Sierpień 18 2022 10:42:11
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1947/48

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1947/48

Z dniem 1 września 1947 została przydzielona do tutejszej szkoły trzecia siła nauczycielska kontraktowa, ob. Czubachowska Zofia z Leszna, która zamieszkała w budynku szkolnym Belęcina Starego od strony północnej i zajęła również część budynków gospodarskich od tej strony oraz połowę ogrodu nauczycielskiego.

Dnia 3 września 1947 nastąpiło uroczyste otwarcie roku szkolnego według następującego porządku: Zbiórka o godzinie 9, „Kiedy ranne” – wspólny śpiew, „Ideowo-wychowawcza współpraca szkolnictwa i społeczeństwa w dobie współczesnej” – referat kierownika szkoły, „Myśmy przyszłością narodu” – śpiew klas III i IV, „Hymn do Polski” – deklamacja, „Boże coś Polskę” – wspólny śpiew. Z powodu braku księdza w Siemowie młodzież nie brała udziału w nabożeństwie okolicznościowym.

Ilość dzieci szkolnych na dzień 3.09.1947 przedstawiała się następująco:

Klasa

Belęcin

Nowy

Belęcin

Stary

Hersztupowo

Karchowo

Razem

I

3

3

7

2

15

II

5

9

10

5

29

III

3

11

12

5

31

IV

15

8

8

10

41

V

6

3

3

1

13

VI

8

7

4

2

21

VII

3

4

1

7

15

Razem

43

45

45

32

165


W sobotę dnia 13 września 1947 roku starsza młodzież tutejszej szkoły zorganizowała wycieczkę kolejową do Leszna celem zwiedzenia wystawy przemysłowo-rolniczej i zabytków miasta z okazji jego 400-lecia. W wycieczce brało udział 28 dzieci i kierownik szkoły.

Dnia 21 września 1947 roku w niedzielę odbyły się Dożynki przy gościńcu J. Dudki w Belęcinie Nowym.

Dnia 10 października 1947 roku przy szkole Belęcina Starego została postawiona przez kowala R. Muszkietę nowa pompa studzienna.

W sobotę dnia 11 października 1947 roku odbyła się w czasie zajęć szkolnych uroczystość z okazji 4 – tej rocznicy bitwy pod Lenino według następującego porządku:
1. „Już od rana rozśpiewana” – śpiew kl. VI i VII,
2. Okolicznościowy referat kierownika szkoły,
3. „Wszędzie twój brat” – zesp. ucz., kl VI,
4. „Oto dziś dzień krwi i chwały” – śpiew,
5. Odśpiewanie Hymnu Narodowego.

Pod koniec litsopada 1947 r. ukończono w rejonie tut. szkoły prowadzoną od miesiąca zbiórkę pieniężną na „ Dar Szkół dla Warszawy”. Dzieci szkolne złożyły w tym czasie kwotę 1240 zł. Zbiórka po domach na listę, prowadzona przez uczestników Kursu dla dorosłych dała wyniki następujące:
Belęcin Nowy 963 zł
Belęcin Stary 355 zł
Hersztupowo 610 zł
Karchowo 522 zł
------------------------------------------------------
Razem: 2450 zł

Dnia 4 listopada 1947 roku rozpoczęły się w szkole Belęcina St. obowiązkowe zajęcia wieczorowe na kursie oświatowym dla młodzieży dorosłej od l. 14 do 18, która nie ukończyła 6 klas szkoły powszechnej i zobowiązana została nową ustawą do przymusowego dokształcania się w czasie od listopada do marca. Na kurs, który prowadzi naucz. Czubachowska Z. uczęszcza przeszło 40 osób. Młodzież we własnym zakresie postarała się o 2 lampy i naftę. Podobny kurs, stopnia wyższego, przygotowujący młodzież do egzaminu z zakresu 7 klas szk. powsz. zorganizowany został w dn. 1 października 1947 roku w szkole Belęcina Nowego. Na kurs ten, który prowadzi Kier. szkoły i naucz. E. Dembska zgłosiło się 25 uczestników. Zajęcia na obu kursach odbywają się przez 20 godzin lek. tygodniowo, z wyjątkiem soboty.

Dnia 25 listopada 1947 roku szkoła wpłaciła w gminnym Komitecie zbiórki kwotę 2177 zł na Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych, zebraną przez uczestników kursu oświatowego, na listę po domach:
w Belęcinie N. 875 zł
w Belęcinie St. 360 zł
w Hersztupowie 537 zł
w Karchowie 405 zł
---------------------------------------------------
Razem: 2177 zł

Dnia 3 grudnia 1947 roku szkołę tut. lustrował Inspektor Szkolny Adolf Sarnecki z Leszna oraz lekarz powiatowy Dr. Kwieciński, który przeprowadził badania dzieci z kl. I, VI i VII oraz zlustrował stan sanitarny szkoły.

Dnia 21 grudnia 1947 roku zorganizowana została w Krzemieniewie, przez Gm. Komitet Opieki Społecznej, „Gwiazdka” dla biednych, przede wszystkim dla dzieci, które otrzymały pończochy, 1 m. płótna oraz smakołyki. Obdarowane zostały następujące dzieci szkolne, podane przez Kierownictwo szkoły:
z Belęcina Nowego: 1. Skorupka T.,
z Belęcina Starego: 2. Handke M., 3. Klakówna E., 4. Klakówna Al.,
z Hersztupowa: 5. Matyjaszczyk St., 6. Urbaniak H., 7. Sobczak J., 8. Sobczak M., 9. Sobczak St., 10. Urbaniak F., 11. Zielińska Fr.,
z Karchowa: 12. Olejniczak St., 13. Giezek J., 14. Olejniczak J.
Z osób starszych obdarowano: z Hersztupowa Rastowską J., z Karchowa Olejniczaka W. i Wojtkowiakową K., z Belęcina St. Klakową M. i Pudliszewską M.

W tym samym dniu, wieczorem odbyło się na sali ob. Dudki Jana amatorskie przedstawienie teatralne, odegrane z inicjatywy miejscowego oddziału Ochotniczej Straży Przeciwpożarowej, wyreżyserowane przez Cz. Otto z Belęcina St. Odegrano 2 sztuczki: „Magazyny” i „Wesele Zosi”.
To samo przedstawienie odegrane zostało po raz drugi dnia 26 grudnia i dwukrotnie, po południu dla dzieci, wieczorem dla starszych. Po przedstawieniu odbyła się zabawa taneczna. Obfity zbiór pieniężny z opłat wstępowych (105 zł.) przeznaczony został na urządzenie budynku strażackiego w Bel. N. Znaczne potrącenia, 20 % na cele Gm. Komitetu Opieki Społ. i to samo na rzecz czynników powiatowych, mniejszyło czysty zysk organizacji. Z braku osobnego lokalu dla odbywania prób teatralnych amatorzy korzystali przy ćwiczeniach z ubikacji szkolnych, mianowicie z poczekalni uczniowskiej w Belęcinie St.

Dnia 31 stycznia 1948 roku z okazji zakończenia Tygodnia Inwalidy członkowie szkolnego Koła Mł. PCK zebrali na listę ofiar 900 zł, które wysłane zostały do zarządu powiatowego.

Dnia 1 lutego 1948 roku wybrano w szkole Belęcina St. nowego sołtysa tejże gromady, ob. Ławniczaka Wojciecha, chłopa małorolnego, w miejsce ob. Biernaczyka Tomasza, który zwolniony został z tego urzędu z powodu różnych zaniedbań służbowych.

Dnia 8 lutego 1948 roku w poczekalniach szkoły Belęcina Starego odbył się wieczorek towarzyski miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Z. S. Chł., zorganizowany z inicjatywy prezeski Urbaniakówny Anieli z Belęcina Nowego.

Dnia 29 lutego 1948 roku w sali szkolnej Belęcina Starego odbyło się zebranie mieszkańców gromad Belęcina Nowego i Starego na którym dokonano wyboru stróża nocnego i to w osobie chałupnika Matelskiego z Belęcina Starego Dotychczas mieszkańcy samu kolejno stróżowali. Pod koniec zebrania kier. szkoły wygłosił referat propagandowy, zachęcający miejscową ludność do składania 5% ofiar z podatku gruntowego na budowę Domu Żołnierza Polskiego w Poznaniu.

Dnia 1 marca 1948 roku rozpoczął się w poczekalni szkoły w Belęcinie St. dwutygodniowy kurs kroju i szycia, zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich Z. S. Chł.

Dnia 16 marca 1948 roku sanitariusz powiat. ob. Dolata z Leszna dokonał przeglądu czystości w szkole, gdzie stwierdził wypadek świerzbu u 1 dziecka, które zaopatrzył w maść. W tym samym dniu szkołę odwiedził fotograf Leon Kandziorski z Krotoszyna, ul. Młyńska 8, który dokonał zdjęć fotograficznych dzieci szkolnych z klas I, IV, V, VI i VII.

Dnia 25 marca 1948 w sali szkolnej Belęcina Nowego odbyło się (godz. 19) zgromadzenie mieszkańców gromad Belęcina Nowego i Stsarego, Hersztupowa i Karchowa, zwołane przez Kierownika szkoły dla spopularyzowania nowej organizacji „Służba Polsce”. Przewodniczył Kierownik szkoły, referat ideologiczny wygłosiła nauczycielka Z. Czubachowska z Belęcina Starego. Uchwaloną rezolucję wysłano do Gminnego Komitetu „SP”. Na zgromadzeniu dokonano wyboru członków do Gromadzkich Komitetów Przeciwstonkowych. Na zebraniu obecnych było około 130 osób.

Dnia 10 kwietnia 1948 roku od godziny 11:00 do 12:30 odbyła się uroczystość szkolna celem uczczenia rocznicy śmierci śp. Generała Karola Świerczewskiego, sławnego oficera Polski Ludowej, zabitego zdradziecko przez ukraińską bandę faszystowską. Programem uroczystości było: 1) Hymn Narodowy – wsp. śp. 2) Okolicznościowe przemówienie Kierownika szkoły na temat: „Śp. Generał Karol Świerczewski jako wzór żołnierza i bohatera narodowego.” 3) Recytacja „Na śmierć Generała” – St. Zielicz. 4) Odczyt : „Bohaterska śmierć” – wyj. z ksiązki. „O Generale Karolu Świerczewskim Walterze” – ucz. kl. VII. 5) „Marsz Ks. Józefa” – śp. kl. VI/VII. 6) „Boże coś Polskę” – wsp. śp.

W dniach od 12 do 21 kwietnia 1948 roku dekarz Leon Reinsch z Krzemieniewa przełożył całkowicie dachówkę na budynku gospodarczym szkoły Belęcina Starego oraz wykonał reperacje wszystkich innych dachów.

Dnia 24 kwietnia1948 roku szkoła zorganizowała marsz „Dnia Lasu i Ochrony Przyrody” według następującego programu:
1) Okolicznościowa wycieczka szk. (z narzędziami) do lasu Belęcina Nowego.
2) Przemówienie powitalne leśnika, w obecności robotników leśnych.
3) Występy śpiewacze, gry i zabawy dzień szk. w lesie.
4) Wykonanie okolicznościowych prac leśnych przez 50 starszych dzieci z Koła Mł. PCK w ciągu 5 godzin (od 9 do 14):
a) wykonano 200 metrów rowu ochronnego,
b) polano wodą, noszoną z odl. 300 metrów 4 ary siewu sosny pospolitej w szkółce,
c) przysypano ziemią 4 ary siewu sosny pospolitej ziemią,
d) naprawiono furtkę i płot szkółki leśnej.
5) Przemówienie pożegnalne kierownika szkoły.
6) Powrót do szkoły.
7) Zasadzenie świerków i brzóz w obejściach szkolnych.
Za prace wykonane w pkt. a – d Koło Mł. PCK. otrzymało wynagrodzenie 1560 zł.


Członkowie Koła Mł. PCK
z klasY VI i VII
zdjęcie wykonane 16.03.1948 roku

Dnia 1 maja 1948 roku od g. 15 odbyła się uroczystość szkolna z okazji Święta Pracy na której program złożyły się: słowo wstępne Kier. szk., popisy śpiewacze, odczyty, recytacje i dekl. poj. i zbiorowe dzieci oraz Biegi Narodowe 500 m.: 4x5 m. chłopców i 1x5 dziewcz. z udziałem dzieci lat 13, 14 i 15.
Po uroczystości ogólnej odbyło się świąteczne zebranie Koła Mł. PCK na którym odczytano listę dobrych uczynków, zakończono konkurs czystości rozdaniem nagród, wygłoszono referat o historii „Wiosny Ludów” i zjeździe w Miłosławiu, przeprowadzono kilka gier i zabaw na boisku szkolnym. Po zebraniu członkowie pomogli Kierownikowi szkoły w przeprowadzeniu zbiórki pieniężnej na cele „Święta Oświaty”.

Dnia 3 maja 1948 roku odbyło się w szkole w Belęcinie Nowym zebranie miejscowego Komitetu Święta Oświaty i zgromadzenie Koła Rodzicielskiego. Kierownik szkoły podał następujący wynik zbiórki pien. na cel „Święta Oświaty”:
Belęcin N. 945 zł
Belęcin St. 648 zł
Hersztupowo 655 zł
Karchowo 605 zł
---------------------------------------
Razem: 2853 zł

Tematami obrad Koła Rodz. były: Święto Oświaty, walka ze stonką ziemniaczaną, wyniki Biegu Narodowego, zapisy dzieci do szkół, walka z pożarami, chorobami skórnymi itp.

Dnia 9 maja 1948 roku po południu, z okazji „Święta Zwycięstwa” odbyła się w szkole w Belęcinie Nowym okolicznościowa uroczystość, urozmaicona śpiewami, przemówieniem Kierownika szkoły, powtórzeniem szkolnych Biegów Narodowych, grami i zabawami na boisku szkolnym. Na wyróżnienie zasługuje dekl. Byrzanki z kl. VII pt. „Rok 45”.

Dnia 25 maja 1948 roku odbyła się szkolna wycieczka krajoznawcza do Poznania, w której wzięli udział dzieci i młodzież z Kursu dokształcającego w liczbie 11 osób, prowadzeni w zastępstwie przez naucz. Kierownika z Mierzejewa, ob. Czternastego Stefana, wspólnie z sąsiednimi szkołami. Celem wycieczek było uczestniczyć w przedstawieniu operowym „Halki”. Z powodu wybuchu kotła parowozu w okolicach Czempinia jeden z pociągów wycieczkowych uległ wykolejeniu i spowodował lekkie okaleczenia u kilku pasażerów. Pociąg z młodzieżą tutejszą zmienił trasę na Jarocin. Ten drobny wypadek zrodził w panicznych rozmiarach wyolbrzymioną plotkę o rzekomym zmasakrowaniu dzieci. Rodzicie nachodzili szkołę, szpital w Kościanie, wybierali się z lamentem w podróż koleją i innymi środkami lokomocji, złorzecząc wycieczkom szkolnym. Późnym wieczorem zebrał się na dworcu w Krzemieniewie liczny tłum gapiów i ciekawych w oczekiwaniu na powrót pociągu wycieczkowego. Wszystka młodzież wróciła jednak zdrowa i szczęśliwa.

Dnia 11 maja 1948 roku odbyła się w szkole Belęcina Nowego nauczycielska konferencja rejonowa. Kol. Czubachowska Z. przeprowadziła lekcję na klasie IV/V.

Dnia 30 maja 1948 roku (g. 15:30) odbyło się w szkole uroczyste zebranie Koła Mł. PCK. z okazji „Dnia Matki”.

Dnia 15 czerwca 1948 roku założona została w Belęcinie Starym placówka Państwowej Centrali Handlowej; którą prowadzi były sołtys ob. Biernaczyk Tomasz w swych zabudowaniach gospodarskich, mając na składzie węgiel, zboża, pasze i tekstylia.

Dnia 26 czerwca 1948 roku przed południem odbyła się w szkole Belęcina Starego uroczystość zakończenia roku szkolnego, na którą złożyło się: lekcja prakt. z języka polskiego w klasach VI/VII – czytanka i pogadanka na temat „Wiosna Ludów”, przemówienie pożegnalne prezeski Koła Mł. PCK. Byrzanki Wł., popisy recytacyjne i śpiewacze dzieci z kl. VI/VII, okolicznościowe przemówienie kier. szkoły, wydanie świadectw, otwarcie wystawy rysunkowej.
Po uroczystości odbyło się zebranie Koła Rodzicielskiego w obecności 30 osób, którzy uprzednio byli uczestnikami uroczystości. Ze sprawozdania kierownika szkoły, wygłoszonego na zebraniu, wynikło, że:
- ogólna liczba uczniów w końcu roku szkolnego 1947/48 wynosiła 156 osób,
- uczniów promowanych było 146,
- uczniów niepromowanych było 10 (w klasie I – 0, w klasie II – 1, w klasie III – 2, w klasie IV – 3, w klasie V – 2, w klasie VI – 1, w klasie VII – 1),
- pełną siedmioklasową szkołę powszechną ukończyło 13 dzieci.
Liczba dzieci według stanu z dnia 15.05.1948 wynosiła:
- z Belęcina Nowego: 42
- z Belęcina Starego: 39
- z Hersztupowa 48
- z Karchowa: 35
--------------------------------------
Razem: 164

Dla ukończenia klasy VI i VII proponuje się przedłużenie obowiązku szkolnego dla 12 dzieci z rocznika 1934.
Wpływy szkoły wynosiły 3200 zł: ze zbioru 90 kilogramów szyszek z nasieniem sosny (Koło Mł. PCK) oraz z opłat kursowych O.D.

Dnia 5 i 6 lipca w szkole Belęcinie Nowym odbyły się egzamina z zakresu materiału naukowego 7 kl. Szkoły powsz. dla uczniów kursu dokształcającego. Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej był ob. Sarnecki Adolf, inspektor szkolny z Leszna, zastępcą przewodn. ob. Boruczkowski Stefan, kier. szkoły z Krzemieniewa, członkami ob. Dembski Antoni, miejscowy kierownik szkoły i Mirecki Leon, kierownik szkoły z Górzna. Do egzaminu przystąpiło 18 kursantów, a 14 z nich zdało egzamin z wynikiem pozytywnym.

W początkach lipca 1948 roku odbywały się egzaminy wstępnie w szkołach średnich w Lesznie, do których zgłosiło się 6 absolwentów tut. szkoły. Dla tutejszej szkoły zostało to niezmiernie radosnym faktem, że wszyscy ci kandydaci zdali egzamin z wynikiem pomyślnym, bez poprawek, i przyjęci zostali na 1 rok nauki w gimnazjach leszczyńskich, a mianowicie:
1) syn chłopa małorolnego Zb. Śmieszalski, l. 13, z Karchowa, jako wybitnie zdolny do gimn. ogólnokształcącego,
2) córka robotn. fabr. wyr. cement. A. Maśkówna, lat 14, z Karchowa, jako średniozdolna do gimn. ogólnokształcącego,
3) córka chłopa małorolnego Wł. Ptaszynska, l. 15, z Karchowa, jako średniozdolna do gimn. krawieckiego,
4) syn robotnika Edm. Matyjaszczyk, l. 15, z Hersztupowa, jako średniozdolny do gimn. handlowego,
5) córka osierocona chłopa średniorolnego M. Ratajczakówna, l. 15, z Karchowa, jako średniozdolna do gimn. handlowego,
6) syn bogacza rolnego A. Wyzuj, lat 13, z Belęcina N., jako średniozdolny do gimn. handlowego.
Wyniki powyższego egzaminu, przy wielkiej liczbie kandydatów są miernikiem, że mozolna praca miejscowego zespołu nauczycielskiego w klasach przyspieszonych, po stratach okupacyjnych, okazała się celowa i zadowalająca oraz zachęcająca na przyszłość.

W nocy z dn. 12 na 13 sierpnia 1948 roku, okolice tutejsze nawiedziła lokalna powódź o wielkich rozmiarach, która wyrządziła poważne szkody w ziemiopłodach, zabudowaniach i na drogach. Zniszczone zostały znaczne obszary pól ziemniaczanych, w Krzemieniewie, Belęcinie i Karchowie woda weszła do zabudowań na znaczną wysokość, słabsze zniosła zupełnie, na drodze z Belęcina do Bojanie zerwała wysoki most, przerwała wysoką drogę nasypową przy młynie wodnym w Karchowie, w szkole w Belęcinie Nowym przez zachodnią ścianę szczytową zalała 2 mieszkania, 1 świeżo odmalowane. Budynki gospodarcze szkoły Belęcina Starego służyły przejściowo jako schronienie dla topiącego się inwentarza żywego tamtejszym rolnikom. Powódź ta, której starzy mieszkańcy od bardzo dawna nie byli świadkami została spowodowana długotrwałym ulewnym deszczem.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,679 Unikalnych wizyt