Sierpień 18 2022 10:42:44
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1946/47

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1946/47

Dnia 30 sierpnia 1946 roku nastąpiło podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez ustępującego kierownika szkoły ob. A. Ostojskiego obejmującego pełnienie obowiązków swej przedwojennej funkcji ob. A. Dembskiego.

Z dniem 1 września 1946 roku przeniesiony został na własną prośbę nauczyciel tutejszej szkoły ob. Wł. Ratajczak na równorzędne stanowisko do szkoły powszechnej w Bukówcu Górnym, pow. Leszno.

Dnia 3 września 1946 rok rozpoczęły się zajęcia w szkole. Dziatwa szkolna i nauczycielstwo wzięli udział w okolicznościowym nabożeństwie, które odbyło się w kościele parafialnym w Siemowie.

Dnia 1 października 1946 roku rozpoczęły się zajęcia na wieczorowym kursie oświatowym dla dorosłych, przygotowującym do egzaminu nadzwyczajnego z materiału naukowego 7 klasy szkoły powszechnej. Zajęcia zaplanowane zostały na 8 miesięcy, 20 godzin lekcyjnych tygodniowo. Prowadzone są przez 3 nauczycieli przy 24 uczestnikach kursu.

Z dniem 1 listopada 1946 roku przeniesiony został na własną prośbę nauczyciel tutejszej szkoły ob. A Ostojski na stanowisko nauczyciela kierującego do szkoły powszechnej w Żakowie powiat Leszno. W tym samym dniu kierownik tutejszej szkoły i nauczycielka Eleonora Dembska opuścili dotychczasowe mieszkanie w budynku szkolnym Belęcina Starego i objęli je przy szkole Belęcina Nowego. Opuszczone przez wymienioną nauczycielkę mieszkanie przynależne jej służbowo, przeznaczone zostało na szatnię i poczekalnię dla młodzieży szkolnej, przybywającej do szkoły z dalszych miejscowości.

Dnia 22 listopada 1946 roku szkoła wpłaciła w K.K.O w Lesznie kwotę 1000 zł jako jednorazowy Dar na odbudowę Warszawy i Poznania, zebraną przez dzieci i nauczycielstwo.

Dnia 29 listopada 1946 roku szkoła złożyła w Zachodniopolskiej Zbiornicy Surowców w Lesznie 710 kilogramów złomu żelaznego, zgromadzonego przez dzieci w ramach Akcji Społecznej Zbiórki Złomu, za który otrzymała 149 zł. Kwota została przeznaczona na zakup pomocy naukowych dla szkoły.

Dnia 21 grudnia 1945 roku szkoła wpłaciła w Urzędzie Skarbowym w Lesznie kwotę 750 zł tytułem Daniny Narodowej, złożonej przez dzieci i nauczycieli.

Dnia 14 grudnia 1946 roku kierownik szkoły brał udział w konferencji nauczycieli opiekunów sierot, która odbyła się w Lesznie w godzinach przedpołudniowych. Na terenie tutejszej szkoły opiece nauczycieli podlegały następujące sieroty do 18 roku życia: Kasperska Genowefa i Kasperski Ksawery z Belęcina Nowego, Tęga Irena z Belęcina Starego, Ratajczakówna Monika z Karchowa i Sobczakówna Stanisława z Hersztupowa. Sieroty wymienione otrzymują stale z Inspektoratu Szkolnego w Lesznie za pośrednictwem nauczyciela opiekuna zapomogi sieroce w wysokości 200 zł miesięcznie i przydziały tekstylne kilka razy do roku.

Dnia 26 grudnia 1946 roku na Sali ob. Dudki Jana odegrane zostało amatorskie przedstawienie teatralne, przygotowane przez miejscowy zespół pod kierunkiem ob. Czesława Otto z Belęcina Starego. Odegrano „Wesele” i „Janek doktorem”. Czysty zysk osiągnięty z pobranych wstępów na przedstawienie i zabawę taneczną przeznaczono na zakup 2 chorągwi kościelnych do kościoła parafialnego w Siemowie. W miesiącu styczniu (26) 1947 wymienione przedstawienie odegrane zostało powtórnie w Krzemieniewie i w Siemowie.

Dnia 9 stycznia 1947 roku na Sali szkolnej Belęcina Starego o godzinie 1730 odbył się wiec przedwyborczy, zorganizowany przez jednostkę Wojska Polskiego z Leszna, na którym zorganizowano Komitet Obywatelski Bloku Demokratycznego z podpisem 15 miejscowych obywateli, między innymi i nauczycielami tutejszej szkoły. Przewodniczącym wiecu i Komitetu wybrano ob. Biernaczyka Tomasza, sołtysa z Belęcina Starego, sekretarzem miejscowego kierownika szkoły. Na wiecu obecnych było około 60 osób, referat polityczny wygłosił delegowany porucznik WP. Na zakończenie odśpiewano 3 zwrotki „Nie rzucim ziemi” i wzniesiono trzykrotny okrzyk na cześć Rządu Jedności Narodowej. Żołnierze kwaterowali przez 2 doby w wolnych ubikacjach szkolnych w Belęcinie Starym, później udali się do Hersztupowa.

Dnia 15 stycznia 1947 roku w Sali szkolnej Belęcina Starego o godzinie 15 rozpoczęło się ogólne zgromadzenie mieszkańców zwołane przez wójta dla omówienia spraw wyborczych. Porządek zgromadzenia był następujący:
1. Zagajenie dokonane przez ob. Picza Jana podsołtysa Belęcina Nowego.
2. Przemówienie sekretarza gminnego ob. Przytulskiego St.
3. Uchwalenie gremialnego i demonstracyjnego brania udziału w głosowaniu.
4. Przemówienie kierownika szkoły o ważności aktu wyborczego.
5. Dyskusja i wolne głosy.
6. Odśpiewanie „Roty” M. Konopnickiej.
Na zebranie przybyło około 100 osób, sekretarzował kierownik szkoły.

Dnia 16 stycznia 1947 wójt rozdzielił w szkole bezpłatnie 159 zeszytów pochodzących od stronnictw Bloku Demokratycznego zamiast agitacji przedwyborczej.

Przez cały luty i początek marca 1947 roku z powodu śnieżnych wichur i silnych mrozów zanotowano w szkole wysoki procent żmud szkolnych. Bywały dni, kiedy młodzież z odleglejszych wiosek, z Hersztupowa i Karchowa wcale nie przybyły do szkoły. Nauka dla reszty dzieci nie uległa jednak przerwie.

Dnia 13 lutego 1947 roku urządzona została w miejscowych gromadach z okazji „Tygodnia Akademika” zbiórka pieniężna na cele pomocy dla ubogich studentów. W Belęcinie Nowym zbiórkę przeprowadzili zajeżdżając saniami do 32 gospodarstw rolnych ob. Wyzuj W. i kierownik szkoły, osiągając kwotę 3000 zł. Podobną zbiórkę przeprowadzono w Karchowie i Hersztupowie.

Dnia 21 lutego 1947 roku odbyło się w szkole Belęcina Starego organizacyjne zebranie miejscowego Koła Związku Samopomocy Chłopskiej.

Dnia 10 marca 1947 roku w godzinach przedpołudniowych odbyła się na sali ob. Dudki Jana „Wystawa trzyletniego planu gospodarczej odbudowy kraju” urządzona sposobem wykresów i obrazów. Wystawę zwiedziła pod kierunkiem nauczycieli starsza młodzież szkolna.

Pod koniec marca 1947 roku założona została w Belęcinie Starym w budynku zadzierżawionym od M. Kokocińskiej filia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, przynależna do oddziału w Krzemieniewie, prowadzonego przez ob. Kaźmierczaka. Miejscowym kierownikiem założonej Spółdzielni został ob. Dudka Jan z Belęcina Nowego.

Dnia 5 marca 1947 roku po południu odbyło się w szkole Belęcina Starego tradycyjne święcenie potraw przygotowanych do wielkanocnej „święconki”.

Dnia 7 kwietnia 1947 roku odegrane zostało na Sali ob. Dudki Jana przedstawienie teatralne pod tytułem „Koszyk kwiatów”, przygotowane przez miejscowy zespół amatorski pod kierunkiem ob. Czesława Otto z Belęcina Starego. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna. O godzinie 14 odbyło się specjalne przedstawienie dla dzieci za opłatą 10 zł wstępu, dla młodzieży pozaszkolnej 20 zł.

Dnia 11 kwietnia 1947 roku szkołę tutejszą odwiedził powiatowy inspektor wychowania fizycznego kolega Rajewski z Leszna, działający z ramienia Inspektoratu Szkolnego.

Dnia 15 kwietnia 1947 roku zorganizowane zostało w Belęcinie Szkolne Koło Młodzieżowego Czerwonego Krzyża. Na członków zapisało się 48 dzieci z klas VI, V i IV. Młodzież wybrała głosowaniem kartkowym: Zb. Mieszalskiego z Karchowa prezesem, Wł. Ptaszyńśką z Karchowa sekretarką, Stef. Ławniczaka z Belęcina Starego skarbnikiem. Na początek swej działalności młodzież uchwaliła odnowić zniszczoną przez wojnę bibliotekę szkolną przez zbieranie rozproszonych po domach książek.

Dnia 20 kwietnia 1947 roku w niedzielę odbyło się w Sali szkolnej Belęcina Nowego ogólne zgromadzenie mieszkańców gromad Belęcina i Karchowa, zwołane przez Gminną Komisję Amnestyjną na czele z wójtem gminy Krzemieniewo dla omówienia aktualnych postanowień ogłoszonej ustawy amnestyjnej dla przestępców politycznych działających otwarcie i w podziemnym ruchu partyzanckim i wywrotowym przeciw nowemu ustrojowi demokratycznemu Polski Ludowej. Na zebraniu przewodniczył ob. Biernaczyk T. sołtys Belęcina Starego, protokółował kierownik szkoły. Referaty wygłosili obywatele Maćkowiak Józef wójt gminy Krzemieniewo i Pajkert Jan z Górzna, członkowie Gminnej Komisji Amnestyjnej. Obecnych na zebraniu było około 40 osób. Zebranie trwało od godziny 16 do 17.

W sobotę dnia 26 kwietnia 1947 z okazji „Dnia Lasu i Ochrony Przyrody” szkoła urządziła wspólną wycieczkę do lasu z udziałem miejscowego leśnika ob. Skorni. Młodzież widziała okazy różnych gatunków drzew, owady-szkodniki, las po pożarze, szkółkę leśną, sadzenie sosen i świerków. Na zakończenie dokonano uroczystego zasadzenia 2 świerków pamiątkowych przed frontem budynku szkolnego w Belęcinie Nowym.

Dnia 27 kwietnia 1947 roku z okazji zakończenia „Tygodnia zbiórki na Towarzystwo Burs i Stypendiów RP” szkolne Koło Młodzieżowe PCK zebrało wśród dorosłych kwotę 1150 zł, która wpłacona została do Oddziału powiatowego w Lesznie w dniu 3.05.1947.

W dniu „Święta Pracy”, 1 maja 1947 roku w szkole zorganizowano uroczystość według następującego programu:
I. Wspólny pochód na nabożeństwo do kościoła w Siemowie.
II. Uroczysty „poranek” szkolny:
1. „Myśmy przyszłością narodu – wspólny śpiew klas IV, V, VI.
2. „St. Okrzeja” – E. Zarembina – wspólna deklamacja klasy VI.
3. „Już wrócił maj” – śpiew klas IV, V, VI.
4. „Wszędzie twój brat” – E. Szelburg-Zarembina – deklamacja klasa VI.
5. „Hej robotnik” – wspólna deklamacja klasy V.
6. „Geneza Święta Pracy” – referat kierownika szkoły.
7. Hymn Państwowy – wspólny śpiew.

Dnia 3 maja 1947 roku z okazji Rocznicy Konstytucji 1791 roku o godzinie 15 rozpoczęła się w szkole uroczystość według następującego porządku:
1. „Witaj majowa jutrzenko” śpiew klas IV, V, VI.
2. „Przysięga” – M. Konopnicka – deklamacja M. Frąckowiak z klasy V.
3. „W dniu 3 Maja” – deklamacja Wł. Ptaszyński z klasy VI.
4. Pogadanka kierownika szkoły na temat Konstytucji 1791 roku.
5. „Dziś Polsko twoje imieniny” – deklamacja Zbiorczyk z klasy V.
6. „Boże coś Polskę” – wspólny śpiew.

Dnia 4 maja 1947 roku w dniu „Święta Oświaty” szkolne Koło Młodzieżowe PCK zebrało na listę:
w Karchowie 381 zł
w Belęcinie Starym 336 zł
w Belęcinie Nowym 1460 zł
w Hersztupowie 416 zł
------------------------------------------------
Razem: 2593 zł

Ze sprzedaży 235 znaczków i druków kwotę 1650 zł
Łącznie zebrano 4243 zł
Do Komitetu gminnego wysłano 3182 zł (75%)
Zatrzymano na bibliotekę szkolną 1061 zł.

W tym samym dniu odbyło się pierwsze zebranie Rodzicielskie, na które przybyło około 60 ojców i matek dzieci szkolnych. Na zebraniu omawiano między innymi sprawę wzniecania pożarów i palenia tytoniu przez młodzież szkolną, zorganizowania wycieczki szkolnej do Poznania, opieki nad szkolnym Kołem Młodzieżowym PCK i inne. Po zebraniu odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego „Święta Oświaty”.

W dniu 9 maja z okazji „Święta Zwycięstwa” odbył się uroczysty pochód na nabożeństwo do kościoła w Siemowie. Akademia szkolna miała następujący przebieg:
1. „Jeszcze Polska nie zginęła – śpiew.
2. „Wypędzenie Niemców” – wspólna deklamacja klasy V.
3. „Wojciech Drzymała” – J. Porazińska, deklamacja klasy IV.
4. Święto Zwycięstwa – referat kierownika szkoły.
5. „Jak przed tysiącem lat” – E. Zarembina, deklamacja klasy VI.
6. „Boże coś Polskę” – wspólny śpiew.

Dnia 13 maja zarząd gminny w Krzemieniewie dostarczył tutejszej szkole 20 sztuk szkolnych stołów uczniowskich z kałamarzami, wykonanych przez zakład stolarski ob. Cieśli z Leszna oraz 40 sztuk krzeseł wykonanych w Poznaniu, a składanych w Lesznie.

Dnia 14 maja 1947 roku zorganizowana została wśród młodzieży starszych klas wycieczka do lasu w Karchowie, Bojanicach i w Belęcinie celem zbierania chrabąszcza majowego. Wycieczka trwała od godziny 7 do 11. Zebraną większą ilość chrabąszczy sparzono po powrocie wrzącą wodą i zakopano.

Dnia 17 maja 1947 roku szkolne Koło Młodzieżowe PCK przekazało zarządowi gminnemu w Krzemieniewie następujące ofiary, zebrane przez dzieci jako pomoc dla powodzian:
61,375 kilogramów cukru, kaszy, grochu itp.
46 sztuk używanej odzieży
34 sztuki sprzętu kuchennego
7 w. nici.

Dnia 23 maja 1947 roku na Sali ob. Dudki Jana rozpoczęło się o godzinie 20 zebranie młodzieży pozaszkolnej męskiej i żeńskiej w sprawie przysposobienia rolniczego, zwołane z inicjatywy Związku Samopomocy Chłopskiej.

Dnia 28 maja 1947 roku odbyła się w godzinach od 12 do 1530 wizytacja kursu oświatowego dla dorosłych, przeprowadzona przez podinspektora szkolnego ob. Rajewskiego Franciszka z Leszna.

Dnia 31 maja 1947 roku starsza młodzież szkolna zatrudniona została po raz pierwszy kosztem zajęć w szkole, szukaniem stonki ziemniaczanej, który to chrząszcz zagroził poważnie od zachodu uprawie naszego ziemniaka i został wykryty w kilku miejscach naszego kraju. W dniu tym 90 dzieci zbadało 90 ha zasadzonego obszaru pól. W późniejszych tygodniach szukanie zostało jeszcze dwukrotnie powtórzone.

W niedzielę dnia 1 czerwca 1947 roku odbył się w Krzemieniewie Gminny Zlot Zespołów artystyczno-oświatowych młodzieży pozaszkolnej, w którym brali udział również i uczestnicy tutejszego Kursu oświatowego dla dorosłych. Wspólnie z zespołem z Górzna młodzież nasza popisywał się inscenizacjami „Idziem do Ciebie” i „Błogosławiona dobroć” oraz śpiewami „Hej ode wsi do miasta” i „Hej koledzy po mozołach”. Kursista Seidel Edm. z Karchowa wystąpił z deklamacją „Wilk i świnia”.

Dnia 7 czerwca 1947 roku w sobotę o godzinie 1330 rozpoczął się w szkole w Krzemieniewie egzamin nadzwyczajny z zakresu materiału naukowego 7 klasy szkoły powszechnej, do którego zgłosiło się 12 uczestników tutejszego kursu przygotowawczego. Dnia 11 czerwca nastąpiło zakończenie wyżej wymienionego egzaminu. Ośmiu kandydatów zdało egzamin z wynikiem pomyślnym.

Dnia 3 czerwca 1947 roku w szkole Belęcina Starego rozpoczęło się o godzinie 13 szczepienie ochronne przeciw durowi dla osób od 5 do 60 lat, przeprowadzone przez lekarza Kamińskiego z Osiecznej. Do szczepienia przybyli mieszkańcy gromad Belęcina, karchowa, Bojanie i Górzna.

W czerwcu 1947 roku miejscowe Koło Rodzicielskie złożyło datek na akcję koloni letnich dla młodzieży w wysokości 1450 zł.

W dniach 18 i 19 czerwca 1947 roku zorganizowana została szkolna wycieczka krajoznawcza do Poznania, w której brało udział:
ze szkoły w Belęcinie 61 dzieci szkolnych
ze szkoły w Bojanicach 26 dzieci szkolnych
ze szkoły w Drobninie 35 dzieci szkolnych
ze szkoły w Krzemieniewie 13 dzieci szkolnych
-----------------------------------------------------------------
Razem: 135 dzieci szkolnych

Wyjazd koleją nastąpił 18.06.1947 o godzinie 714, a powrót 19.06.1947 o godzinie 530. Wycieczka zwiedziła: Muzeum Wlkp., ogród zoologiczny, lotnisko w ławicy, most na Warcie i była na przedstawieniu filmowym „W okowach lodu”. Koszt przejazdu, jazdy tramwajem, wstępów dla dziecka wynosił 225 zł. Wycieczkę prowadził kierownik szkoły w towarzystwie nauczycieli z sąsiednich szkół.

Dnia 21 czerwca 1947 roku nastąpiło zakończenie zajęć na Kursie oświatowym dla dorosłych.

Dnia 22 czerwca 1947 roku uczestnicy tutejszego Kursu oświatowego brali udział w powiatowym zlocie młodzieżowych zespołów artystyczno-oświatowych, na którym wystąpili czynnie z popisami śpiewaczymi i inscenizacyjnymi, przygotowanymi ostatnio na kursie.

Dnia 23 czerwca 1947 roku odbył się w szkole uroczysty poranek z okazji „Dni Morza".

Dnia 25 czerwca 1947 roku odbyła się w tutejszej szkole wizytacja przeprowadzona przez Inspektora Szkolnego ob. Adolfa Sarneckiego z Leszna.

W sobotę dnia 28 czerwca 1947 roku nastąpiło w szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Młodzież i nauczycielstwo wzięli udział w okolicznościowym nabożeństwie odprawionym w Drobninie. Po nabożeństwie zwiedzono wystawę szkolnych eksponatów z prac ręcznych i rysunku, urządzoną w szkole w Drobninie dla szkół z terenu gminy. Młodzież tutejsza złożyła na wystawę eksponaty rysunkowe. Po powrocie odbył się w szkole okolicznościowy egzamin, przeprowadzony w klasach V-VI, któremu przysłuchiwali się rodzice. Z tej samej okazji szkolne Koło Młodzieżowe PCK zorganizowało w niedzielę 29.06.1947 wystawę prac rysunkowych w szkole Belęcina Starego.
Z okazji zakończenia roku szkolnego stwierdzono, że nauka odbywał się przez 220 dni, procent obecności uczniów wynosił 87,79.
Wynik klasyfikacji przedstawiał się następująco:
W klasie I – 27 uczniów – promowanych 24
W klasie II – 31 uczniów – promowanych 26
W klasie III – 43 uczniów – promowanych 38
W klasie IV – 14 uczniów – promowanych 10
W klasie V – 25 uczniów – promowanych 22
W klasie VI – 15 uczniów – promowanych 15
------------------------------------------------------------
Razem: 155 uczniów – promowanych 135 (1 nieklasyfikowany)

Dnia 22 sierpnia 1947 roku firma malarska Ludwika Krajna z Leszna ukończyła w tutejszej szkole malowanie 2 sal szkolnych, 2 kuchni i 2 sypialni w mieszkaniach nauczycielskich w Belęcinie Nowym i Starym, zaś dnia 30.08.1947 została ukończona przebudowa pieca kaflowego w Sali szkolnej Belęcina Starego od strony podwórza.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,681 Unikalnych wizyt