Lipca 15 2024 20:05:53
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Szkoła w Krzemieniewie rok 1953/1954 (jako część składowa szkoły w Drobninie)

Rok szkolny 1953/54

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dniu 1 września 1953 roku z udziałem zaproszonych rodziców. Po wysłuchaniu przemówienia przez radio Ministra Oświaty, odbyła się część artystyczna, przemówienie kierownika szkoły i przewodniczącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Dla uczniów klasy I urządzono przyjęcie na którym dzieci poczęstowano cukierkami, ciastkami i kawą. Grono nauczycielskie liczyło 6 osób w tym 1 przewodniczka drużyny Organizacji Harcerstwa. Ilość dzieci w poszczególnych klasach przedstawiała się następująco: klasa I – 38; klasa II – 20; klasa III – 14; klasa IV – 20; klasa V – 28; klasa VI – 30 i klasa VII – 31. Razem 181 uczniów.
Czynne były następujące organizacje uczniowskie: Organizacja Harcerstwa, Samorząd Uczniowski, Koło „Odbudujemy Warszawę”, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, Spółdzielnia Szkolna „Jedność” i Szkolna Kasa Oszczędności.

Głównym zadaniem szkoły w bieżącym roku szkolnym było kształtowanie naukowego poglądu na świat, oraz wychowanie w ludowym patriotyźmie i internacjonaliźmie, oraz wychowanie w socjalistycznym stosunku do pracy i własności społecznej. Powyższe zadania były omówione na konferencji sierpniowej, oraz w dalszym ciągu na zespołach metodycznych i konferencjach Rady Pedagogicznej.

Wszystkie remonty przeprowadzono w czasie wakacji letnich. Postawiono nowe opłotowanie frontowe długości 72 metrów – łączny koszt 7388 zł, w tym 6100 zł z limitów Prezydium Gminnej Rady Narodowej i 1288 w ramach szarwarku; opłotowano podwórze gospodarcze 45 metrów – łączny koszt 1925 zł, w tym 1572 zł z limitów Prezydium Gminnej Rady Narodowej i 350 zł w ramach szarwarku. Z innych prac należy wymienić malowanie dwóch klas, malowanie 2 pokoi i jednej kuchni w budynku mieszkalnym w Krzemieniewie.

W okresie jesiennym młodzież klas starszych brała udział w pracach społecznych, które odbywały się po lekcjach. W Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Drobninie przepracowano 120 roboczogodzin przy zbiórce cebuli i 250 roboczogodzin przy zbieraniu ziemniaków. W spółdzielni produkcyjnej w Krzemieniewie przepracowano 200 roboczogodzin przy zbieraniu ziemniaków. Również młodzież szkolna włączyła się do akcji planowego skupu zboża. W dniu 27 października 1953 roku klasy VI i VII uczestniczyły w uroczystości „gminnego dnia zbożowego”. Odśpiewaniem kilku pieśni powitano rolników przywożących zboże do gminnego punktu skupu w Krzemieniewie.

Dzień 25 października 1953 roku był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Dokonano wyboru nowego Komitetu Rodzicielskiego. Przed zebraniem rodziców odbyła się część artystyczna na którą składały się pieśni, deklamacje, tańce i przemówienie harcerza. Przewodniczącym wybrano obywatela Pawłowskiego Józefa – sołtysa gromady Drobnin.

W dniu 7 listopada staraniem tutejszej szkoły urządzono akademię na sali w Krzemieniewie z okazji rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. Referat wygłosił pełniący obowiązki kierownika szkoły Szpurka Czesław. Część artystyczną dały dzieci drużyny Organizacji Harcerstwa. W części artystycznej wystąpiły również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach.

Drużyna Organizacji Harcerstwa w pierwszych dniach grudnia liczyła 86 członków. W rocznicę Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych, to jest w dniu 15 grudnia zorganizowano przyrzeczenie harcerskie, do którego przystąpiło 35 harcerzy. Uroczystość przyrzeczenia odbyła się w świetlicy szkolnej. Każdy harcerz otrzymał znaczek i chustę harcerską. Po przemówieniu kierownika szkoły i przewodnika Organizacji Harcerstwa oraz złożeniu przyrzeczenia, odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się śpiewy, deklamacje i dwa tańce.

W dniu 28 grudnia 1953 roku na uroczystość choinki noworocznej w Szkole TPD w Poznaniu wyjechało pięcioro uczniów: Cugier Leon, Zuzański Ryszard, Ustowska Bernardyna, Konieczna Stanisława i Dudkowiak Mirosława. Uroczystość choinki noworocznej w tutejszej szkole odbyła się w dniu 9 stycznia 1954 roku. Komitet Rodzicielski na zakup paczek dla dzieci wyasygnował sumę 750 zł. Na program uroczystości złożyły się: przemówienie kierownika szkoły, cztery śpiewy, cztery deklamacje, jedna inscenizacja i trzy tańce ludowe. Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Tańce dla dzieci trwały 3 godziny. Z rodziców dzieci przybyło 12 osób.

W dniu 16 stycznia 1954 dzieci klasy VII były obecne na walnym zebraniu spółdzielni produkcyjnej w Bielawach, gdzie również wystąpiły z częścią artystyczną.

W dniu 28 lutego 1954 roku dzieci drużyny Organizacji Harcerstwa odegrały przedstawienie amatorskie pod tytułem „Uczennica pierwszej klasy” E. Szwarca. Po przedstawieniu Komitet Rodzicielski urządził zabawę taneczną dla starszego społeczeństwa. Czysty dochód z obu imprez wyniósł 1200 zł i został przeznaczony na zakup strojów ludowych dla zespołu artystycznego Organizacji harcerstwa. W pierwszą rocznicę śmierci J. Stalina w czasie pierwszej lekcji zorganizowano uroczysty poranek poświęcony uczczeniu pamięci Wielkiego Wodza.

W pierwszych dniach miesiąca kwietnia przystąpiono do prac celem zorganizowania ogródka miczurinowskiego. W ramach prac szarwarkowych wykonano opłotowanie obszaru 528 metrów kwadratowych. Dzieci szkolne zniwelowały i uprawiły grunt. Wdłuż jednego płotu (48 metrów) posadzono morwę, a wzdłuż drugiego płotu posadzono 10 drzewek owocowych. Na poletkach wysokich urodzajów rosły następujące rośliny: kapusta abisyńska, kolendra, rącznik, słonecznik oleisty, kukurydza, soja, dynia oleista i pomidory. Z kwiatów najlepiej prezentowały się canny, które nie były dotąd znane wśród miejscowej ludności. W pielęgnacji roślin najwięcej zasłużyły się dzieci Organizacji Harcerskiej. Ogródek szkolny dał wiele zagadnień do nauki biologii w poszczególnych klasach, dał wiele wartości wychowawczych, oraz przyczynił się do spopularyzowania roślin, które miejscowi rolnicy będą kontraktowali.

W ciągu roku szkolnego prowadzono III Konkurs Czytelniczy, który w znacznym stopniu rozbudził w dzieciach zamiłowanie do czytelnictwa. Wystawa prac wykonanych w związku z konkursem czytelniczym została zorganizowana w dniu 11 kwietnia. Album dotyczący powieści B. Prusa „Anielka” wykonany przez zespół harcerek klasy VII został przekazany na wystawę powiatową, a następnie na wystawę wojewódzką. Zjazd uczestników III konkursu czytelniczego w Lesznie odbył się w dniu 4 czerwca, na którym wyżej podany zespół harcerek otrzymał w nagrodę 1 piłkę do siatkówki i nagrody indywidualne w postaci książek.

W dniu 29 kwietnia odbył się w Lesznie Festiwal Zespołów Artystycznych, w którym z tutejszej szkoły brało udział 12 harcerek. Za pięknie wykonane dwa tańce ludowe: Maryneczka i Krzyżaczok, otrzymały w nagrodę skrzypce. Kierowniczką zespołu tanecznego była etatowa przewodniczka Organizacji Harcerstwa obywatelka Gaszkowiak Władysława. Na szczególne wyróżnienie w tańcach zasługuje uczennica Stachowiak Bogumiła.


Drużyna harcerek ze szkoły w Drobninie.

W dniu 30 kwietnia w szkole odbyła się akademia z okazji Święta Pracy. Przygotowania dzieci do dnia 1 Maja były dość poważne, świadczą o tym wykonane zobowiązania, a mianowicie: 1) uporządkowano park PGR, gdzie odbyły się gminne uroczystości Święta Pracy – przepracowano 140 roboczogodzin; 2) zniwelowano i dwukrotnie przekopano teren o obszarze 528 metrów kwadratowych przeznaczony na ogródek miczurinowski – 215 roboczogodzin; 3) posadzono krzewy morwowe w jednym rzędzie długości 48 metrów i 10 drzewek owocowych w ogródku miczurinowskim; 4) na terenie szkoły założono trawniki o powierzchni 55 metrów kwadratowych; 5) wzmożono zbiórkę surowców wtórnych.

W zawodach kolarskich, które odbyły się 9 maja, brało udział 8 drużyn, w tym 35 harcerek i harcerzy, oraz 5 członków ZMP, jedna z drużyn w skali gminnej zajęła I miejsce.

Gminne Igrzyska Harcerskie odbyły się w dniu 23 maja. Udział brały następujące szkoły podstawowe: Pawłowice, Belęcin, Górzno i Drobnin – razem 87 dzieci. W ogólnej punktacji ostateczne zwycięstwo odniosła szkoła z Drobnina. W igrzyskach powiatowych, które odbyły się w dniu 30 czerwca w Rydzynie, szkoła tutejsza brała udział w następujących konkurencjach: gra w piłkę ręczną, czwórbój i tor przeszkód.

W miesiącu czerwcu przeprowadzono egzaminy ukończenia szkoły podstawowej i promocyjne. W klasie VII najlepsze wyniki uzyskano w matematyce i biologii, a najsłabsze w języku polskim i nauce o Konstytucji. Biorąc pod uwagę wszystkie klasy w klasyfikacji końcowej promowano 80,2% uczniów, dopuszczono do egzaminów poprawkowych 9,1% uczniów. 10,2% uczniów nie zostało promowanych. Z ogólnej liczby 28 uczniów klasy VII ukończyło szkołę podstawową 26 uczniów. Do szkół średnich przekazano 6 uczniów: 2 do Liceum Pedagogicznego, 3 do Liceum Ogólnokształcącego i 1 do Liceum Gastronomicznego. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 25 czerwca. Z akcji wczasów letnich korzystało 7 dzieci, oraz w wycieczce dzieci wsi do miast zorganizowanej w miesiącu lipcu brało udział 7 harcerek.


Absolwenci klasy VII.

Cz. Szpurka
pełniący obowiązki kierownika szkołyWARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 6,488,337 Unikalnych wizyt