Sierpień 18 2022 09:06:00
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Rok szkolny 1953/54

KRONIKA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BELĘCINIE

Rok szkolny 1953/54

Dnia 1.09.1953 roku odbyła się w tutejszej szkole (Belęcin Nowy) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Po referacie kierownika szkoły, który określił zadania dydaktyczno-wychowawcze szkoły w powiązaniu z osiągnięciami roku ubiegłego, nastąpiły przemówienia przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego tow. Jana Dudki i sekretarza POP PZPR. Tow. W. Ławniczaka z Belęcina Starego. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego mówił przeważnie o gospodarczych potrzebach szkoły z pominięciem problemów wychowawczych i oświatowych.
Po przemówieniach zespoły Organizacji Harcerskiej wystąpiły z częścią artystyczną, przygotowaną w czasie od 15 do 30 sierpnia przy pomocy harcerzy, którzy brali udział w koloniach letnich i nauczyli się tam wesołych pieśni, inscenizacji, skeczów i tańców. Po części artystycznej odbyło się zebranie rodzicielskie. Omówiono tu niektóre plany pracy, rozkład godzin lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, zebrań organizacji uczniowskich oraz rozprowadzono podręczniki szkolne nabyte w GS w Krzemieniewie.
Dekorację sali szkolnej oraz uporządkowanie obejścia szkolnego wykonali harcerze z Belęcina Starego, mieszkający w bliskości szkoły.
Nauczycielka tutejszej szkoły koleżanka Stachowiak Irena została z dniem 1.09.1953 przeniesiona na własną prośbę do szkoły podstawowej w Rydzynie, a na jej miejsce Wydział Oświaty zatrudnił w tutejszej szkole kol. T. Muszyńskiego, absolwenta liceum ogólnokształcącego z Leszna, który dojeżdżał koleją. W miejsce koleżanki Z. Czubachowskiej zatrudniona została kontraktowa nauczycielka emerytowana M. Jezienicka, dawniej pracująca w Żychlewie, powiat Gostyń. Zamieszkała ona w budynku szkolnym Belęcina Starego od strony północnej.

Dnia 14.09.1953 harcerze starszych klas tutejszej szkoły wzięli czynny udział w poszukiwaniach stonki ziemniaczanej na polach Belęcina Nowego, gdzie ukazała się większa ilość tego szkodnika. 49 dzieci zniszczyło około 90 sztuk szkodników. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się w tym dniu o 1 godzinę wcześniej, a poszukiwania trwały po lekcjach do godziny 1520. Zorganizowała je Organizacja Harcerska w ramach prac społecznie użytecznych.
W tym samym dniu opuścił posadę nauczycielską w tutejszej szkole kol. T. Muszyński, który udał się na studia prawnicze do Wrocławia. Grono nauczycielskie pracowało we trójkę.

Dnia 20.09.1953 harcerze tutejszej szkoły w liczbie 4 brali udział w powiatowych igrzyskach letnich w Lesznie, które odbywały się na terenie liceum pedagogicznego.

Dnia 1.10.1953 objął pracę w tutejszej szkole jako nauczyciel niskokwalifikowany kolega Michał Podgórny z Długich Starych powiat Leszno, który po ukończeniu 1 roku studiów rolniczych w Poznaniu wstąpił do zawodu nauczycielskiego. Przybyły zamieszkał w środkowej części budynku szkolnego w Belęcinie Starym. Dla zdobycia pełnych kwalifikacji został skierowany na dokształcanie się do Komisji Rejonowej w Lesznie. M. Podgórny objął nauczanie j. rosyjskiego w klasach V-VII.

Dnia 5.10.1953 zorganizowano w szkole przedmiotowe kółko zainteresowań nauki o Konstytucji, do którego zapisało się 12 uczniów klasy VII. Opiekuństwo nad kółkiem objął kierownik szkoły. W programie pracy uwzględniono pogłębianie wiadomości programowych, prasówkę i akcje gospodarcze oraz społeczno-praktyczne przebiegające przez wieś.

Dnia 7.10.1953 odbyło się w szkole organizacyjne zebranie Szkolnego Koła Przyjaciół ZSRR. Na zakończenie dokonano wyboru zarządu, zaplanowano miesięczny terminarz zebrań oraz omówiono plan pracy. Opiekę nad Kołem przejął kierownik szkoły.

Dnia 10.10.1953 zorganizowano uroczysty poranek z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i 10-lecia Ludowego Wojska Polskiego. W programie uroczystości ujęto okolicznościowe śpiewy, deklamacje, odczyt i inscenizację „Jak nędzę przepędzono”.

dnia 11.10.1953 roku odbyło się na sali ob. Jana Dudki uroczyste zebranie mieszkańców Belęcina Nowego, Belęcina Starego i Karchowa z okazji święta Wojska Polskiego, gdzie dorośli i młodzież szkolna spotkali się z żołnierzami i oficerami WP. Harcerze nasi urozmaicili uroczystość swymi występami artystycznymi i wysłuchali okolicznościowych przemówień gości wojskowych. Na zakończenie odbyła się dyskusyjna wymiana zdań, gdzie na obecnych około 45 osób głos zabrało 6 uczestników.

Dnia 17.10.1953 harcerze z klas III-VII zorganizowali wycieczkę do RZS w Hersztupowie celem wykonania uchwalonego Czynu Październikowego z okazji 36 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej i 10-lecia Ludowego Wojska Polskiego. W wycieczce brało udział 60 dzieci w czasie od godziny 8 do 1430. Z okazji wycieczki młodzież pomogła spółdzielni w wykopkach ziemniaków na obszarze 1,75 ha, za co poczęstowana została obfitym obiadem.

Dnia 18.10.1953 młodzież tutejszej szkoły brała udział w Marszach Jesiennych od godziny 14, które odbyły się na szosie od gospodarstwa Kaczmarka w Hersztupowie do zabudowań kolejowych w zachodniej odległości 1000 metrów od stacji Krzemieniewo. Na 49 dzieci w marszach wzięło udział 47.

Dnia 21.10.1953 zespół harcerski od klasy III do VII w liczbie 46 dzieci zorganizował w godzinach pozalekcyjnych wyjazd na wykopki do PGR w Brylewie, gdzie w ramach Czynu Październikowego pomagano przy zbiorze ziemniaków od godziny 11 do 16. Dzieci otrzymały łączne wynagrodzenie 345 zł i korzystały z przejazdu traktorem. Wycieczkę prowadził kolega M. Podgórny. W tym samym dniu rozpoczęto opalanie sal szkolnych.

Dnia 25.10.1953 odbyło się w tutejszej szkole zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komitetu Rodzicielskiego, w którym brało udział 86% rodziców. Przewodniczącym Komitetu wybrano tow. Jana Dudkę z Belęcina Nowego, sekretarzem ob. Fr. Zajdla z Karchowa, a skarbnikiem tow. W. Ławniczaka z Belęcina Starego.

Dnia 29.10.1953 z okazji Miesiąca Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zorganizowana została wycieczka samochodowa do Leszna na film „Szkarłatny kwiatuszek” i „Janek Wyrwidąb”. Wycieczka trwała od godziny 10.30 do 18.30, a brało w niej udział 43 dzieci z klas I-VII.

Dnia 31.10.1953 odbyła się w szkole zbiórka sprawozdawczo-wyborcza Organizacji Harcerskiej, obejmująca uroczysty raport, śpiew Hymnu Światowej Federacji Młodych Demokratów, sprawozdanie Rady Drużyny, dyskusję i wnioski, odczytanie listy kandydatów do rady Drużyny, głosowanie, występy artystyczne, wybór przewodniczącego Rady Drużyny. Do Rady Drużyny wybrano: 1) H. Krawczykównę z kl. VII, 2) Jurgę Gertr. kl. VII, 3) Stef. Zajdlównę kl. VI, 4) Br. Zajdla kl. IV, 5) Stan. Welsa kl. VI, 6) Stan. Majchrzakównę kl. V, 7) Tadeusza Józefiaka kl. VII, 8) Stan. Krigera kl. VII, 9) Mir. Wagnera kl. V. W zbiórce brali udział członkowie Komitetu Rodzicielskiego i PZPR w liczbie 9 osób i 51 dzieci.

Dnia 3.11.1953 roku w czasie zajęć lekcyjnych wyświetlony został w sali szkolnej Belęcina Nowego (od drogi) film pod tytułem „Szalony lotnik”. Z filmem przyjechało kino objazdowe nr 5 z Poznania.

Dnia 27.11.1953 roku odbyło się w szkole zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZO ZNP, na które przybył jako delegat prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP kolega Edmund Goryniak z Leszna.

Z dniem 30.11.1953 roku Wydział Oświaty rozwiązał umowę z kontraktową nauczycielką tutejszej szkoły koleżanką Marią Jezienicką z powodu stałego opuszczania dni pracy i lekceważenia obowiązków służbowych. Wymieniona wyjechała z Belęcina, nie zdała znacznej liczby książek do biblioteki szkolnej. Zostawiła zamknięte mieszkanie z częścią drobnego sprzętu, nie oddała kluczy od mieszkania i od pomieszczenia gospodarczego, które zostawiła zamknięte.

Dnia 26.12.1953 roku tutejszy zespół świetlicowy reżyserowany przez średniorolnego chłopa Czesława Otto z Belęcina Starego, amatora teatrów ludowych, odegrał na sali ob. Jana Dudki komedię radzieckiego pisarza M. Gogola pod tytułem „Rewizor”. O godzinie 13 odegrano przedstawienie dla dzieci, zaś dla dorosłych o godzinie 17. To samo przedstawienie odegrane zostało w następną niedzielę w Świerczynie, Krzemieniewie i w Pawłowicach. Z dochodów uzyskanych na przedstawieniach zbudowano scenę przy Sali ob. Jana Dudki. Przedstawienie cieszyło się w Belęcinie ogromnym powodzeniem i bardzo liczną frekwencją.

Dnia 28.12.1953 roku studniarze z Kąkolewa wyczyścili na koszt Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Krzemieniewie studnię szkolną w Belęcinie Starym bez użycia pomocy szarwarkowej. Za transport sprzętu i pracę 2 fachowców zapłacono 280 zł. Tą samą pracę wykonano przy studni w Belęcinie Nowym za 250 zł bez transportu i z pomocą 1 osoby z szarwarku dnia 19.12.1953 roku.

Z dniem 11.01.1954 roku dokonano w szkole zmiany tygodniowego rozkładu godzin lekcyjnych z powodu przybycia z Kątów-Maciejewa kolegi J. Skrzypczaka z nakazem pracy, nauczyciela niekwalifikowanego po ukończeniu 10 klas liceum ogólnokształcącego w Odolanowie był na rocznym kursie pedagogicznym w Ostrowie Wielkopolskim.

Dnia 22.02.1954 roku z powodu silnych mrozów i niedopalenia sal szkolnych, zamiast lekcji w szkole odbyły się zajęcia atrakcyjne.

Dnia 28.03.1954 roku teatralny zespół świetlicowy brał udział w festiwalu powiatowym, zorganizowanym przez ZSCh i Oddział Kultury Powiatowej rady Narodowej w Lesznie. Zespół odegrał fragment komedii Gogola „Rewizor”, wyreżyserowanej przez Czesława Otto, w której główną rolę grał miejscowy kowal ob. Jan Borowiak. Zespół zdobył 2 miejsce i wyróżniony został nagrodą. Z okazji wyjazdu samochodem zespół zwiedził RZS w Gronowie.
W tym samym dniu harcerski zespół teatralny ze szkoły podstawowej w Świerczynie przybył na gościnny występ do Belęcina, gdzie na sali ob. Jana Dudki odegrał „8 lalek i 1 Miś”. Frekwencja widzów słaba. Miejscowa Organizacja Harcerska zajęła się przygotowaniem Sali dla gości, a Komitet Rodzicielski dostarczył wozów do przewiezienia krzeseł z tutejszej szkoły.

Dnia 23.03.1954 roku założona została w Belęcinie Nowym spółdzielnia produkcyjna III typu pod nazwą „Przyjaźń”, do której wstąpili chłopi średniorolni. Zebranie organizacyjne w szkole prowadził przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej z Krzemieniewa ob. Fr. Wojtkowiak, protokółował kierownik szkoły. Przewodniczącym RZS wybrano tow. Józefa Stróżyka, członka PZPR, zastępcą ob. J. Ratajczaka, członka ZSL, drugim członkiem zarządu bezpartyjnego Welsa Jakuba. Nauczycielstwo tutejszej szkoły przez dłuższy czas brało czynny udział w pracy agitacyjnej nad przebudową ustroju gospodarczego wsi. Pracę tę analizowano na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na naradach Zakładowej Organizacji Związkowej, prowadzono ją bezpośrednio w pracy szkolnej, na lekcjach, w pracy Organizacji harcerskiej. Jedną z trudności w pracy organizacyjnej nad uspółdzielczeniem wsi było wrogie nastawienie miejscowych kułaków oraz klerykalnie usposobionej części tutejszego chłopstwa. Pracy tej nie sprzyjała również zła gospodarka w sąsiednich spółdzielniach w Krzemieniewie i Hersztupowie, gdzie złym przykładem było pijaństwo i nieróbstwo. Najwięcej inicjatywy z chłopów wykazał przy zakładaniu spółdzielni średniorolny ob. Józef Ratajczak. Należy zaznaczyć, że już uprzednio przed założeniem RZS, 3 chłopów z Belęcina Nowego wstąpiło do spółdzielni w Hersztupowie, przy którym posiadali swe pola. Byli to: Jan Picz, Bernard Justka i Romuald Frączek.

Dnia 9.04.1953 roku z powodu rekolekcji w kościele w Siemowie i Świerczynie przerwano normalne prowadzenie lekcji w szkole i zorganizowano zajęcia świetlicowe i atrakcyjne dla tych dzieci, które dobrowolnie zrezygnowały z zajęć rekolekcyjnych dnia 9 i 10.04.1954 roku. Większość dzieci brała udział w zajęciach w szkole, a mianowicie: dnia 9.04.1954 zorganizowano gościnne przyjęcie dzieci szkolnych z sąsiedniego Siemowa, urządzono wspólne rozgrywki sportowe, wyświetlanie filmu „Zwycięskie skrzydła” przez kino wiejskie z Krzemieniewa. Po południu zorganizowano na godzinę 16 wycieczkę do Krzemieniewa na występy artystyczne przygotowane przez zespół z Liceum Pedagogicznego w Lesznie. W dniu 10.04.1954 zorganizowano wycieczkę samochodem do Leszna dla 33 dzieci, gdzie młodzież była na filmie, zwiedziła warsztaty szkolne, korzystała z poczęstunku obiadem. W niedzielę 11.04.1954 na zakończenie 3-dniowych zajęć atrakcyjnych urządzono na boisku szkolnym gry i zabawy sportowe wspólnie z młodzieżą pozaszkolną. Na 12 uczniów w klasie VII w pierwszym dniu na zajęciach w szkole obecnych było 7, a w drugim 9 dzieci.

Dnia 24.04.1954 roku organizacja Harcerska zrealizowała jeden ze swych czynów 1 Maja. W godzinach od 10 do 1430 urządzono wycieczkę do lasu w Bojanicach, gdzie harcerze z klas IV-VII w liczbie 50, wysłuchali okolicznościowej pogadanki z okazji Dnia Lasu przeprowadzonej przez leśnika oraz pomogli przy sadzeniu drzew w lesie.

Dnia 27.04.1954 roku zakończono w tutejszej szkole kurs masowego szkolenia sanitarnego stopnia I dla uczniów klas VII i VI, rozpoczęty dnia 29.03.1954 roku. Na kurs, w którym brało udział 20 chłopców i 9 dziewcząt przeznaczono 24 godziny wykładowe, prowadzone łącznie przez wszystkich nauczycieli. Kurs zakończono w tym dniu egzaminem, który zdało z wynikiem bardzo dobrym – 9, dobrym – 9, dostatecznym – 11. Odznakę przyznano: Krawczykównie Halinie z Karchowa (klasa VII), Kordusównie Wiesławie z Hersztupowa (klasa VII) i Zajdlównie Stefanii z Karchowa (klasa VI).

Dnia 30.04.1954 o godzinie 19 odbyła się w szkole masówka gromadzka z okazji 1 Maja. Krótkie przemówienie okolicznościowe wygłosił kierownik szkoły, a stosowny referat odczytał tow. H. Dudka, przewodniczący Koła ZMP. Masówka urozmaicona została występami artystycznymi OH oraz ogłoszeniem meldunku z wykonania zobowiązań gromady i drużyny harcerskiej.

Dnia 1 Maja 1954 roku grono nauczycielskie i młodzież szkolna starszych klas brała udział w gminnej uroczystości Święta Pracy 1 Maja w Krzemieniewie w godzinach od 8 do 17. Uczestnicy udali się do Krzemieniewa przystrojonymi zielenią wozami, na których widniały transparenty i flagi narodowe i radzieckie. W Krzemieniewie brano udział w pochodzie przez wieś i w defiladzie, czynny udział w występach artystycznych oraz w publicznej zabawie tanecznej. Harcerze wystąpili z tańcami, a Welsówna J. z klasy IV ze śpiewem solowym.
W dzień przed uroczystością mieszkańcy Belęcina Starego przy pomocy Organizacji Harcerskiej zbudowali okazałą bramę triumfalną przy skrzyżowaniu dróg obok kuźni. RZS postawił taką samą bramę na szosie obok J. Welsa w Belęcinie Nowym.

Dnia 19 i 20.05.1954 OH zorganizowała wycieczkę krajoznawczą do Poznania, w której brało udział 17 harcerzy z klas od IV do VII. Wycieczkowicze brali udział w zwiedzaniu zoologu, palmiarni, muzeów, fotoplastikonu. Byli w kinie, w teatrze, zwiedzili dolinę rzeki Warty, mosty na rzece, parki poznańskie, wiele budowli miejskich.

Dnia 23.05.1954 roku w niedzielę zespół harcerski brał udział w gminnych igrzyskach letnich w Drobninie, gdzie na igrzyska powiatowe wyeliminowano grupę dziewcząt do „dwóch ogni” i do toru przeszkód. Młodzież z 2 nauczycielami jechała do Drobnina wozem szarwarkowym.

Dnia 26.05.1954 roku w godzinach pozalekcyjnych 28 harcerzy pomogło tutejszej spółdzielni w poszukiwaniu stonki ziemniaczanej, która coraz częściej zaczęła się pojawiać na polach ziemniaczanych. RZS uprawia duży areał przy nielicznej ilości rąk do pracy.

Dnia 28.05.1954 roku w godzinach pozalekcyjnych zorganizowana została wycieczka traktorem do PGR w Mierzejewie, w której wraz z kierownikiem szkoły brało udział 61 dzieci. Dzieci pomogły przy niszczeniu chwastów w trawie nasiennej, zarabiając łącznie 441,44 zł, każde dziecko po 7,12, korzystając z ciepłego posiłku.

Dnia 30.05.1954 roku harcerski zespół sportowy dziewczynek wraz z kierownikiem szkoły brał udział w wycieczce samochodem do Rydzyny na powiatowe igrzyska letnie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W igrzyskach brało udział 12 harcerek z klas od V do VII. W eliminacjach końcowych dziewczynki uzyskały 2 miejsce w „dwa ognie” zdobywając dyplom i piłkę w nagrodę.

Dnia 7.06.1954 roku na boisku szkolnym Belęcina Starego odbył się pokaz strażacki gaszenia pożaru na szkole, przeprowadzony przez miejscową OSP o godzinie 11. W rzekomej akcji ratowniczej zorganizowanej przede wszystkim dla dzieci szkolnych harcerze nasi udzielali czynnej pomocy.

Dnia 8.06.1954 roku odbyła się przedegzaminacyjna roczna klasyfikacja uczniów w klasach od IV do VII, zaś 9.06.1954 roku zakończenie normalnych lekcji w tych klasach z powodu przystąpienia do egzaminów promocyjnych i ukończenia szkoły. W tym dniu odebrano też tematy egzaminów piśmiennych z Wydziału Oświaty.

Dnia 10.06.1954 roku rozpoczęły się w szkole egzaminy w klasach IV-VII, które trwały do 23.06.1954. W tym dniu odbył się egzamin piśmienny z matematyki w klasie VII, zaś dnia 23.06.1954 egzamin ustny z biologii w klasie VII. Po klasyfikacji egzaminacyjnej odbyła się ostateczna klasyfikacja końcowa. (...)

Dnia 25.06.1954 roku odbyło się w tutejszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego. Przebieg tej uroczystości miał miejsce na boisku i w szkole Belęcina Nowego. Licznie zebrani rodzice, zaproszeni goście i cała młodzież szkolna zajęli miejsca siedzące na tle uroczyście przystrojonego szczytu budynku szkolnego, udekorowanego flagą narodową, godłem Państwa i portretami jego najwyższych dostojników.
Po przemówieniach przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego ob. Jana Dudki i delegata PZPR tow. Ławniczaka W., kierownik szkoły podał sprawozdanie z całorocznej pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, z działalności organizacji uczniowskich, biblioteki i Komitetu Rodzicielskiego. Rozdano następnie świadectwa ukończenia szkoły absolwentom klasy VII, po uprzednim wygłoszeniu uroczystego ich pożegnania przez ucznia klasy VI Dudkę Tadeusza. Prze urządzeniem występów artystycznych dokonano wyróżnienia i nagrodzenia przodujących uczniów w nauce. Po wydaniu świadectw uczniom z klas I-VI uroczystość zakończono wspólną zabawą taneczną, do której przygrywał na harmonii absolwent tutejszej szkoły Jerzy Wyrwiński.

Dnia 19.07.1954 roku ukończono remont pieca w małej sali szkolnej Belęcina Starego. Prace wykonał ob. Śliwa, zdun z Ponieca.

Dnia 21.07.1954 roku w godzinach wieczornych odbyła się w szkole Belęcina Nowego masówka zorganizowana w okazji święta 22 Lipca dla mieszkańców Belęcina Nowego i Starego.

Dnia 2.08.1954 roku ob. Musielak Stefan, malarz z Belęcina Nowego ukończył malowanie sal szkolnych w budynku szkolnym Belęcina Starego, od podwórza kl. VII i małą salkę od drogi.


WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.01 4,827,439 Unikalnych wizyt