Sierpień 18 2022 10:41:37
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1948/49

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1948/49

Dnia 1 września 1948 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. W myśl zadań narodowych tutejsza młodzież szkolna wspólnie z dziećmi ze szkoły sąsiedniej z Siemowa brała udział w okolicznościowym nabożeństwie szkolnym w tamtejszym kościele. Po okazyjnym spotkaniu się z sąsiadami dzieci wróciły w mury swych szkół, gdzie po wstępnych pogadankach, przemówieniach powitalnych nauczycieli i występach artystycznych dzieci przystąpiono – w myśl zarządzeń szkolnych – do upiększania obejścia i wnętrza szkoły, podania planu nauki, wypożyczenia książek bibliotecznych, omówienia regulaminu wychowawczego itp. Do szkoły przybyło 18 nowych uczniów: z domu do do kl. I – 16, ze szkolnictwa powszechnego do kl. IV – 1, do kl. VII – 1.

Wychowawstwo w kl. I objęła naucz. E. Dembska, uczniów 16
Wychowawstwo w kl. II/II objęła naucz. E. Dembska, uczniów 16 + 34
Wychowawstwo w kl. IV/V objęła naucz. Z. Czubachowska, uczniów 24 + 34
Wychowawstwo w kl. VI/VII objął naucz. A. Dembski, uczniów 10 + 11
----------------------------------------------------------------
Razem: 66 + 79 = 145
chłopców 85
dziewcząt 60
Liczba dzieci pierwszorocznych w klasie - 135
Liczba dzieci trzyrocznych w klasie – 10

W początku września 1948 roku otynkowany został zachodni szczyt budynku szkolnego w Belęcinie Nowym przez mistrza murarskiego ob. Antoniaka z Leszna. Szczyt uszkodzony został przez powódź sierpniową dnia 12 sierpnia. Kiedy odmalowana została całkowicie sala szkolna w Bel. St. od strony wschodniej i mieszkania naucz. w Belęcinie Nowym od strony północnej przez malarza ob. Krajnę z Leszna.

Dnia 12 wrześnią 1948 roku z okazji Miesiąca Odbudowy Warszawy i Poznania szkoła tutejsza przy pomocy starszej młodzieży z Koła Mł. PCK. przeprowadziła zbiórki uliczne na listy z następującym wynikiem:
w Belęcinie N. zebrano 1395 zł,
w Hersztupowie 290 zł,
w Belęcinie St. zebrano 420 zł,
w Karchowie zebrano 345 zł
------------------------------------------------------------
Razem: 2450 zł ze zbiórki ulicznej
Z rozprzedaży znaczków uzyskano: 1360 zł
Łącznie: 3810 zł

Dnia 23 września 1948 roku po południu szkołę zlustrowała Gminna Komisja Budowlana z wójtem na czele i przewodn. Gm. Rady Narod. Komisja przewidziała na przyszłość postawić i zreperować płoty przy szkole oraz odnowić uszkodzone powodzią mieszkania nauczycielskie.

Dnia 21 października 1948 roku (od godz. 730) odbył się uroczysty poranek szkolny dla uczczenia rocznicy wspomnień o bitwie pod Lenino. Przebieg uroczystości był następujący: 1) Modlitwa. 2) Hymn Narodowy wsp. śpiew. 3) Przemówienie okolicznościowe kier. szkoły. 4) „Pamiętna bitwa” art. z Rolnika Polskiego – odczyt Alb. Józefiaka z kl. VII. 5) „Pamiętne dawne Lechity” – śpiew. 6) „Wszędzie twój brat” – wspólna deklamacja klasy VI. 7) „Boże coś Polskę”.

Dnia 3 listopada 1948 roku (od godziny 1230 do 1330) odbyło się uroczyste zebranie Koła Młodych PCK w szkole w Belęcinie Starym celem pogłębienia przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Na porządek dzienny złożyło się: 1) „Niech nas jedność łączy w koło” – wspólny śpiew. 2) Słowo wstępne opiekuna o podstawach przyjaźni polsko-radzieckiej. 3) „Prawdziwa przyjaźń” J. Broniewskiej – odczyt Alb. Józefiaka z klasy VII. 4) Hymn Narodowy – wspólny śpiew.

Dnia 9 listopada 1948 roku o godzinie 17 rozpoczęły się w szkole Belęcina Nowego zajęcia w Trzyletniej Szkole Przysposobienia Rolniczego z młodzieżą męską roczników 1930, 1931 i 1932, które będą trwać do końca 1949 roku. Szkoła liczy 22 uczniów. Wykłady odbywają się we środy i piątki od godziny 1615 do 2150. oprócz kierownika miejscowej szkoły, który ją prowadzi i udziela 10 godzin lekcyjnych z 5 głównych przedmiotów z oświaty dla dorosłych, ogrodnik z Brylewa ob. Thiel Jan prowadzi wykłady z rolnictwa przez 4 godziny lekcyjne tygodniowo.

Dnia 21 listopada 1948 roku odbył się w poczekalniach szkoły Belęcina Starego wieczorek towarzyski miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich Z.S.Chł.

Dnia 6 grudnia 1948 roku zorganizowane zostało w szkole Belęcina Nowego Szkolne Koło „Odbudowujemy Warszawę” do którego weszły dzieci nie należące do Koła Mł. PCK, a więc z klas I, II i III. opiekunką nowej organizacji szkolnej została nauczycielka E. Dembska, wychowawczyni tychże klas. Członkowie Koła płacić będą miesięczną składkę w wysokości 5 zł.

Dnia 15 grudnia 1948 roku (od godziny 11 do 1230) w szkole Belęcina Nowego odbyła się uroczysta akademia z okazji Kongresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych: PPR i PPS rozpoczętego w tym dniu w Warszawie. Program akademii był następujący: 1) Hymn Narodowy – wspólny śpiew. 2) Słowo wstępne kierownika szkoły. 3) Odczyt „Historyczna data” – Zbiorvzyk z klasy VII. 4) Odczyt „Jedność otwiera nowe źródła siły narodu” – Dudka H. z klasy VII. 5) Śpiew „Międzynarodówka” – klasy IV-VII. 6) Deklamacja „Praca wre” (Edw. Szymański) – Majchrzak Kr. z klasy V. 7) Deklamacja „Murarz” (St. Themerson) – Neumann z kl. V. 8) Deklamacja „Twarde ręce” (Wł. Broniewski) – Wojsiat. Gen. z kl. V. 9) Śpiew solo „W porębie na dębie” – Seidlówna Stan. z kl. I. 10) Deklamacja „Śląsk śpiewa” (J. Czechowicz) – Skorupka Ż. z kl. IV. 11) Śpiew „Na front” – klasy IV-VI. 12) Deklamacja „Zjednoczenie” (Br. Majtczak) – Dudka Hier. z kl. V. 13) Recytacja zespołowa „Jak pracują warsztaty” – klasa VII. 14) Śpiew „Nasza wsiowa nuta” – klasy VI-VII. 15) Deklamacja „Co się tutaj dzieje (Zaorski) – Wojsiat. z kl. III. 16) Deklamacja „Fabryki ruszyły” – Kordus z kl. III. 17) „Boże coś Polskę” – wspólny śpiew.
Po akademii odbyło się uroczyste zebranie Koła Mł. PCK (od godziny 1230 do 1330) z okazji Kongresu Zjednoczeniowego. Zaplanowano Czyn Kongresowy i uchwalono: 1) Przeznaczyć na gwiazdkę dla Wojska Polskiego 300 zł. 2) Przeznaczyć na pomnik dr Anki 200 zł. 3) Zaabonować dla szerzenia ideologii ZMP tygodnik „Pokolenie”. 4) Uporządkować otoczenie szkoły. 5) Ozdobić budynki i klasy na okres Kongresu Zjednoczeniowego. 6) Wysłać list do ościennego Koła w Bojanicach i na Ziemie Odzyskane do szkoły w Lginiu powiat Wschowa. 7) pomóc uprzątaczce szkolnej przy ułożeniu 2metrów sześciennych drzewa w szopie.
Następnego dnia w klasie V, VI i VII oraz w Szkole P.R. odczytano młodzieży pogadankę nadesłaną przez Ministerstwo Oświaty w brosz. z dnia 26 listopada 1948 roku NrVI W-2526/48.

Dnia 19 grudnia 1948 roku (o godzinie 18) odegrane zostało w restauracji ob. Dudki J. w Belęcinie Nowym amatorskie przedstawienie teatralne pod tytułem „Pałka Madeja”. Wisowisko zorganizowała placówka miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedtsawienie wyreżyserował miejscowy miłośnik teatrów amatorskich ob. Otto Czesław. To samo przedstawienie poraz drugi odegrane zostało dnia 26 grudnia 1948 dwukrotnie, po południu dla dzieci, a wieczorem dla starszych. Po przedstawieniu odbyła się publiczna zabawa taneczna. Przedstawienia i zabawa cieszyły się ogromną frekwencją tak, że z powodu małej sali wielu z przybyłych gości nie otrzymało biletu wstępu. Czysty zysk z imprez przeznaczony został na wyremontowanie remizy strażackiej, a reszta na urządzenie świetlicy. Zespół amatorski zamierza wyjechać na gościnny występ do sąsiedniego oddziału Straży Pożarnej w Krzemieniewie.

Dnia 30 grudnia 1948 roku (o godzinie 18) w szkole Belęcina Nowego odbyło się organizacyjne zebranie miejscowego Koła Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy udziale wszystkich towarzyszy byłej PPR i PPS z Belęcina i Karchowa w liczbie 5 osób oraz delegata tymczasowego Komitetu Gminnego PZPR towarzysza Kałuży Pawła z Górzna. Do miejscowego Koła PZPR weszli:
z byłej PPS:
1) tow. Ławniczak Wojciech, jako sekretarz, sołtys Belęcina Starego.
2) tow. Przybylak Fr., jako zastępca, robotnik z Karchowa.
3) Dembski Ant., członek, kierownik szkoły z Belęcina.
z byłej PPR:
4) Stróżyk, członek, średniorolny z Belęcina Nowego.
5) Dudka Jan, członek, kierownik miejscowej Spółdź. Gm. ZSChł.
Wymienieni towarzysze z Belęcina należeli uprzednio do swych Kół w Krzemieniewie, zaś tow. Przybylak Fr. należał do Koła w Górznie.

W styczniu 1949 roku zorganizowany został przy tutejszej szkole Punkt Biblioteczny Gminnej Biblioteki Publicznej z Krzemieniewa, którego prowadzenie objął miejscowy kierownik szkoły, a od lutego 1949 roku przekazał je nauczycielce Zofii czubachowskiej. Z Punktu Bibliotecznego korzystają 2 razy w tygodniu mieszkańcy gromad: Belęcina Nowego, Belęcina Starego, Hersztupowa i Karchowa.

Dnia 16 stycznia 1949 roku amatorzy teatralni miejscowego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej wyjechali na gościnne występy do oddziału sąsiedniego w Krzemieniewie z przedstawieniem „Pałka Madeja”, które z powodu panującego mrozu nie zdobyło tam licznej frekwencji. Zysk z przedstawienia przeznaczony został na remont miejscowej remizy strażackiej.

Dnia 17 stycznia 1949 roku odbyło się w Sali szkolnej Belęcina Starego pierwsze informacyjne i organizacyjne zebranie gromadzkiego komitetu elektryfikacyjnego. Takie samo zebranie odbyło się w następnym dniu w lokalu ob. Dudki J. dla gromady Belęcina Nowego, na którym kierownika szkoły wybrano sekretarzem Komitetu. Mieszkańcy obu gromad wysłali wniosek o włączenie tutejszych wsi do sieci elektryfikacyjnej.

Dnia 22 stycznia 1949 roku zorganizowana została w tutejszej szkole spółdzielnia uczniowska „Słoneczko” w obecności dzieci z klas IV-VI. Delegat powiatowy ob. Śnieżyński Feliks wygłosił wstępne przemówienie, pogadankę o spółdzielczości, samopomocy i oszczędności. Młodzież powzięła uchwałę o zorganizowaniu spółdzielni, o wysokości wpisowego i wkładu oraz ustaleniu jej nazwy. Przystąpiono również do wypełniania deklaracji wstępu i kwitów, wyboru zarządu i przyjmowania pierwszych członków. Opiekunką została nauczycielka Z. Czubachowska. Do zarządu weszli: Wł. Zbiorczyk (kl. VII) – sekretarz, Bartkowiakówna (kl. VII) – sklepowa, Kr. Dudziakówna (kl. VII) – kasjerka, T. Urbaniak (kl. VII) – gospodarz, Al. Schulcówna (kl. V) – gospodyni. Do spółdzielni przystąpili wszyscy uczniowie zebranych klas w liczbie 77 dzieci; 15 wpłaciło udziały. Dnia 26 stycznia 1949 roku zakupiono pierwsze towary za 1834 zł w hurtowni „Społem” w Lesznie, a dnia 27 stycznia 1949 roku nastąpiło otwarcie i pierwsza sprzedaż za 224 zł.

Dnia 26 stycznia 1949 roku (godzina 1330 do 1430) odbyło się w szkole Belęcina Starego uroczyste zebranie okolicznościowe członków Koła Mł. PCK z okazji 25 rocznicy śmierci Włodzimierza Ilicza Lenina. Aktualne przemówienie do dzieci wygłosił opiekun Koła, zaś występy artystyczne wykonali uczniowie z klasy VI i VII.

Dnia 6 lutego 1949 roku odbył się w szkole Belęcina Starego wieczorek towarzyski Koła Gospodyń Wiejskich ZSChł., zorganizowany z okazji zakończenia tygodniowego kursu gotowania i pieczenia. Oprócz członków na wspólną kolację przybyły także i matki oraz prezes Zarz. Pow. ZSChł. i przewodnicząca Ligi Kobiet ob. Bunikiewiczowa, starościna z Leszna. Po kolacji odbyła się wspólna zabawa taneczna.

Dnia 23 lutego 1949 roku po lekcjach odbyła się w szkole Belęcina Starego uroczysta akademia dla uczczenia 31 rocznicy powstania Armii Radzieckiej, zorganizowana przez tutejszą młodzież czerwonokrzyską. Po przemówieniu opiekuna nastąpiły deklamacje, odczyty i występy śpiewacze dzieci szkolnych.

Dnia 9 kwietnia 1949 roku szkołę tutejszą wizytował lekarz powiatowy ob. doktor Kwieciński, który zbadał wszystkie dzieci z klas od II do VII włącznie i ustalił, że największa ilość schorzeń przypada na próchnicę zębów oraz zapowiedział, że w najbliższych miesiącach skieruje tu ambulans dentystyczny.

W niedzielę dnia 10 kwietnia 1949 roku rozpoczęły się w tutejszych parafiach trzydniowe rekolekcje dla wszystkich dzieci szkolnych, które z tego powodu zwolniono przez Ministerstwo Oświaty od zajęć w szkole w dniach 11 i 12 kwietnia. Nauczycielstwo z zadowoleniem przyjęło to zarządzenie, gdyż w tutejszych warunkach miejscowych młodzież należąca do 2 parafii (siemowskiej i świerczyńskiej) odrywana była w różnym czasie, kilka razy w roku na rekolekcje i uczęszczanie do sakramentów św. Zarządzenie to przez wprowadzenie jednolitej praktyki uwolniło nareszcie szkołę i nauczycielstwo od niewygodnej zależności od administracji Kościelnej i przystosowało postępowanie duchownych do prawideł życia szkolnego, zlikwidowało dysharmonię między domem a szkołą i postawiło sprawę wiary na wyraźnej płaszczyźnie wolności religijnej.

W niedzielę dnia 10 kwietnia 1949 roku o godzinie 15 odbyło się na sali ob. Dudki jana w Belęcinie Nowym amatorskie przedstawienie teatralne odegrane przez członków Koła ZSChł. z Karchowa. Odegrane zostały utwory: „Ja gospodarz” i „Rodzina polska w czasie okupacji”. Te same przedstawienia odegrane zostały w poniedziałek wielkanocny dnia 18.04.1949. Po przedstawieniu odbyła się publiczna zabawa taneczna. Gospodarzem imprezy był ob. Seidel Fr., a reżyserem i suflerem przedstawienia ob. Śmieszalski. Wstęp dla dorosłych wynosił 40 zł, a dl dzieci 20 zł.

Dnia 18 kwietnia 1949 roku dla celów informacyjnych odbyło się w szkole Belęcina Nowego propagandowe zebranie uczęszczającej z tutejszego rejonu szkolnego młodzieży do szkół średnich w Lesznie oraz uczniów klasy VII tutejszej szkoły powszechnej.

Dnia 23 kwietnia 1949 roku ukończono w tutejszym rejonie prowadzenie zbiórki pieniężnej na kolonie letnie dla młodzieży szkolnej. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 1590 zł.

W niedzielę dnia 24 kwietnia 1949 roku odbyły się w szkole Belęcina Nowego wybory do nowego Komitetu Rodzicielskiego w myśl zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 26.02.1949 roku Nr II-1125/49 w miejsce dawnego Komitetu, który rozwiązany został z dniem 31 marca 1949 roku na podstawie zarządzenia Starosty Powiatowego Leszczyńskiego z dnia 19.03.1949 Nr 0p. 7/1/49.
Uczestnicy zebrania wybrali następujących członków Komitetu Rodzicielskiego:

Lp.

Nazwisko

i imię

Miejsce

zamieszkania

Pochodzenie

społeczne

Przynależność

polityczna

Przedstawiciel

klasy szkolnej

1.

Dudka Jan, przew.

Belęcin Nowy

małorolny

PZPR

I, II

2.

Seidel Franciszek, sekr.

Karchowo

małorolny

SL

I, V

3.

Seidel Franciszek, sekr.

Belęcin Stary

małorolny

PZPR

III

4.

Glurowa Maria

Belęcin Stary

małorolna

bezpart.

III, IV

5.

Frąckowiakowa Jadw.

Hersztupowo

robotnica

bezpart.

I, VI

6.

Józefiakowa Helena

Belęcin Stary

małorolna

bezpart.

V, VII

7.

Klakowa Franciszka

Belęcin Stary

robotnica

bezpart.

V

8.

Kokociński Michał

Karchowo

średniorolny

bezpart.

III, VI

9.

Otto Czesław

Belęcin Stary

średniorolny

bezpart.

V

10.

Skorupka Antoni

Belęcin Nowy

robotnik

bezpart.

II, VI

11.

Smektała Jan

Belęcin Stary

robotnik

bezpart.

III

12.

Steinowa Magd.

Belęcin Stary

małorolna

bezpart.

IV, VII

13.

Wyrwiński Franc.

Karchowo

małorolny

SL

III

14.

Zbiorczyk Michał

Hersztupowo

małorolny

bezpart.

III, VII


Na zastępców wybrano:
Matyjaszczyka Francziska, robotnika z Hersztupowa
i Muszkietową Marię, robotnicę z Belęcina Starego (bezpart.)
Na zebraniu obecnych było 30 uczestników na 88 domów rodzicielskich posyłających dzieci do szkoły oraz grono nauczycielskie tutejszej szkoły.
Po zebraniu Komitetu Rodzicielskiego zorganizowano zespół społeczno-pedagogiczny w myśl okólnika Ministerstwa Oświaty Nr 5 z dnia 19.02.1949/II 548/49 w sprawie selekcji przy rekrutacji młodzieży do szkół stopnia licealnego. W skład zespołu weszli:
1) ob. A. Dembski, kierownik szkoły, wychowawca klasy VII, nauczyciel nauki o Polsce i świecie współczesnym – jako przewodniczący.
2) ob. J. Dudka, przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.
3) ob. M. Zbiorczyk, przedst. klasy VII i delegat Komitetu Rodzicielskiego.

Dnia 23 kwietnia 1949 roku z inicjatywy Koła Mł. PCK młodzież z klas od IV do VII zebrana w liczbie 71 dzieci uchwaliła zobowiązać się do wykonania Czynu Pierwszomajowego: uporządkować zbiór przedmiotów z robót ręcznych, przygotować do akcji siewnej ogródki szkolne, uporządkować i sprzedać około 1 tony kamieni z otoczenia szkoły celem zakupienia zeszytów dla biednych dzieci, uporządkować zebrany złom, wyznaczyć pomoc koleżeńską w nauce dla słabszych, wykonać zobowiązania do dnia 7.05.1949.

W sobotę dnia 30 kwietnia 1949 roku z okazji „Święta Lasu” odbyła się szkolna wycieczka do lasu bojanickiego dzieci z wszystkich klas oraz spotkanie z uczniami szkoły bojanickiej. W lesie przeprowadzono współzawodnictwo w popisach zespołów śpiewaczych obu szkół, w deklamacjach, odczytach. Młodzież zasadziła również szkółkę leśną sadzonkami świerków. W rozgrywkach sportowych młodzież belęcińska zwyciężyła w dwa ognie drużynę z Bojanic.

W tym samym dniu po południu odbyła się uroczystość szkolna z okazji 1 Maja, wypełniona odśpiewaniem Międzynarodówki, Czerwonego sztandaru, Oki, Marszu I Korpusu, przemówieniami nauczycieli, odczytami i recytacjami dzieci oraz uchwałą w sprawie wyjazdu na Gminną imprezę Pierwszomajową do Krzemieniewa w dniu 1.05.1949.

W niedzielę dnia 1 maja 1949 roku młodzież szkolna z wyższych klas wyjechała do Krzemieniewa, gdzie odbyły się spotkania z młodzieżą z innych szkół, defilada oraz udział w wysłuchaniu popisów artystycznych zespołu świetlicowego z Leszna przy państwowym gimnazjum męskim. Sołtysi dostarczyli młodzieży podwód, które zostały gustownie przystrojone zielenią i chorągiewkami polskimi i radzieckimi.

We wtorek dnia 3 maja 1949 roku z okazji Święta Oświaty młodzież wysłuchała okolicznościowej audycji radiowej u ob. Wojsiata w Belęcinie Nowym. Po powrocie nastąpiły masowe gry i zabawy na boisku szkolnym. Po południu młodzież starsza z Koła Ml… PCK pomogła kierownikowi szkoły przy zbiórce pieniężnej na rzecz Święta Oświaty. Zebrano: 1) w Belęcinie Nowym 3985 zł 2) w Hersztupowie 1985 zł 3) w Karchowie 1540 zł 4) w Belęcinie Starym 1160 zł. Razem zebrano na listy 8670 zł. Sprzedano 42 nalepki za 1120 zł. Łącznie uzyskano w tym dniu wyjątkowo wysokie wyniki zbiórki na wymieniony cel w kwocie 9790 zł, który pod względem proporcji na 1 mmieszkańca postawił tutejszą szkołę na pierwszym miejscu w gminie, gdyż wynosił w zaokrągleniu 11 zł. Rezultat ten został publicznie wyróżniony przez ob. Inspektora Szkolnego na zebraniu gminnym w Krzemieniewie i na powiatowej Konferencji kierowników szkół. Zbiórkę przeprowadził osobiście kierownik szkoły z zespołem dzieci z Koła PCK jeżdżąc podwodą kolejno do każdego domu.

Dnia 8 maja 1949 roku z okazji zakończenia Tygodnia Oświaty Książki i Prasy zorganizowana została w szkole Belęcina Starego Wystawa Ksiązki i Prasy, która objęła zbiory biblioteki szkolnej, Punktu Bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej, biblioteki Przysposobienia Rolniczego oraz czasopism.

Dnia 22 maja 1949 roku odbyła się na boisku szkolnym Belęcina Starego publiczna zabawa taneczna zorganizowana przez miejscowy oddział OSP w porozumieniu z kierownictwem szkoły, które otrzymało z tego tytułu 200 zł na zakup materiałów piśmiennych dla ubogich dzieci tutejszej szkoły. Pod okiem rodziców i nauczycieli dzieci szkolne brały również udział w tanach, wieczorem opuściły jednak teren zabawy.

Dnia 24 maja 1949 roku zorganizowana została szkolna wycieczka krajoznawcza do Poznania, w której brało udział 19 dzieci. Wyjazd koleją nastąpił o godzinie 7, a powrót dnia 25.05.1949 o godzinie 630. Dłuższą przerwę dzieci przesiedziały po północy w poczekalni dworcowej w Lesznie. Wycieczka zwiedziłą lotnisko, ogród botaniczny, most na Warcie, muzeum, ogród zoologiczny oraz oglądała seans filmowy w kinie Bałtyk pod tytułem „Za wami pójdą inni”. Koszta podróży, przejazdy tramwajowe oraz wstępu wyniosły dla 1 dziecka 585 zł.

Dnia 29 maja 1949 roku z okazji zakończenia IV Tygodnia Towarzystw Burs i Stypendiów z rozsprzedaży znaczków zebrano w tutejszej szkole kwotę 1839 zł, którą przekazano do Banku Rolnego w Lesznie.

W dniach od 14 do 18 czerwca 1949 roku odbyło się w tutejszej szkole, po raz pierwszy w praktyce szkolnej zastosowane, komisyjne badanie wyników nauczania w klasach VII i V, piśmiennie i ustnie z języka polskiego i matematyki przez komisję trzyosobową składającą się z miejscowych nauczycieli. Na egzaminie nie brakło żadnego dziecka danych klas. Z klasy V zdawało 35, a z klasy VII 11 dzieci. Wyniki egzaminów odesłano dla oceny punktacyjnej do Inspektoratu Szkolnego. Dzieci z klas nie zdjących egzaminu wolne były w tych dniach od zajęć w szkołach.

Dnia 20 czerwca 1949 roku zakończono w tutejszym rejonie szkolnym powszechną rejestrację analfabetów przeprowadzoną przez gromadzkie Komisje Społeczne do Walki z Analfabetyzmem do których obok sołtysów i 1 członka gromady weszli: 1) kierownik szkoły w Belęcinie Nowym i w Hersztupowie, nauczycielka Z. Czubachowska w Belęcinie Starym i nauczycielka E. Dembska w Karchowie, gdzie nie zarejestrowano żadnego analfabety.
Wynik rejestracji był następujący:

Lp.

Nazwisko

i imię

Urodzony/a

Zawód

Adres

Szk. powsz.

Grupa

Uwagi

1.

Fedor Bronisława

1923

rob. rolny

Belęcin Stary

-

analfabeta

skierowano na kurs

2.

Majchrzak Stan.

1911

małorolny

Belęcin Stary

7 lat

półanalfabeta

skierowano na kurs

3.

Iwanowicz Wład.

1908

średniorolny

Belęcin Stary

5 lat

analfabeta

skierowano na kurs

4.

Smektała Józef

1907

rob. rolny

Hersztupowo

7 lat

półanalfabeta

choruje na epilepsję

5.

Maćkowiak Piotr

1870

chałupnik

Hersztupowo

7 lat

analfabeta

zwolniony

6.

Karolewicz Idzi

1868

wymiernik

Hersztupowo

7 lat

analfabeta

zwolniony

7.

Maćkowiak Jan

1931

rob. leśny

Hersztupowo

2 lata

analfabeta

skierowano na kurs

8.

Idkowiakowa M.

1875

gosp. rolne

Hersztupowo

7 lat

półanalfabeta

zwolniona

9.

Starżyńska Józ.

1887

gosp. rolne

Belęcin Nowy

2 lata

analfabeta

zwolniona

10.

Starżyński Aleks.

1877

średniorolny

Belęcin Nowy

3 lata

analfabeta

zwolniony

11.

Bienkiewicz Wal.

1885

średniorolny

Belęcin Nowy

2 lata

analfabeta

zwolniony

12.

Wagnerówna Józ.

1910

rob. rolny

Belęcin Nowy

8 lat

analfabeta

upośledzona


Razem: 9 analfabetów i 3 półanalfabetów, w tym 6 w wieku podeszłym, 1 upośledzony i 1 epileptyk.

Dnia 28 czerwca 1949 roku odbyło się w szkole Belęcina Starego uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które oprócz dzieci przybyli także rodzice i zarząd Komitetu Rodzicielskiego.
Program uroczystości był następujący:
od godziny 8 do 10 – sumowanie osiągnięć i wydawanie świadectw w klasach od I do VI
od godziny 10 do 12 – lekcja uroczystościowa w kl. VI/VII z języka polskiego na temat „Adam Mickiewicz i jego dzieła”, przeprowadzona przez kierownika szkoły,
„Żegnajmy miniony rok” – odczyt Józefiaka Alb. z klasy VII (wyc. z „Gromady”),
„Tatry” – deklamacja zbiorowa klasy VI,
„Wakacje” – deklamacja Dudziakówny Kr. z klasy VI,
„Międzynarodówka” i „Oka” – wspólny śpiew kl. VI/VII,
Odczyt pożegnalny ucznia – Lasik W. z kl. VII,
„Nie rzucim ziemi” – wspólny śpiew,
Wydanie świadectw w klasie VII i ostatnie słowo kierownika szkoły.

Po uroczystości odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego, gdzie ze sprawozdania kierownika szkoły wynikało, iż:

Ogółem

Klasa I

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Uczniów dnia 1.09.1948

145

16

16

34

24

34

10

11

W końcu r. szk. 1948/49

147

15

17

35

24

35

10

11

Otrzymało promocję

131

14

14

32

23

34

5

9

Otrzymało poprawkę

13

-

3

3

-

-

5

2

Promocji nie otrzymało

3

1

-

-