nowey wsi nadane jest przez Królewską Regencyą podług życzenia dziedziczki, nazwisko:
„Hersztopowo”.
Aż do oddania sobie nowych budynków używać będzie gospodarz każdy dotychczasowe budynki we wsi i znaydujący się przy nich ogród, poczem takowe dworowi przypadną, a wówczas też dopiero pomoc budowlą, dwór ciążąca, w paragrafie pierwszym zniesiona, zupełnie ustanie.

§.8.

Gospodarstwa małoletnich gospodarzy:
a. Woyciecha Marciniaka inaczey Jędrzejaka,
b. Ludwiki Żalnowskiey
będą rodzice ich:
1. dawnieysza wdowa Wiktorya Marciniakowa, teraz zamężna za Antonim Rugą,
2. była wdowa Krystyna Żalnowska, teraz zamężna Jakóbowa Nabździakowa,
za przyjęciem wszystkich ciężarów i podatków, bez opłaty wszakże za to osobney bonifikacyi, tymczasowo używać; obowiązani wszakże są takowe w stanie budowlim rzeczonym ich dzieciom, za dojściem pełnoletniości tychże oddać, do tegoż czasu zaś też dzieci bezpłatnie wychowywać i respective utrzymywać.

§.9.

Gospodarz Jan Urbaniak iest obowiązany dawać swym Rodzicom Idziemu Urbaniakowi i Reginie z Konopczonków Urbaniakowej dożywotnie wolne utrzymanie, lub w mieysce tego na żądanie iedney lub drugiey strony, następującego wycugu:
a. 6 ćwiercionek 12 miar żyta,
b. 1 ćwiercionkę 2 miary jęczmienia,
c. 9 miar grochu,
d. 9 miar tatarki
wszystko berlińskiey miary
e. 6 zagonów perek,
f. 2 zagony lnu,
g. dla jednej krowy wolną paszę i pastwisko, którą krowę Jan Urbaniak także dostawiać powinien,
h. wieprza iednego do zabicia,
i. 5 Talarów w gotowiźnie,
k. wolne pomieszkanie i opał.
Skoro ieden z małżonków Urbaniaków rozstanie się z tym światem, przeżyjący małżonek wtenczas tylko otrzyma połowę tegóż wycugu, z tem zaś ustanowieniem, że wieprz wcale dany nie będzie, krowa zaś i dla przeżyjącego wolno utrzymaną bydź musi.
Jan Urbaniak oprócz tego iest obowiązany dawać swym dwóm braciom, iako to:
1. fornalowi Szczepanowi Urbaniakowi wołu,
2. Rochowi Urbaniakowi forszpanowi krowę.,
lub w mieysce tego każdemu na żądanie wypłacić dwanaście Talarów w gotowiźnie.

§.10.

Pod względem ciężarów komunalnych i podatków, stanowi się, co następuje:
1. stosunek przykładania się do nich, równy iest u wszystkich czternastu gospodarzy.
2. mosty na polach się wydarzące, winno Dominium samo budować i utrzymywać,
3. wszystkie naprawy dróg w obwodzie i poza obwodem pól, należą do samych gospodarzy, komornicy pańscy powinni jednak pomoc ręczną przytem wypełniać.

§.11.

Co do wykonania ninieyszey regulacyi, postanowione iest, co następuje:
1. Zniesione podług §.1go i 2go obopólne powinności zostały zupełnie, ze względu na uczynione w paragrafie siódmym postanowienia, na Święty Woyciech 1837. z tem wszakże umiarkowaniem, iż Maciey Dolata gospodarz obowiązany iest zaległą robociznę w ogólney ilości dwudziestu dni ręcznych męskich, mianowicie w żniwa 1837. roku dziesięć dni i w tymże samym roku do innych robót dziesięć dni, razem więc dwadzieścia dni, niewięcey jednak iak dwa dni na tydzień dworowi odrobić.
2. W miejsce zniesionych powinności nastaje czynsz w paragrafie czwartym ustanowiony, który na Święty Marcin 1837. po raz pierwszy w ilości półroczney wyliczony bydź winien.
3. Przyjęty w paragrafie piątym podatek gruntowy mają gospodarze w roku 1837. po raz pierwszy uiścić.
4. Dotychczasowe wzajemne prawa do pastwiska ustały zupełnie z uprawą siewów oziminnych w roku 1833., odkąd każdy interessent, wyjąwszy użytek ogrodów w paragrafie siódmym wyrażony, należące do niego grunta, wolne od wszelkich służebności używa.

§.12.

Wszyscy interesenci uznają się przez ninieyszą regulacją co do należności każdemu przypadającey za zupełnie wynagrodzonych i zaspokojonych.
Dominium zezwala na to:
ażeby grunta w paragrafie drugim i trzecim na własność nadane, ogólnie pięćset Morgów w księdze hypoteczney główney wsi umazane były.
Nowi czternastu właściciele wnoszą o uformowanie nowych ksiąg hypotecznych względem nabytych czternastu gospodarstw i zezwalają na to, aby w księgach takowych hipotecznych, przyjęte w §. 4tym czynsze w kwocie 16 Tal. 12 srgr. dla każdego gospodarstwa wciągnione zostały, co się zaś podług §. 3. Prawa z dnia 29go Czerwca 1835. roku z tą szczególną wzmianką stać musi, że czynsze te są przynależytością dóbr Brylewa i że upoważnienie zadysponowania nad takowemi, księgi hypoteczne wykazać muszą.
Z resztą tym tym sposobem obowiązani gospodarze mogą się w razie zachodzących trudności na przypadek złożenia kapitałów, podług paragrafu 39go ordynacyi abluicyiney z dnia 7go Czerwca 1821 roku przez sądowe deponowanie kapitałów od roszczeń rządu co do podatków publicznych z główney dziedziny, tudzież od roszczeń innych pretendentów realnych teyże, zabezpieczyć.

Działo się w Brylewie dnia 26go Października 1839.
Teresa z Głoskowskich owdowiała Hersztopska zamężna Osińska
Erazm Osiński
Daniel Jędrzejak (alias Marciniak)
Michael Kaczmarek
Stephan Krajewski
Johann Dobrowolski

Działo się w Brylewie dnia 26go Października 1839.

Końcem przyjęcia recessu regulacyinego stosunków dominialnych i włościańskich we wsi Brylewie, dziś termin został tu wyznaczonym. Stanęli w tym terminie z osoby znani i do działań urzędowych zdolni:
I. ze strony Dominii, Wielmożna Teresa Osińska, pierwey owdowiała Hersztopska z domu Głoskowska, która przez wykaz hypoteczny, znaydujący się folio 21. akt iako dziedziczka dóbr Brylewa wylegitymowana iest, wraz z mężem swoim Erazmem Osińskim, z którym żyie w wspólności dóbr i majątku.
II. z strony gospodarzy zaciężno-włościańskich:
1. Daniel Jędrzejak (alias Marciniak),
2. Michał Kaczmarek za siebie i iako opiekun nieletniego Woyciecha Marciniaka i Ludwiki Żalnowskiey,
3. Szczepan Krajewski,
4. Jan Dobrowolski,
5. Grzegorz Kuśnierczak,
6. Onufry Brylewski,
7. Franciszek Szmenderski,
8. Jan Urbaniak,
9. Maciey Dolata,
10. Łukasz Maćkowiak,
11. Franciszek Sobczak,
12. Tomasz Józefiak,
III. ze strony osób wymiar pobierających:
1. Idzi Urbaniak i iego żona Regina z Konopczonków Urbaniakowa,
2. fornal Stefan Urbaniak,
3. Roch Urbaniak,
4. Wiktorya Ruga z pierwszego małżeństwa Marciniak bez męża, który choruje,
5. Jakób Nabździejak i iego żona Krystyna pierwej owdowiała Żalnowska.
Interesentom wyżey wyrażonym recess regulacyiny z dnia dzisieyszego, składający się z paragrafów dwunastu powolnie i wyraźnie przeczytany został, również im oświadczono:
iż przez tenże recess interessa regulacyine takowym sposobem zostały ukończone, iż interesenci nie tylko z żadnemi wybiegami co do przedmiotów onymże objętych, ale też z wszelkiemi pretensyami dodatkowemi do praw, któreby im stosownie do regulacyi dziedzicznych i włościańskich stosunków i z tąże połączoney separacyi służyć były mogły a tu przepomniane zostały, iuż więcey słuchanymi bydź niemogą.
Oni jednakowoż przyjęli recess i podpisali takowy zarazem.
Przeczytano, przyjęto i podpisano iak następuje:

Teresa z Głoskowskich owdowiała Hersztopska zamężna Osińska
Erazm Osiński
Daniel Jędrzejak alias Marciniak
Michael Kaczmarek
Stephan Krajewski
Johann Dobrowolski
Gregor Kuśnierczak
Onufry Brylewski
Franz Szmenderski
Jan Urbaniak
Maciey Dolata
Lukasz Maćkowiak
Franz Sobczak
Thomas Józefiak
Idzi Urbaniak
Regina Urbaniak geborene Konopczonka
Stephan Urbaniak
Roch Urbaniak


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,397,933 Unikalnych wizyt