Czerwca 07 2023 09:53:51
Nawigacja
· Strona główna
· FAQ
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj
NASZA HISTORIA
· Symbole gminy
· Miejscowości
· Sławne rody
· Szkoły
· Biogramy
· Powstańcy Wielkopolscy
· II wojna światowa
· Kroniki
· Kościoły
· Cmentarze
· Dwory i pałace
· Utwory literackie
· Źródła historyczne
· Z prasy
· Opracowania
· Dla genealogów
· Czas, czy ludzie?
· Nadesłane
· Z domowego albumu
· Ciekawostki
· Kalendarium
· Słowniczek
ZAJRZYJ NA


Kronika szkoły w Pawłowicach - 1962/63

Rok szkolny 1962/63

3.09.1962 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w dniu 3.09.1962 roku przy udziale dzieci szkolnych, rodziców oraz przedstawicieli władz.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego przemówił do wszystkich zebranych kierownik szkoły, kładąc szczególny nacisk na wychowanie, a później na nauczanie. W serdecznych słowach powitał klasę I oraz podał wytyczne pracy na nowy rok szkolny. Następnie przemawiali przedstawiciele władz, życząc szkole pomyślnego rozwoju i dobrych wyników w pracy. Dzieci klasy I obdarowane zostały cukierkami. Na zakończenie dzieci ofiarowały swym wychowawcom i przedstawicielom władzy wiązanki kwiatów.
W Gronie Nauczycielskim nastąpiła następująca zmiana. Do Tarnowej Łęki przeniesieni zostali Tadeusz i Jadwiga Chudzińscy, a do Luboni Halina Spiszowa. Obecny skład Grona jest następujący:
1. Noskowiak Józef – kierownik szkoły
2. Karmoliński Witold
3. Sieracki Mieczysław
4. Sieracka Gertruda
5. Szpurka Daniela
6. Krupińska Maria
7. Molendowa Halina – mgr j. polskiego (nowa)
8. Bednarek Bogumiła – polonistka ( nowa)
9. Kubacki Władysław – nowy

Zestawienie uczniów na dzień 1.09.1962

Klasa Ilość uczniów Chłopcy Dziewczęta
Ia 21 10 11
Ib 23 8 15
II 31 14 17
III 41 25 16
IV 40 18 22
V 37 16 21
VIa 22 13 9
VIb 22 12 10
VIIa 33 16 17
VIIb 32 15 17
Razem 402 147 155

Nie uczęszcza do szkoły z powodu choroby 4 uczniów. Ogólny stan dzieci i uczniów wynosi 306.

4.11.1962 Wybór nowego Komitetu Rodzicielskiego
Po dwuletniej kadencji dokonano wyboru nowego Komitetu Rodzicielskiego, w skład którego weszły następujące osoby:
1. obywatel Hypki Kazimierz – przewodniczący Klasowej Rady (Ia)
2. obywatel Kołodziej Stanisław – przewodniczący Klasowej Rady (Ib)
3. obywatel Kaiser Józef – przewodniczący Klasowej Rady (II)
4. obywatel Mikołajczyk Stanisław – przewodniczący Klasowej Rady (III)
5. obywatel Krygiel Franciszek – przewodniczący Klasowej Rady (IV)
6. obywatel Szymkowiak Stanisław – przewodniczący Klasowej Rady (V)
7. obywatel Śmigielski Józef – przewodniczący Klasowej Rady (VIa)
8. obywatel Musielak Franciszek – przewodniczący Klasowej Rady (VIb)
9. obywatel Adamczak Kazimierz – przewodniczący Klasowej Rady (VIIa)
10. obywatel Adamczak Ludwik – przewodniczący Klasowej Rady (VIIb)
11. obywatel Noskowiak Józef – kierownik szkoły
12. Bednarek Bogumiła – przedstawicielka Rady Pedagogicznej
13. Nowak Leon – przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego
14. Mielcarek Franciszek – przedstawiciel rodziców
15. Majchrzak Szczepan – przedstawiciel rodziców
16. Olejniczak Stanisław – przedstawiciel rodziców
17. Kozak Franciszek – przedstawiciel Kółka Rolniczego
18. Brodziak Wojciech – przedstawiciel PGR Mały Dwór

Do Prezydium Komitetu Rodzicielskiego wybrano:
1. Kołodziej Stanisław - przewodniczący
2. obywatel Śmigielski Józef – zastępca przewodniczącego
3. obywatel Hypki Kazimierz – sekretarz
4. obywatel Musielak Franciszek – skarbnik
5. obywatel Kaiser Józef – członek
6. obywatel Noskowiak Józef – kierownik szkoły
7. obywatelka Bednarek Bogumiła – przedstawicielka Rady Pedagogicznej
8. obywatel Nowak Leon – przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. obywatelka Jankowska Maria – przewodnicząca
2. obywatel Mielcarek Franciszek - członek
3. obywatel Olejniczak Stanisław – członek
4. obywatel Skrzypczak Marian – zastępca
5. obywatel Majchrzak Szczepan – członek

6.11.1962 Szczepienia Heine-Medina
W dniu dzisiejszym przeprowadzono szczepienie doustne przeciw Heine-Medina. Do szczepienia przystąpiło 303 dzieci – cała szkoła.

7.11.1962 45 Rocznica Rewolucji Październikowej
W pięknie udekorowanej świetlicy wiejskiej odbyła się miła i radosna 45 Rocznica Rewolucji Październikowej dla całej gromady. Na wstępie odśpiewał chór Hymn Państwowy, a następnie przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej otworzył piękną uroczystość. Okolicznościowy referat wygłosił nauczyciel obywatel Karmoliński, a recytacje przygotowała nauczycielka obywatelka Molendowa Halina. Chór szkolny odśpiewał kilka z treścią związanych pieśni. Cała uroczystość odbyła się w poważnym i radosnym nastroju.

20.11.1962 Dzień Nauczyciela
Piękna uroczystość odbyła się w tutejszej szkole w Dniu Nauczyciela. W pięknie ubranej klasie zebrali się nauczyciele i wychowawcy szkoły oraz przedszkoli z Instytutu Zootechniki w Pawłowicach oraz PGR z Małego Dworu, przedstawiciele władzy szkolnej, narodowej, partii politycznych, rodzice i dziatwa szkolna. W pięknych przemówieniach, wierszach i śpiewach wyrażono miłość i przywiązanie dla Nauczycieli. Wszyscy wychowawcy obdarowani zostali wiązankami kwiatów, jak również przedstawiciele Wydziału Oświaty w osobach Inspektora Szkolnego i jego zastępców.

16.12.1962 Nieszczęśliwy wypadek
W dniu 16 grudnia uległ wypadkowi złamania nogi kierownik szkoły obywatel Noskowiak Józef. Zastępstwo objął nauczyciel obywatel Karmoliński Witold.

Ferie zimowe trwały od 23.12.1962 do 6.01.1963 włącznie. Dzieci miło spędziły wakacje i radośnie powróciły do szkoły.

7.01.1963 Zamianowanie nauczyciela
W związku z przejściem dwóch nauczycielek na urlop macierzyński oraz chorobą kierownika szkoły, Wydział Oświaty i Kultury zamianował nauczycielem przy tutejszej szkole obywatela Jerzego Paszkowiaka z dniem 1 stycznia 1963 roku. Grono Nauczycielskie składające się z 7 osób prowadzi dotychczasowe 10 oddziałów przy niezmienionej liczbie godzin.

22.01.-26.01.1963 Przerwa w nauce
Z powodu silnych mrozów dochodzących do –25 stopni oraz wysokich śniegów jakie nawiedziły nie tylko Polskę, ale całą Europę, nauka w szkołach została zawieszona przez Ministerstwo Oświaty w dniach od 21 do 26 stycznia 1963 roku.

31.01.1963 Klasyfikacja uczniów
W dniu 31 stycznia 1963 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym przeanalizowano wyniki nauczania i wychowania za I półrocze roku 1962/63. Chociaż jest już pewna poprawa w nauce, to jeszcze duża liczba niedostatecznych z języka polskiego jest w klasach szóstych i siódmych.
Klasyfikacja uczniów za I półrocze szkolne 1962/63 przedstawia się następująco:

Wyniki klasyfikacji w klasach
Ia Ib II III IV V VIa VIb VIIa VIIb razem
liczba uczniów ogółem 21 23 31 42 40 37 22 22 33 32 303
klasyfikowanych 21 23 31 42 40 37 21 22 33 32 302
bez ocen ndst. 21 23 31 36 35 34 15 14 27 26 268
z 1 oceną ndst. - - - 5 3 3 6 5 5 6 28
z 2 ocenami ndst. - - - 1 1 - - 3 1 - 5
z 3 i więcej ocenami ndst. - - - 1 - - - - - 1


1.02.-13.02.1963
Z powodu dalszej groźnej zimy zarządzona została przerwa w nauce szkolnej od 1 do 13 lutego 1963 roku. Nauka rozpoczęła się w dniu 14 lutego 1963 roku, chociaż zima w dalszym ciągu pokutuje.

12.03.1963 Rozpoczęcie pracy
Prawie po trzymiesięcznym chorobie (od 17.12.1962 – 11.03.1963) powrócił do pracy kierownik szkoły obywatel Noskowiak Józef.

18.03.1963 i 1.04.1963 Powrót z urlopu macierzyńskiego
W dniu 18 marca powróciła z urlopu macierzyńskiego nauczycielka Krupińska Maria, a 1 kwietnia 1963 roku rozpoczęła pracę nauczycielka Molenda Halina.

1.04.1963 Przeniesienie
Z dniem 1.04.1963 roku przeniesiony został nauczyciel Jerzy Paszkowiak, który był w tutejszej szkole na zastępstwie do Szkoły Podstawowej w Kątach powiat Leszno.

10.04.1963 Praktyka pedagogiczna
W czasie od 14 marca do 10 kwietnia 1963 roku odbył praktykę pedagogiczną nauczyciel Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze obywatel Spirz Stanisław – kierunek fizyka. Praktykant odbywał hospitacje, przeprowadzał lekcje szczególnie ze swojego przedmiotu, zapoznał się z kółkami przedmiotowymi, organizacjami uczniowskimi, biblioteką szkolną, administracją szkolną oraz brał udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Pracę swą zakończył z wynikiem bardzo dobrym.

Ferie wiosenne trwały od 11 do 17 kwietnia 1963 roku włącznie.

21.04.1963 Wywiadówka
W dniu 21 kwietnia odbyło się zebranie rodziców w tutejszej szkole. Na wstępie kierownik szkoły poruszył następujące zagadnienia: wyniki nauczania i sprawowania za trzy okresy, rekrutację dzieci do szkół średnich, zaopatrzenie dzieci w podręczniki szkolne, frekwencję, higienę osobistą, organizacje uczniowskie, budowę nowej szkoły, remonty, plan finansowy Komitetu Rodzicielskiego oraz wystawę prac ręcznych Kółka Dziewiarskiego, którą można było oglądać w klasie VIa. Ilość stopni niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów wynosiła: w I okresie – 88, w II okresie – 55, w III okresie – 18. Jak z powyższego zestawienia wynika, z każdym okresem następowała poważna poprawa. Na ogólną liczbę 303 uczniów za sprawowanie stopień bardzo dobry otrzymało 300 uczniów, a 3 osoby trochę gorzej. Następnie odbyła się wywiadówka w poszczególnych klasach.

1.05.1963 Święto Pracy
Przepiękna uroczystość odbyła się w dniu Święta Pracy. Klasy i budynki szkolne pięknie udekorowane. O godzinie 10 odbyła się zbiórka dzieci szkolnych, organizacji społecznych, partii politycznych i miejscowego społeczeństwa na dziedzińcu szkolnym. Na wstępie orkiestra odegrała hymn państwowy, a następnie wygłoszono referat, który zakończono odegraniem Międzynarodówki. Po części wstępnej uformowano pochód, który przemaszerował przez całą wieś na plac sportowy. Tutaj odbyła się część artystyczna dzieci szkolnych oraz pokazy sportowe młodzieży z LZS. Cała uroczystość miała przebieg poważny i serdeczny.

1.06.1963 Międzynarodowy Dzień Dziecka
W sobotę, dnia 1 czerwca odbyła się piękna uroczystość naszych dzieci. Wszystkie dzieci szkolne zebrały się na placu sportowym. Po otwarciu uroczystości odbyła się część artystyczna składająca się ze śpiewów, tańców, inscenizacji i deklamacji. Następnie odbyły się gry i zabawy. W czasie uroczystości przygrywał zespół muzyczny uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lesznie. Dzieci obdarowane zostały cukierkami przez Komitet Rodzicielski. Wóz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krzemieniewie zaopatrzył dzieci w wody chłodzące, cukierki i ciasteczka. Czas zabawy upłynął w bardzo przyjemnej atmosferze i dzieciom pozostaną na pewno miłe wspomnienia.

26.06.1963 Pożegnanie absolwentów klasy VII
W środę o godzinie 16 w tutejszej szkole odbyło się pożegnanie absolwentów klas siódmych. W pięknie udekorowanej klasie zebrała się młodzież klas VII, delegaci poszczególnych klas, Grono Nauczycielskie oraz przedstawiciele władz, partii i rodziców. Na wstępie pożegnał wszystkich kierownik szkoły, a następnie wychowawcy klas, przedstawiciele władz i rodziców, a w końcu delegaci klas, życząc opuszczającym szkołę wszystkiego najlepszego. Siódmoklasiści podziękowali w serdecznych słowach za naukę i wychowanie obdarzając wszystkich nauczycieli wiązankami kwiatów. Po posiłku odbyła się krótka zabawa. Miłe i serdeczne pożegnanie na długo pozostanie w sercach dzieci.

Absolwenci klasy VIIa

1. Adamczak Krystyna

2. Adamczak Urszula

3. Adamczak Zdzisława

4. Apolinarski Henryk

5. Cicha Cecylia

6. Dombrowska Krystyna

7. Dolaciński Adam

8. Dudziak Stanisława

9. Fortuniak Władysław

10. Feoch Stanisław

11. Galon Stanisław

12. Idowiak Anna

13. Idowiak Adam

14. Jankowiak Zofia

15. Jakubowsk Andrzej

16. Juchacka Kazimiera

17. Juskowiak Wanda

18. Katarzyński Adam

19. Kubacki Hieronim

20. Łuczak Genowefa

21. Łuczak Janina

22. Majchrzak Barbara

23. Machowiak Jan

24. Nojman Kazimierz

25. Sobczak Andrzej

26. Stelmaszyk Zofia

27. Stróżyńska Maria

28. Śmigielska Anna

29. Szpurka Stanisław

30. Toboła Bonifacy

31. Walkowiak Kazimierz

32. Woźny Bronisław

33. Rzeźniczak ZofiaAbsolwenci klasy VIIb

1. Adamczak Barbara

2. Baum Cecylia

3. Bartkowiak Stefania

4. Biegała Ewa

5. Czapula Alojzy

6. Czapula Wojciech

7. Czabańska Wanda

8. Glapiak Mirosław

9. Grycz Jacek

10. Jabłońska Maria

11. Juchocki Jerzy

12. Katarzyńska Barbara

13. Katarzyński Kazimierz

14. Kołodziej Urszula

15. Klimpel Tadeusz

16. Łaszczyński Stanisław

17. Matuszewski Rafał

18. Mielcarek Halina

19. Moroń Krystyna

20. Musielak Stanisława

21. Nowak Jerzy

22. Olejniczak Stanisław

23. Paszyńska Teresa

24. Piotrowiak Teresa

25. Raburski Tadeusz

26. Rozwalka Maria

27. Rozwalka Teresa

28. Skrzypczak Jacek

29. Szymczakk Maria

30. Śmigielska Zofia

31. Toboła Stanisław 32. Zaradny Andrzej


Wszyscy uczniowie klasy VIIa i VIIb ukończyli szkołę podstawową.

29.06.1963 Zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 29 czerwca 1963 roku. Po uroczystej akademii, składającej się ze śpiewów, wierszy i inscenizacji, dzieci otrzymały świadectwa szkolne. Kierownik szkoły zdał sprawozdanie z działalności rocznej oraz podał wytyczne na nowy rok szkolny. Oto niektóre zagadnienia, które zostały w sprawozdaniu przedstawione:

1. Ilość dni nauki w roku
Na ogólną liczbę dni w 10 miesiącach 302, na naukę przypadło 219 dni, na ferie, święta i niedziele 65 dni, a na inne powody, np. mrozy w roku 1962/63 aż 18 dni.

2. Frekwencja
Na ogólną liczbę 304 uczniów przypadło:
a) ilość dzieci, którym nie brakowało żadnego dnia – 15
b) ilość dzieci, którym brakowało od 1 do 15 dni – 273
c) ilość dzieci, którym brakowało od 16 do 25 dni – 12
d) ilość dzieci, którym brakowało od 26 do 50 dni – 3
e) ilość dzieci, którym brakowało od 51 do 75 dni – 1
Ten jeden uczeń choruje na cukrzycę i jest bardzo nieszczęśliwy. Kaźmierczakowi Ryszardowi, uczniowi klasy VIa lekarze nie rokują długiego życia.

3. Ruch uczniów i wyniki rocznej klasyfikacji 1962/63

Klasa Stan na 1.09.1962 Ruch uczniów Stan na 29.06.1963 Promowani ukończyli szkołę Egzamin poprawkowy Brak klasyfikacji Pozostawieni
przybyli ubyli
I 44 - - 44 44 - - -
II 31 - - 31 31 - - -
III 41 1 - 42 37 3 - 2
IV 40 - - 40 38 2 - -
V 37 - - 37 34 2 - 1
VI 44 1 - 45 40 4 1 1
VII 65 - - 65 65 - - -
302 2 - 304 289 11 1 4


4. Zbiórka makulatury i naczyń szklanych
W ciągu roku dzieci zebrały 1500 kg makulatury i 2520 naczyń szklanych.

5. Prócz tego brały dzieci udział w konkursie czytelniczym pod hasłem „Tysiąclecie Państwa Polskiego” i w Konkursie Zawodoznawczym.

6. Przeciętnie przeczytały dzieci 19 książek w roku szkolnym 1962/63.

Za dobre wyniki w konkursach oraz udział w zbiórkach i postępach w nauce otrzymały dzieci 25 nagród w formie książek.
Tak Grono Nauczycielskie, jak i rodzice życzyli dzieciom dobrych i przyjemnych wakacji. Na zakończenie dzieci obdarowały Nauczycielstwo kwiatami.

VII-VIII 1963 Remonty w czasie wakacji
Już w miesiącu czerwcu rozpoczęły się dalsze remonty w budynkach szkolnych. W bieżącym roku położono szczególny nacisk na malowanie sprzętu szkolnego oraz zabezpieczenie okien od dalszego zniszczenia. Wymalowano i naprawiono 34 okna, 24 ławki, 15 drzwi, 12 szaf, 58 stolików, 10 tablic, klatkę schodową, werandę przed szkołą, 3 pokoje i 2 kuchnie nauczycielskie, położono 25 metrów kwadratowych posadzki cementowej przed szkołą, naprawiono dachy na dwóch budynkach szkolnych. Prawie wszyscy rodzice za małymi wyjątkami przywieźli żwiru do wykonania remontów oraz nawozili ziemię do niwelacji podwórza. Główną pracę malarską wykonali pracownicy Instytutu Zootechniki w Pawłowicach, a mianowicie: Adamczak Ludwik, Patelka Kazimierz, Maślankowski Jan, Skrzypczak Stanisław, a inne prace wykonali Cieślarczyk Michał, Hypki Kazimierz, Krygiel Franciszek, Paszyński Alojzy i inni. Włożoną pracę społeczną oblicza się na 15000 zł.WARTO ZOBACZYĆ
Dwór Drobnin

Kościół Pawłowice

Dwór Oporowo

Kościół Drobnin

Pałac Pawłowice

Kościół Oporowo

Pałac Garzyn

Dwór Lubonia

Pałac Górzno
Wygenerowano w sekund: 0.00 5,468,235 Unikalnych wizyt