Sierpień 18 2022 09:06:42
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1952/53

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1952/53

Dnia 1.09.1952 roku odbyło się w szkole Belęcina Nowego uroczyste rozpoczęcie zajęć szkolnych. Na uroczystość oprócz dzieci szkolnych, przybyli ich rodzice, zwłaszcza tych dzieci, które rozpoczęły 1-szy rok nauki. Wśród członków Komitetu Rodzicielskiego znaleźli się delegaci POP PZPR, ZMP i ZSL. Na wstępie odśpiewano hymn narodowy, po zagajeniu przez kierownika szkoły obecni wysłuchali krótkiego przemówienia towarzysza Jana Dudki, przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego i sekretarza POP Belęcina Nowego, który wskazał na liczne prace przygotowawcze, wykonane przez komitet, Prezydium Gminnej Rady narodowej z pomocą Wydziału Oświaty w zakresie materialnego zaopatrzenia szkoły do wykonywania jej zadań w procesie budowy podstaw socjalizmu na odcinku oświatowym. Kierownik szkoły uzupełnił poprzednie przemówienie danymi szczegółowymi i poinformował o programie i przebiegu uroczystości oraz zaapelował o udział w zebraniu rodzicielskim, przewidzianym po występach artystycznych dzieci.
Na występy złożyły się śpiewy i tańce przywiezione przez dzieci z kolonii letnich oraz inscenizacje i recytacje opracowane na miejscu w miesiącu sierpniu. Dzieci z klasy I zostały obdarowane książeczkami.
Po części artystycznej nastąpiło zebranie rodzicielskie, na którym podano tygodniowy rozkład godzin nauki, omówiono sprawę zaopatrzenia w podręczniki i zeszyty.

Dnia 21.09.1952 (niedziela) w godzinach 14.30 do 17.15 w szkole Belęcina Starego został wyświetlony film „Radosne spotkanie” przez kino objazdowe z Krzemieniewa. Na film przybyła licznie młodzież szkolna i pozaszkolna oraz dorośli.

Dnia 23.09.1952 odbyła się wycieczka szkolna do PGR w Brylewie, w której brało udział 82 dzieci, które pomogły przy wykopkach, oglądały park maszynowy i zwiedziły pomieszczenia hodowlane. Powrót nastąpił o godzinie 13.30.

Dnia 12.10.1952 odbyło się zebranie wyborcze Komitetu Rodzicielskiego. Do zarządu wybrano: ob. J. Dudkę – przewodniczący, Zajdla Fr. – sekretarz, W. Ławniczaka – skarbnik. Na zebraniu było obecnych 83% ogółu rodziców.

Dnia 16.10.1952 dentysta przeprowadził w szkole badania zębów dzieci w klasach od II do VII oraz 5 dzieci z klasy I. badanie wykazało dużą liczbę dzieci z chorymi zębami na próchnicę.

Dnia 18.10.1952 drużyna O.H. przyjmowała w gościnie 49 dzieci i 7 nauczycieli ze szkoły ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym TPD w Lesznie w ramach spójni miasta ze wsią. Traktorem z PGR Brylewo rozwieziono dzieci do gospodarstw chłopskich na obiad, przy którym dzieci prowadziły agitację przedwyborczą do Sejmu. Przed pożegnaniem dzieci przyjęto i poczęstowano w szkole, gdzie nastąpiły wzajemne popisy artystyczne. Goście obdarowali naszą drużynę cukierkami i zostawili znaczną ilość pomocy naukowych.

Dnia 19.10.1952 szkoła nasza zorganizowała Marsze Jesienne na trasie Karchowo – dworzec Krzemieniewo, w których brała udział młodzież w wieku od lat 11 do 14 w liczbie 58, w tym 20 dziewcząt. Na metę przybyło 57 dzieci.

Dnia 22.10.1952 odbyło się w Hersztupowie zebranie organizacyjne spółdzielni produkcyjnej, do której wstąpiło 12 członków. Założono tam III typ, mianowicie RZS. Przewodniczącym zarządu wybrano ob. Maćkowiaka. Do nowej spółdzielni wstąpiło 2 średniorolnych chłopów z Belęcina Nowego mieszkających w pobliżu Hersztupowa, mianowicie ob. Picz Jan i Justka Bernard.

Dnia 7.11.1952 o godzinie 12.30 odbyła się w szkole uroczystość otwarcia Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, wypełniona śpiewami, tańcami, inscenizacjami. Z tej okazji O.H. uchwaliła wykonać następujący Czyn Październikowy: 1) Urządzić salę do wyświetlania filmów przez kino objazdowe z Krzemieniewa dnia 9 i 15.11.1952 w szkole 2) Wyjechać do Leszna na Festiwal Filmów Radzieckich dnia 13.11.1952 3) Z wynagrodzenia za wykopki w PGR Brylewo zakupić piłkę do gier i zabaw 4) Zorganizować uroczystość rozpoczęcia i zakończenia Miesiąca 5) Wezwać do współzawodnictwa O.H. w Górznie 6) Zorganizować szkolenie sanitarne w klasach VII, VI i V.

Dnia 9.11.1952 kino z Krzemieniewa z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wyświetliło w szkole film „Upadek Berlina”. Na film przybyło bardzo dużo młodzieży i dorosłych. Początek wyświetlania o godzinie 17. Drugą część tego samego filmu wyświetlono dnia 15.11.1952 od godziny 18 z jeszcze liczniejszą frekwencją.

Dnia 13.11.1952 zorganizowana została wycieczka do Leszna z udziałem wszystkich dzieci w liczbie 104. Dzieci zostały prześwietlone w Ośrodku Zdrowia i były na filmie festiwalowym pod tytułem „Gęsi baby Jagi”. Wycieczka wróciła o godzinie 21.30.

Dnia 22.11.1952 od godziny 10 z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej do szkoły przyjechało kino objazdowe z Poznania i wyświetliło film festiwalowy pod tytułem „Konik Garbusek”.

Dnia 30.11.1952 O.H. zorganizowała wycieczkę na akademię do Krzemieniewa urządzoną z okazji zakończenia Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Harcerze wystąpili z programem artystycznym, dając śpiewy, deklamacje i obrazek sceniczny. W wycieczce brały udział klasy V-VII w liczbie 49 dzieci, od godziny 14 do 17.

Dnia 2.12.1952 odbyła się wycieczka harcerska do sąsiedniej szkoły w Siemowie, gdzie został wyświetlony film :Cyrk na arenie”. O godzinie 9 na wycieczkę wyruszyło 47 dzieci z klas od II do VII. Po seansie nastąpiły rozgrywki sportowe z tamtejszą O.H.

Dnia 4.12.1952 szkołę wizytował kierownik Wydziału Oświaty ob. Fr. Rajewski oraz instruktor nauki geografii kolega Rogacki z Bukówca Górnego.

Od 11 do 17.12.1952 odbyło się w tutejszej szkole masowe szkolenie sanitarne stopnia I, w którym wzięło udział 16 dzieci z klasy C, 13 z klasy VI, 29 z klasy VII. W wyniku egzaminu 8 uczestników uzyskało stopień bardzo dobry, 7 dostateczny. Odznaczenia przysposobienia sanitarnego stopnia I otrzymali: Stan. Smektałówna, H. Maćkowiakówna, Irena Wojsiatówna. W klasie VII przepracowano 15 godzin, a w klasie V/VI 10 godzin.

dnia 11.01.1953 roku odbyła się szkolna impreza noworoczna. O.H. przygotowała drzewko choinkowe. Dzieci sporządziły wzajemnie podarki, rozdane przez Dziadka Mroza, a po występach artystycznych nastąpiła zabawa taneczna wspólna dla starszych i młodzieży. Impreza trwała od godziny 14 do 19.

Dnia 25.01.1953 roku 11 harcerzy z tutejszej szkoły brało udział w harcerskich igrzyskach zimowych w Osiecznej. Harcerze zajęli 2 trzecie miejsca w torze przeszkód i w saneczkowaniu.

Dnia 7.03.1953 po lekcjach odbyła się w szkole uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zorganizowana przez harcerki.

Dnia 9.03.1953 o godzinie 19 odbyła się na sali ob. Jana Dudki wieczornica szkolna dla dorosłych z okazji żałoby po śmierci Józefa Stalina. Program wieczornicy był okolicznościowy: odczyt, śpiewy, deklamacje i recytacje.

Dnia 27.03.1953 roku rozpoczęły się w tutejszej szkole zajęcia atrakcyjne dla dzieci, które nie brały udziału w rekolekcjach. Do szkoły przyjechało kino objazdowe z Krzemieniewa z filmem „Gromada” oraz przybyły dzieci z sąsiedniej szkoły w Siemowie. Dnia 28.03.1953 roku zorganizowano wycieczkę do lasu oraz rozgrywki sportowe z dziećmi szkoły drobnińskiej.

Dnia 18.04.1953 roku o godzinie 14 odbyło się w szkole szczepienie przeciw błonicy oraz kontrola sanitarna szkoły przez powiatową kolumnę sanitarną.

Dnia 27.04.1953 roku z okazji Dnia Lasu zorganizowano wycieczkę do lasu w Bojanicach, w której wzięło udział 28 dzieci ze starszych klas. Dzieci wykopały 190 metrów rowu przeciwszkodnikowego i otrzymały wynagrodzenie 42,68 zł łącznie.

Dnia 30.04.1953 o godzinie 20 odbyła się w szkole masówka dla uczczenia 1 Maja. Wieczornicę urozmaiciły występy artystyczne O.H., meldunki z wykonania Czynu Majowego i nagrodzenie przodowników nauki.

Dnia 1.05.1953 roku zespół harcerski z udziałem wszystkich nauczycieli zorganizował uroczystą wycieczkę na akademię 1 Maja do Krzemieniewa, w której brało udział 39 dzieci. Harcerze popisali się na akademii skeczem „We dwójkę takie życie”, tańcem krakowiaka i inscenizacją „Policmajster tłumi ruch rewolucyjny”. Wycieczka trwała od godziny 8 do 14.

Dnia 17.05.1953 (niedziela) o godzinie 13.30 urządzono wycieczkę wozami do Krzemieniewa na akademię z okazji rozpoczęcia Dni Oświaty Książki i Prasy, w której brali udział harcerze z klasy od V do VII, występując w inscenizacji, z deklamacją, tańcami i dialogiem.

W dniach 20 i 21.05.1953 roku zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do Poznania, w której wzięło udział 11 dziewcząt i 7 chłopców z klas od IV do VII. Wycieczkowicze byli na przedstawieniu w Teatrze Młodego Widza, na filmie w kinie „Bałtyk”, na przedstawieniu w Teatrze Polskim, w muzeum, zoologu, w fotoplastikonie.

Dnia 24.05.1953 roku odbyła się wycieczka harcerzy z klasy VI i VII do Osiecznej (niedziela) z okazji Święta Chłopa. Środkiem lokomocji były wozy, dostarczone przez miejscowych chłopów.

W niedzielę dnia 31.05.1953 o godzinie 15 odbyło się w tutejszej szkole sąsiedzkie spotkanie z drużyną O.H. z Siemowa, cieszące się prawie 100% frekwencją harcerzy i nauczycieli. Spotkanie zorganizowano z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Równocześnie z zabawą taneczną w sali szkolnej na boisku odbywały się rozgrywki sportowe w siatkówkę i w dwa ognie.

Dnia 9.06.1953 rozpoczęły się egzaminy promocyjne w klasie VI i egzaminy ukończenia szkoły w klasie VII. Pierwsze zakończyły się dnia 20.06.1953, drugie dnia 18.06.1953. uczniowie klasy VI zdawali egzamin piśmienny i ustny z języka polskiego i matematyki oraz ustny z biologii, zaś uczniowie klasy VII – oprócz języka polskiego i matematyki – z nauki o Konstytucji i geografii. Oprócz godzin przedpołudniowych egzamin ustny trwał w niektóre dni od godziny 14.30 do 19, lecz plan egzaminów w klasie VI przewidywał, że np. klasa VII nie miała zajęć 13, 19, 20 i 22.06.1953.

(...)

Dnia 23.06.1953 uczniowie klas starszych wyjechali na wycieczkę do PGR w Brylewie. Z okazji wycieczki młodzież szkolna przystąpiła do niszczenia chwastów na polach pegeerowskich, a za pracę tę otrzymała wynagrodzenie w wysokości 306,37 zł, z czego zakupiła piłkę do gier i zabaw.

Dnia 24.06.1953 zorganizowane zostało Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, do którego wstąpili wszyscy uczniowie z klasy VI i VII w liczbie 41 dzieci. Przewodniczącą Koła wybrano Halinę Krawczykównę z Karchowa, przodującą uczennicę z klasy VI, a zastępcą Józefiaka Tadeusza z Belęcina Starego z klasy VI.

Dnia 25.06.1953 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rodzice i dzieci szkolne zgromadziły się na boisku przy udekorowanej ścianie budynku szkolnego w Belęcinie Nowym. Na uroczystości obecna była większa część rodziców i członków Komitetu Rodzicielskiego, sekretarze POP PZPR towarzysze Ławniczak W. z Belęcina Starego i Jan Dudka z Belęcina Nowego oraz delegat zarządu gminnego ZMP z Krzemieniewa. Po przemówieniach wstępnych przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego i sekretarza POP PZPR, kierownik szkoły podał w streszczeniu najważniejsze osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej braki, trudności i potrzeby. Podkreślił nadmiar i przeciążenie pracą fizyczną dzieci kosztem ich przygotowania się do lekcji, przedstawił całoroczny przebieg pracy w drużynie harcerskiej. Po tym sprawozdaniu nastąpiło uroczyste pożegnanie dzieci klasy VII, wydanie im świadectw szkolnych oraz występy artystyczne zespołowe solowe Organizacji Szkolnej: tańce, śpiewy, inscenizacja. Po tej części opiekunowie klas wydali świadectwa szkolne dzieciom w klasach od I do VI, a uczestnicy uroczystości zwiedzili wystawę rysunków i prac ręcznych, urządzoną w klasie VII w budynku szkolnym Belęcina Starego.

Na zakończenie odbyła się szkolna zabawa taneczna trwająca 2 godziny. Do tańca przygrywał Jerzy Wyrwiński z Karchowa, uczeń klasy VII, na akordeonie. (...)

W wyniku rekrutacji do szkół średnich zgłosili się: 1) Jan Frąckowiak z Hersztupowa do liceum ogólnokształcącego w Lesznie 2) Józef Frączek do technikum hutniczego w Gliwicach 3) Tadeusz Kordus z Belęcina Starego do szkoły metalowej w Lesznie 4) Stefan Muszkieta z Belęcina Starego do szkoły metalowej w Lesznie 5) Jerzy Stachowiak z Bojanic do liceum ogólnokształcącego w Lesznie 6) M. Wojsiat z Belęcina Nowego do szkoły hutniczej w Gliwicach 7) St. Zbiorczyk z Hersztupowa do szkoły metalowej w Lesznie 8) Bron. Glurówna z Belęcina Starego do szkoły gastronomicznej w Lesznie 9) Janina Jańczakówna z Hersztupowa do szkoły gastronomicznej w Lesznie 10) Stanisł. Smektałówna z Belęcina Starego do liceum ogólnokształcącego w Lesznie 11) Barb. Wachowiakówna z Hersztupowa do liceum ogólnokształcącego w Lesznie.
Przy okazji zakończenia roku stwierdza się, że znaczna liczba absolwentów tutejszej szkoły zgłasza się zawsze do szkół średnich i nie było dotąd przypadku, aby zgłaszający się nie zdali egzaminu wstępnego lub do szkoły nie zostali przyjęci.

Dnia 29.06.1953 roku 2 dzieci szkolnych wyjechało na kolonie letnie, a mianowicie Kaz. Gąsiorowski z Hersztupowa do Ziemnic powiat Leszno i Barb. Wachowiakówna z Hersztupowa do Lusowa. Powrót z kolonii nastąpi dnia 24.07.1953.

Dnia 30.06.1953 roku mieszkańcy Belęcina Nowego odbyli w szkole zebranie gromadzkie, na którym z okazji zbliżającego się święta 22 Lipca uchwalili wykonać Czyn Lipcowy, w którym zobowiązali się przeprowadzić we właściwym czasie zbiór żniw, podorywki, siew poplonów, omłotów i planowej dostawy zbóż. Zebranie obsłużył kierownik Gminnego Ośrodka Maszynowego z Krzemieniewa ob. Karolczak.

Z okazji święta 22 Lipca mieszkańcy wsi brali w tym dniu udział w uroczystości w Krzemieniewie. Sołtysi dostarczyli w tym celu podwód szarwarkowych. W wycieczce brała udział również starsza młodzież szkolna oraz zespół świetlicowy, który wystąpił w Krzemieniewie z popisami artystycznymi na tamtejszej scenie.

Dnia 27.07.1953 wyjechało 4 dzieci na kolonie letnie, a mianowicie: 1) Jan Frąckowiak z Hersztupowa, 2) Kaz. Wachowiak z Hersztupowa – oboje do Lusowa 3) Janina Olejniczakówna z Karchowa 4) Janina Welsówna z Karchowa do Ziemnic powiat Leszno. Powrót nastąpi dnia 21.08.1953.

Dnia 10.08.1953 piecownik ob. Śliwa z Ponieca przestawił piec kaflowy w budynku szkolnym Belęcina Starego, mianowicie w dużej klasie od strony drogi.

Dnia 12.08.1953 przy budynku szkolnym Belęcina Nowego pracownik powiatowej kolumny sanitarnej pobrał próbki wody z pompy studziennej celem zbadania, czy woda jest zdatna do picia. Wyniki badania zostaną podane do wiadomości w Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie.

Dnia 18.08.1953 wyprowadziła się z tutejszej szkoły do Goniembic powiat Leszno emerytowana nauczycielka kol. Z. Czubachowska, zatrudniona kontraktowo przez kilka lat w Belęcinie. W przeprowadzce dopomogli miejscowi chłopi, którzy na żądanie kierownika szkoły dali pojazdy konne szarwarkowo.

(...)

Dnia 19.08.1953 roku malarz prywatny ob. Musielak Stef. z Belęcina Nowego wykończył malowanie pokoi mieszkalnych w budynku szkolnym Belęcina Starego od strony północnej, opuszczonych przez nauczycielkę Z. Czubachowską, a przeznaczonych dla mającej tu przybyć nauczycielki M. Jezienickiej.

Dnia 22.08.1953 roku murarz Ant. Dudka z Belęcina Starego rozpoczął budowę płotu z siatki drucianej przy ogrodzie szkolnym w Belęcinie Nowym. Siatkę i słupki żelazne z szyn dostarczyło Prezydium Gminnej Narodowej z Krzemieniewa. Prezydium zakupiło również cement i opłaciło murarza, natomiast Komitet Rodzicielski zorganizował szarwarkową zwózkę kamienia, żwiru i pomocników murarza. Budowa została ukończona we wrześniu, a mianowicie 3 zewnętrzne strony ogrodu, połączenie z budynkiem szkolnym od północy oraz zamknięcie podwórza od strony ustępu. Na wrzesień 1954 roku zaplanowano dalszą część budowy, mianowicie płot między ogrodem a podwórzem oraz 4 bramy. Drobne prace wykończeniowe przy opłotowaniu wykonała drużyna harcerska w godzinach pozalekcyjnych w ramach prac społecznie użytecznych.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,441 Unikalnych wizyt