Sierpień 18 2022 10:43:55
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1945/46

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1945/46

Z dniem 1 września 1945 roku szkoła tutejsza przemianowana został na szkołę pełną o 3 etatach nauczycielskich. Nauka rozpoczęła się w 4 klasach. Zajęcia w szkole rozpoczęły się dnia 4 września uroczystym zgromadzeniem się młodzieży, powitaniem przez nauczycieli, wstępnymi informacjami i wspólnym pochodem na nabożeństwo w kościele w Siemowie.
W dniu 10.09.1945 roku liczba dzieci urodzonych w latach 1938 do 1932, a zamieszkałych w obwodzie tutejszej szkoły przedstawiała się następująco:
Belęcin Nowy – 49 dzieci
Belęcin Stary – 43 dzieci
Hersztupowo – 35 dzieci
Karchowo 24 dzieci
---------------------------------
Razem: 151 dzieci, które wszystkie uczyły się w tutejszej szkole.

W dniu 17 września 1945 roku wznowione zostały zajęcia na wieczorowym kursie oświatowym dla dorosłych, który trwał przez 9 miesięcy. Uczestnicy kursu składali po 30 zł miesięcznej opłaty tytułem częściowego wynagrodzenia za pracę nauczycieli. 10% z wymienionej opłaty pobierał Inspektorat Szkolny na własne potrzeby.

Dnia 26 października 1945 roku odbyła się w tutejszej szkole rejonowa Konferencja nauczycielska. Nauczycielka Eleonora Dembska przeprowadziła lekcję praktyczną z języka polskiego w klasie III, zaś kolega Ignacy Musioł z Bojanie wygłosił referat. Obrady konferencyjne zaszczycił swoim przybyciem Inspektor Szkolny obywatel Adolf Sarnecki z Leszna.

Dnia 23 grudnia 1945 roku urządzony został w tutejszej szkole uroczysty wieczorek gwiazdkowy, urozmaicony opłatkiem i choinką. Impreza odbyła się w budynku szkolnym Belęcina Starego, gdzie młodzież szkolna odegrała krótką inscenizację jasełkową, odśpiewała kilka kolęd i ugościła przybyłych licznie rodziców.

Z początkiem stycznia 1946 roku opinia miejscowa została wstrząśnięta tragiczną sensacją o okrutnym znęcaniu się połączonym z zabójstwem dokonanym przez partyzantów ruchu wywrotowego na osobie prezesa Polskiej Partii Robotniczej ob. śp. Rybińskim z Belęcina Nowego, który objął jedno z opuszczonych gospodarstw poniemieckich.

Z dniem 1 lutego 1946 roku grono nauczycielskie tutejszej szkoły powiększyło się do trzech osób przez przybycie nauczyciela tymczasowego ob. Władysława Ratajczaka z Leszna, który w czasie wojny przebywał w oficerskim obozie jeńców wojennych w Niemczech.

Z początkiem roku 1946 zasługuje na uwagę żywe organizowanie się byłych członków miejscowej Ochotniczej Straży Przeciwpożarowej, która po wypędzeniu okupanta wznowiona została zaraz tradycją lat przedwojennych. Naczelnikiem tej organizacji został nadal ob. Wyzuj Antoni z Belęcina Nowego.

Inną organizacją czynną w tym okresie na tutejszym terenie w zakresie wychowania młodzieży pozaszkolnej był oddział Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, prowadzony energicznie przez starszego rezerwistę ob. Skorupkę Antoniego robotnika leśnego z Belęcina Nowego. Organizacja ta korzystał często z pomieszczeń szkolnych i współpracowała ze szkołą przy organizowaniu różnych imprez kulturalno-oświatowych na terenie gminy i powiatu.

Dnia 12 lutego 1946 roku zorganizowana została w szkole uroczystość ku czci 200 rocznicy urodzin Naczelnika Narodu Tadeusza Kościuszki. Na program imprezy złożyły się i śpiewane i recytacyjne popisy dzieci szkolnych oraz przemówienie kierownika szkoły. Budynki szkolne udekorowane były chorągwiami narodowymi.

Dnia 15 marca 1946 roku o godzinie 14 rozpoczęła się lustracja tutejszego kursu oświatowego dla dorosłych, przeprowadzona przez powiatowego instruktora Oświaty Dorosłych, podinspektora szkolnego ob. Rajewskiego Fr. z Leszna.

Dnia 11 kwietnia 1946 roku o godzinie 9 rozpoczął się w szkole w Pawłowicach egzamin nadzwyczajny z zakresu materiału naukowego 7 klasy szkoły powszechnej między innymi i dla uczestników tutejszego Kursu oświatowego dla dorosłych. Do egzaminu przystąpiło 13 uczestników, z których 10 zdało egzamin z wynikiem pomyślnym.

Z początkiem maja 1946 roku szkoła zorganizowała następujące uroczystości:
1 maja – Święto Pracy.
3 maja – Rocznica Konstytucji 3 Maja.
9 maja – rocznica zwycięskiego zakończenia wojny.
Z okazji wymienionych uroczystości młodzież szkolna wolna była od zajęć w szkole, natomiast brała czynny udział w imprezach poprzez występy śpiewacze, popisy w inscenizacjach, deklamacjach, wysłuchanie przemówień nauczycieli i strojenie Sali szkolnej. Budynki szkolne ozdobione były chorągwiami narodowymi. W dniu 9 maja uroczystość zakończona został wycieczką szkolną do lasu.

Dnia 1 maja 1946 roku powrócił z obozu polskiego w Fuldzie, z amerykańskiej strefy okupowanych Niemiec do Belęcina Starego nauczyciel Antoni Dembski, który przez 7 lat pełnił obowiązki kierownika tutejszej szkoły do wybuchu wojny. Wymieniony objął z dniem 4 maja 1946 roku po przerwie spowodowanej okupacją ponownie pełnienie obowiązków nauczyciela miejscowej szkoły, a od dnia 11 czerwca 1945 roku do dnia 25 kwietnia 1946 roku pełnił funkcję kierownika w polskiej szkole powszechnej w Fuldzie (obóz nr 2) w V okręgu szkolnym Frankfurt nad Menem, obwód szkolny w Hanau, podległy Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Do końca tego roku szkolnego zatrudnionych było w miejscowej szkole 3 nauczycieli i 1 nauczycielka.

Dnia 2 maja 1946 roku z okazji „Święta Oświaty” dla zorganizowania bibliotek szkolnych i publicznych szkoła urządziła publiczną zbiórkę pieniężną i zbiórkę książek. Zbiórkę przeprowadzili: w Belęcinie Nowym i w Karchowie nauczyciel A. Ostojski, w Belęcinie Starym nauczycielka e. Dembska, w Hersztupowie nauczyciel Wł. Ratajczak.

Dnia 28 czerwca 1946 roku w szkole zorganizowane zostało uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po powrocie z okolicznego nabożeństwa z kościoła parafialnego w Siemowie nastąpiły wokalno-muzyczne imprezy wykonane przez młodzież szkolną, zakończone pożegnalnym przemówieniem kierownika szkoły i wydaniem świadectw szkolnych.
W dniu tym zapisanych było dzieci pobierających naukę w szkole: 89 chłopców i 71 dziewcząt; roczny % uczęszczania wyniósł 94.09.
Wynik klasyfikacji przedstawiał się następująco:
W klasie I – 36 uczniów – promowano 30
W klasie II – 41 uczniów – promowano 38
W klasie III – 52 uczniów – promowano 43
W klasie IV – 31 uczniów – promowano 30
-----------------------------------------------------------
Razem: 160 uczniów – promowano 141.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,683 Unikalnych wizyt